Ou­de­ren­zorg

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Stad En Rand -

Se­ni­o­ren moe­ten ac­tief blij­ven in de ge­meen­schap. Ou­der wor­den be­te­kent niet pas­sief wor­den. Se­ni­o­ren die zich goed en ge­res­pec­teerd voe­len, die deel uit­ma­ken van hun wijk en van on­ze stad: daar gaan we voor. Daar­om is ver­een­za­ming een aan­dachts­punt. We lan­ce­ren het di­gi­taal net­werk Nobli­to (ver­geet me niet) rond een ge­ï­so­leer­de se­ni­or. Daar­in ver­za­me­len we ie­der­een die tot zijn of haar net­werk be­hoort: fa­mi­lie, bu­ren, vrijwilligers, zorg­ver­le­ners. Zo wor­den se­ni­o­ren veel be­ter op­ge­volgd.

Ou­de­ren zijn vol­waar­di­ge in­wo­ners en bur­gers van on­ze stad. Zij blij­ven mee­tel­len. We zor­gen er­voor dat ze zo lang mo­ge­lijk thuis kun­nen wo­nen door aan­pas­sings­pre­mies. Wan­neer dat niet meer lukt, ge­ven we hen de bes­te zor­gen in een woon­cen­trum. We du­wen on­ze ou­de­ren niet naar de uit­hoe­ken van de stad maar re­a­li­se­ren bij­ko­men­de woon­zorg­cen­tra dicht bij pu­blie­ke voor­zie­nin­gen. Zo blij­ven ze maxi­maal zelf­stan­dig en ma­ken ze in­te­graal deel uit van de buurt.

We zet­ten hard in om men­sen zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig te la­ten wo­nen. We wil­len een uni­for­me pre­mie voor man­tel­zor­gers. We wil­len een maxi­mum­fac­tuur in het Zorg­be­drijf in­voe­ren, waar­door de zorg­fac­tuur in re­si­den­ti­eel ver­blijf nooit ho­ger is dan het in­ko­men van de be­wo­ner.

On­ge­veer 1 op de 5 Ant­wer­pe­na­ren is ou­der dan 60 jaar. Veel zijn ac­tief, ge­zond en heb­ben heel wat op hun agen­da staan. Maar Groen maakt zich zor­gen over de groei­en­de groep kwets­ba­re en al­leen­staan­de ou­de­ren in on­ze stad. We wil­len een­zaam­heid ver­ja­gen met ‘zorg­za­me stra­ten’, die men­sen ge­zel­schap be­zor­gen. We rich­ten ook een zorg­net­werk op, een sa­men­wer­king tus­sen vrijwilligers en pro­fes­si­o­ne­len om taak­jes over te ne­men als men­sen die zelf niet meer kun­nen.

De voor­bije de­cen­nia is het aan­tal se­ni­o­ren in Ant­wer­pen aan­zien­lijk ge­ste­gen. Zij zijn oud, maar niet out! Voor het Vlaams Be­lang moe­ten se­ni­o­ren­ver­e­ni­gin­gen als een vol­waar­di­ge part­ner be­trok­ken wor­den bij de uit­wer­king van een mo­dern en be­taal­baar pen­si­oen­stel­sel. De rust- en ver­zor­gings­te­hui­zen moe­ten be­taal­baar wor­den ge­maakt. Ook moet voor on­ze ou­de­ren het Ant­werps open­baar ver­voer be­trouw­baar, stipt, com­for­ta­bel, snel én vei­lig zijn, wat he­laas nu niet het ge­val is.

Op ge­luk plakt geen leef­tijd en met een beet­je ge­luk be­leeft el­ke Ant­wer­pe­naar een com­for­ta­be­le ou­de dag. Ant­wer­pen heeft nood aan een dui­de­lijk be­leid waar ac­tie­ve ou­de­ren een plaats heb­ben, een­zaam­heid geen plaats heeft en zorg een plaats krijgt. Met CD&V wil­len we gaan voor een man­tel­zorg­pre­mie in elk dis­trict. In Deurne, Ho­boken, Wil­rijk en Ber­chem kon CD&V dit reeds in­voe­ren. De rest zal snel vol­gen.

We ver­wer­pen al­le plan­nen voor het pri­va­ti­se­ren en com­mer­ci­a­li­se­ren van het Zorg­be­drijf Ant­wer­pen. Het moet een kwa­li­teits­vol­le en be­taal­ba­re open­ba­re in­stel­ling zijn. De ser­vi­ce­flats zijn veel te duur ge­wor­den. We voe­ren een maxi­mum­fac­tuur van 855 eu­ro in voor de woon­zorg­cen­tra. In elk dis­trict voor­zien we dien­sten­cen­tra en lo­ka­le aan­spreek­pun­ten waar se­ni­o­ren voor on­der­steu­ning te­recht­kun­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.