On­der­wijs

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand -

De in­ves­te­rin­gen in scho­len zijn meer dan ver­dub­beld. Door meer plaat­sen te cre­ë­ren, gaan we ge­lei­de­lijk aan naar vrije school­keu­ze. Een plaats op school mag geen lo­te­rij zijn. Voor kleu­ter- en la­ger on­der­wijs is af­stand het be­lang­rijk­ste cri­te­ri­um: ie­der­een heeft recht op een school in de buurt. Dat geeft min­der fi­les en meer kin­de­ren kun­nen vei­lig te voet of met de fiets naar school. In het mid­del­baar moe­ten we het aan­bod blij­ven ver­gro­ten om jon­ge ge­zin­nen aan te trek­ken.

On­der­wijs is de mo­tor van so­ci­a­le mo­bi­li­teit. Een kind dat op­groeit in Stui­ven­berg heeft nu tien keer min­der kans om ver­der te stu­de­ren dan een kind uit Wil­rijk. De uni­ver­si­teit moet die wij­ken in om kin­de­ren te spot­ten die ca­pa­ci­teit heb­ben om ver­der te stu­de­ren. Net zo­als voet­bal­ploe­gen scou­ten om te kij­ken wie er ta­lent heeft. Daar­na be­ge­lei­den ze die ta­lent­vol­le jon­ge­ren ver­der naar de top. Ik wil de Antwerpse ho­ge­scho­len uit­no­di­gen om dit te doen.

Meer dan 20% van de Antwerpse jon­ge­ren ver­laat de school zon­der di­plo­ma. We wil­len ex­cel­lent on­der­wijs kop­pe­len aan het maxi­maal te­rug­drin­gen van de on­ge­lijk­heid tus­sen leer­lin­gen. Als we kin­de­ren ge­lij­ke kan­sen wil­len ge­ven, moe­ten we ze in het kleu­ter- en la­ger on­der­wijs bij de les hou­den: met klei­ne­re klas­sen of twee leer­krach­ten per klas. We wil­len ook het tech­nisch en be­roeps­on­der­wijs op­waar­de­ren, een maxi­mum­fac­tuur voor het se­cun­dair on­der­wijs.

Een gron­di­ge her­vor­ming van het Antwerpse on­der­wijs dringt zich op. In Ant­wer­pen be­haalt meer dan 20% van de jon­ge­ren nooit een di­plo­ma. Zo gaan on­tel­ba­re ta­len­ten en kan­sen ver­lo­ren. Groen wil dat in scho­len in Ant­wer­pen el­ke leer­ling zijn ta­len­ten kan ont­plooi­en. We ma­ken de klas­sen klei­ner, om be­te­re be­ge­lei­ding te kun­nen ge­ven. Groen voor­ziet ge­zon­de maal­tij­den op school. Ge­zin­nen die dit niet kun­nen be­ta­len, kun­nen hier gra­tis of zeer goed­koop op in­schrij­ven.

Wie jon­ge Vlaam­se ge­zin­nen in Ant­wer­pen wil hou­den of naar Ant­wer­pen wil lok­ken, moet zor­gen voor kwa­li­teits­vol on­der­wijs. Door een stij­gend aan­tal mos­lim­kin­de­ren, vreem­de­lin­gen en il­le­ga­len daalt ook de kwa­li­teit van het on­der­wijs in Ant­wer­pen. Het Vlaams Be­lang wil daar­om con­cen­tra­tie­scho­len om­vor­men tot in­bur­ge­rings­scho­len. We wil­len ook een al­ge­meen hoofd­doe­ken­ver­bod in het on­der­wijs en een maxi­mum aan­tal mos­lim­kin­de­ren per klas.

On­der­wijs is de eer­ste stap naar een be­ter Ant­wer­pen. We vin­den het on­aan­vaard­baar dat ruim één op vijf jon­ge­ren de school ver­la­ten zon­der di­plo­ma. Dat wil­len we de ko­men­de zes jaar hal­ve­ren. Dit wil­len we, als on­der­deel van ons Ra­dar-plan, on­der meer be­rei­ken door du­aal le­ren in el­ke school. Zo kun­nen jon­ge­ren ook op de werk­vloer ken­nis en er­va­ring op­doen met de nieuw­ste tech­no­lo­gie en ma­chi­nes, in nau­we sa­men­wer­king met on­ze Antwerpse be­drij­ven.

On­der­wijs is een ba­sis­recht. De over­heid heeft de plicht voor ie­der­een on­der­wijs te ga­ran­de­ren zon­der fi­nan­ci­ë­le of an­de­re drem­pels. On­der­wijs moet de ta­len­ten van on­ze kin­de­ren aan­bo­ren en een hef­boom zijn voor eman­ci­pa­tie en so­ci­a­le ge­lijk­heid. We zijn voor klei­ne­re klas­sen met meer leer­krach­ten. We her­o­pe­nen de school­keu­kens en zor­gen er­voor dat al­le kin­de­ren een war­me en ge­zon­de maal­tijd krij­gen op school.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.