Pro­pe­re stad

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand -

BART DE WE­VER: On­danks het har­de werk van hon­der­den, is de stad niet pro­per ge­noeg. We bot­sen op een men­ta­li­teits­pro­bleem bij een klei­ne groep voor wie het open­baar do­mein een gro­te vuil­nis­bak lijkt. Daar­om zul­len we sluik­stor­ters har­der aan­pak­ken met een ge­meen­schaps­dienst en in­ves­te­ren we nog meer in mo­bie­le ca­me­ra’s om hen op he­ter­daad te be­trap­pen. Een sleu­tel­rol is weg­ge­legd voor de stads­ma­ri­niers. Zij wor­den de brug­fi­guur tus­sen wijk­po­li­tie en stads­toe­zicht en aan­spreek­baar voor be­wo­ners.

PHI­LIP­PE DE BAC­KER: Ant­wer­pen moet een vrien­de­lij­ke stad wor­den waar Ant­wer­pe­na­ren op­nieuw trots op kun­nen zijn. Nu is de stad sme­rig. Een dui­de­lij­ke aan­pak te­gen zwerf­vuil moet een top­pri­o­ri­teit zijn. De pak­kans moet gro­ter, bij­voor­beeld door ca­me­ra’s. Wie be­trapt wordt, moet dui­de­lijk voe­len dat zijn of haar ge­drag niet kan. Ons voor­stel is om naast de GAS boe­te van maxi­mum 350 eu­ro, ook de kos­ten voor de op­kuis aan te re­ke­nen en werk­straf­fen te ge­ven.

JIN­NIH BEELS: De stad is vuil. Dat is de schuld van het stads­be­stuur. Er is de laat­ste ja­ren te wei­nig in­ge­zet op hand­ha­ving. Het aan­tal veeg­ploe­gen in de stad is af­ge­bouwd. Er wor­den min­der boe­tes voor sluik­stort ge­schre­ven, het aan­tal mel­din­gen over sluik­stor­ten stijgt. Wij wil­len van de strijd te­gen sluik­stor­ten een pri­o­ri­teit ma­ken: meer sen­si­bi­li­se­ring, meer boe­tes.

WOU­TER VAN BE­SIEN: Om sluik­stor­ten te­gen te gaan zor­gen we voor meer pre­ven­tie. Sluik­stor­ters straf­fen we door ze zelf de buurt te la­ten op­rui­men. In wij­ken met veel sluik­stor­ten voor­zien we mo­bie­le con­tai­ner­par­ken. Ant­wer­pen moet zich ook aan­slui­ten bij de sta­tie­geld­al­li­an­tie, om blik­jes en fles­jes van de straat te ha­len. Af­val naar het con­tai­ner­park bren­gen, wil­len we goed­ko­per ma­ken. Voor ma­te­ri­a­len die nog ge­bruikt kun­nen wor­den, kan geld te­rug­ge­kre­gen wor­den.

FI­LIP DE­WIN­TER: Van Ant­wer­pen op­nieuw een pro­pe­re stad ma­ken, is top­pri­o­ri­teit voor het Vlaams Be­lang. Daar­om wil­len we per wijk een zwerf­vuil- en sluik­stort­team, dat ge­leid wordt door een be­ë­digd amb­te­naar met po­li­ti­o­ne­le be­voegd­heid. De pak­kans moet veel ho­ger en de boe­tes voor sluik­stor­ten moe­ten min­stens wor­den ver­drie­vou­digd. Hon­den­ei­ge­naars die hard­leers wei­ge­ren hon­den­poep op te rui­men moe­ten re­tri­bu­ties van mi­ni­maal 250 eu­ro kun­nen krij­gen.

KRIS PEE­TERS: Ie­der­een wil le­ven in een pro­pe­re stad, zón­der sluik­stor­ten en zwerf­vuil. Veeg­teams van de stad doen enor­me in­span­nin­gen, maar sa­men ko­men we ver­der. Sluik­stor­ters moe­ten we op­spo­ren én be­straf­fen. Dank­zij een to­taal­aan­pak met sen­si­bi­li­se­rings­ac­ties wil­len we re­sul­ta­ten boe­ken. Wij zijn voor­stan­der om sluik­stor­ters ver­plicht mee op vee­gron­de te stu­ren, op ‘be­zem­dienst’. Daar­om ij­ve­ren we voor de hier­voor nood­za­ke­lij­ke fe­dera­le wets­wij­zi­gin­gen.

PE­TER MER­TENS: De PVDA wil een be­leid dat af­val zo veel mo­ge­lijk voor­komt, her­ge­bruikt en re­cy­cleert. We ope­nen ste­de­lij­ke her­ste­la­te­liers voor her­stel van elek­tri­sche toe­stel­len, meu­bels en kle­ren. We voe­ren be­wust­ma­kings­cam­pag­nes over het cor­rect sor­te­ren van af­val en we voor­zien per wijk een com­post­punt. Een bouw­bank on­der­steunt als ste­de­lij­ke dienst de sloop en re­no­va­tie van ge­bou­wen. We ha­len het grof huis­vuil op­nieuw gra­tis op. We ver­wer­pen de bouw van de nieu­we en du­re Is­vag-ver­bran­dings­oven.

PVDA

Groen

CD&V

Vlaams Be­lang

N-VA

Open Vld

sp.a

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.