Beurstips

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Beurs Tips -

FAGRON, het far­ma­ceu­tisch be­drijf uit Wa­re­gem gaf vol­gens KBC Se­cu­ri­ties een ge­rust­stel­lend in­zicht in de der­de­kwar­taal­re­sul­ta­ten. De fir­ma is ac­tief in de Ver­e­nig­de Sta­ten, waar het nog ruim­te om te groei­en ziet. De fa­briek in Kansas zou te­gen eind dit jaar het doel ha­len om 120 pro­duc­ten aan te bie­den, en ook wor­den nog we­ke­lijks con­trac­ten met nieu­we klan­ten ge­slo­ten. Het zit ook op sche­ma om in de VS een li­cen­tie te krij­gen van het drugs­agent­schap DEA om, mo­ge­lijk te­gen be­gin 2019, pijn­me­di­ca­tie te mo­gen ma­ken. Het gaat om een be­lang­rijk seg­ment, aan­ge­zien er nu een te­kort is. Vol­gens KBC is het be­drijf – nu goed voor een koers van 15,51 eu­ro en met een koers­doel van zo’n 18 eu­ro – klaar voor een ster­ke jaarstart. Dit door zo­wel re­sul­ta­ten bin­nen de ver­wach­tin­gen, de aan­ko­men­de pro­duc­tie van pijn­me­di­ca­tie, als­ook het feit dat het kan star­ten met het ver­ko­pen van pro­duc­ten van Hum­co, het be­drijf dat Fagron heeft over­ge­no­men. ACKERMANS & VAN HAAREN (AvH), de Antwerpse in­ves­te­rings­groep, is het eens ge­wor­den met de Na­ti­o­na­le Por­te­feuil­le­maat­schap­pij om Di­s­tri­p­lus, met de mer­ken Di en Pla­net Par­fum, te ver­ko­pen aan de Pa­rij­se Group Jac­ques Bog­art. Een deal zou er in de ko­men­de we­ken ko­men, wat het re­sul­taat van AvH in de twee­de jaar­helft met 8,5 mil­joen eu­ro zou druk­ken. Vol­gens KBC Se­cu­ri­ties wordt de por­te­feuil­le van AvH – ook ac­tief in de sec­to­ren van rust­hui­zen (Ani­ma Ca­re), palm­olie (Si­pef) en wa­ter­bouw­kun­de (DEME) met de ver­koop meer ge­con­cen­treerd. Het be­drijf geeft aan op zoek te zijn naar groei met be­drij­ven in de ei­gen por­te­feuil­le. Met een koers van cir­ca 140 eu­ro en een koers­doel van 150 wordt aan­ge­ra­den aan­de­len te hou­den. MONTEA, de lo­gis­tiek­vast­goed­groep uit Aalst, be­leeft goe­de tij­den. Vijf nieu­we huur­over­een­kom­sten, voor een to­taal van 40.000 vier­kan­te me­ter, maakt dat de be­zet­tings­graad van de ge­bou­wen in het port­fo­lio is ge­ste­gen van 94,7% naar 100%. KBC kijkt te­vre­den naar die ten­dens, on­der meer om­dat de in­te­res­se in lucht­vracht en de lo­gis­tiek blijft toe­ne­men. Het aan­deel is mo­men­teel zo’n 54 eu­ro waard. Het ad­vies luidt ‘hou­den’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.