Jeugd

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand -

Jeugd­ver­e­ni­gin­gen le­ren on­ze jon­ge­ren be­lang­rij­ke vaar­dig­he­den zo­als ver­ant­woor­de­lijk­heid en res­pect voor el­kaar. Daar­om wil­len we hen ver­ster­ken door be­te­re in­fra­struc­tuur en on­der­steu­ning. Te­ge­lijk zet­ten we in op het be­lang van Ne­der­lands in jeugd­werk en ver­wach­ten we dat jon­ge­ren er meer vor­ming krij­gen door les­sen ver­keers­vei­lig ge­drag en door hen mee te la­ten wer­ken aan een pro­pe­re stad. Om on­ze rol als cul­tuur­hoofd­stad he­le­maal uit te spe­len, komt er een echt Ant­werps jeugd­film­fes­ti­val.

Ik be­kijk de stad door de ogen van een kind. Als kin­de­ren en jon­ge­ren zich hier goed voe­len, dan zul­len hun ou­ders en groot­ou­ders in de stad wil­len blij­ven. On­ze jon­ge­ren zijn de Ant­wer­pe­na­ren van mor­gen. Daar­om moe­ten we hen let­ter­lijk en fi­guur­lijk ruim­te ge­ven. Bij­voor­beeld door speel­tui­nen op wan­del­af­stand, door jeugd­ver­e­ni­gin­gen en jeugd­werk ver­der te fa­ci­li­te­ren en jeugd in­spraak te ge­ven. Dat laat­ste wil­len we doen door een jon­ge­ren­bur­ge­mees­ter aan te stel­len.

Ant­wer­pen is een jon­ge stad. We wil­len Ant­wer­pen doen uit­groei­en tot een top­per voor kin­de­ren en ge­zin­nen. Antwerpse jon­ge­ren moe­ten in de stad ge­zond en zor­ge­loos kun­nen op­groei­en en er hun ta­len­ten kun­nen ont­dek­ken en ont­wik­ke­len. Dat be­gint met ex­cel­lent on­der­wijs. We wil­len een ba­nen­pact voor jobs voor al­le jon­ge­ren, vijf­tien nieu­we sport­hal­len en ruim­te in dis­tric­ten ter be­schik­king stel­len van jon­ge­ren, zo­dat die kun­nen spor­ten en aan cul­tuur kun­nen deel­ne­men.

Ant­wer­pen heeft een gou­den ge­ne­ra­tie kin­de­ren en jon­ge­ren. We moe­ten er al­les aan doen dat zij hun dro­men kun­nen waar­ma­ken. Op dit mo­ment is de jeugd­werk­loos­heid veel te groot. Om kin­der­ar­moe­de weg te wer­ken zijn be­taal­ba­re wo­nin­gen no­dig en moet er een maxi­mum­fac­tuur ko­men, ook voor mid­del­ba­re scho­len. Om al­le kin­de­ren en jon­ge­ren ruim­te te ge­ven, in­ves­te­ren we in meer jeugd­lo­ka­len en zor­gen we voor meer par­ken en speel­ruim­te.

Voor on­ze jeugd is een vrij en vei­lig Ant­wer­pen van fun­da­men­teel be­lang. Speel­plein­tjes en uit­gaans­ge­le­gen­he­den wor­den al te vaak door agres­sie­ve jon­ge­ren ge­ter­ro­ri­seerd. Meer toe­zicht is dus nood­za­ke­lijk en amok­ma­kers moe­ten een straat­ver­bod krij­gen. Een jeugd­bri­ga­de moet wor­den aan­ge­steld om on­ze jon­ge­ren te be­scher­men. Voorts zet het Vlaams Be­lang in op vei­lig en drugs­vrij fui­ven, met een po­ly­va­len­te zaal in elk dis­trict waar jon­ge­ren zelf iets kun­nen or­ga­ni­se­ren.

De laat­ste tien jaar is het aan­deel jon­ge­ren in Ant­wer­pen ge­ste­gen met bij­na 20%. Jon­ge­ren moe­ten de ruim­te krij­gen om jong te zijn en de stad te ver­ken­nen. We moe­ten jon­ge­ren vrij­heid ge­ven en er te­ge­lijk voor zor­gen dat ze hun ont­dek­kings­tocht van het le­ven op een vei­li­ge ma­nier kun­nen doen. Daar­om stel­len wij voor dat er nacht­trams en -bus­sen ko­men zo­dat on­ze to­neel-, con­cert- en feest­za­len be­reik­baar blij­ven en jon­ge men­sen ’s avonds en ’s nachts vei­lig thuis ge­ra­ken.

Meer dan een der­de van de Ant­wer­pe­na­ren is jon­ger dan der­tig. Al­le­maal zijn het bur­gers in vol­le ont­wik­ke­ling, met dro­men en bar­stens­vol idee­ën. Idee­ën over hun toe­komst, maar ook over de stad en de buurt waar­in ze le­ven. Met de PVDA wil­len we dat er open­ba­re plaat­sen zijn waar je gra­tis en on­be­perkt on­li­ne kan gaan. Met de tech­no­lo­gi­sche mid­de­len van van­daag kan de stad via on­li­ne plat­for­men ge­mak­ke­lijk al­ler­lei be­vra­gin­gen or­ga­ni­se­ren zo­dat de jeugd meer in­spraak krijgt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.