Par­ket wil ‘groeps­ver­krach­ters’ ze­ven jaar cel in

Ver­dach­ten vra­gen de vrij­spraak

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - (sare)

Ach­ter ge­slo­ten deu­ren is gis­te­ren de zaak te­gen vier jon­ge­man­nen die ver­dacht wor­den van een groeps­ver­krach­ting be­han­deld. Het par­ket vor­der­de ze­ven jaar cel, de be­klaag­den vroe­gen de vrij­spraak.

Twee Ne­der­land­se meis­jes de­den in maart van dit jaar aan­gif­te van een groeps­ver­krach­ting. Ze ver­tel­den dat ze na een nacht fees­ten in dis­co­theek Roxy in Ant­wer­pen naar hun ho­tel op het Me­chels­eplein wa­ren ge­gaan met twee jon­ge­man­nen, Mo­ha­med S. (23) en La­mi­ne N. (20). Die zou­den hen in de ho­tel­ka­mer ver­kracht heb­ben en no­dig­den nog twee vrien­den uit, Tij­a­ni D. (20) en Eliel B. (21). De meis­jes ver­klaar­den dat ze in de loop van de nacht sla­pe­rig wer­den, mo­ge­lijk om­dat ze ge­dro­geerd wer­den. Na de fei­ten wer­den uit hun ho­tel­ka­mer ook geld en een iPho­ne ge­sto­len. “Nog steeds heb ik nacht­mer­ries, voel ik me ang­stig, al­leen en de­pres­sief”, liet een van de meis­jes tij­dens de zit­ting voor­le­zen door haar ad­vo­ca­te.

Het par­ket vor­der­de een cel­straf van ze­ven jaar voor de vier jon­ge­man­nen.

Die be­twis­ten al­le­maal dat ze de meis­jes ver­kracht­ten. Van Eliel B. werd geen DNA aan­ge­trof­fen, hij zegt dan ook niet eens seks ge­had te heb­ben met de meis­jes, zijn ad­vo­caat Ben Cro­siers vroeg de vrij­spraak. Ook de drie an­de­re ad­vo­ca­ten, Bram De Man, Antho­ny Mal­le­go en Omar Soui­di gin­gen vol voor de vrij­spraak. Vol­gens hun cli­ën­ten had­den de meis­jes met de seks in­ge­stemd en ging het dus niet om ver­krach­ting. Dat de meis­jes ge­dro­geerd wer­den, werd in het on­der­zoek niet be­ves­tigd. “In hun bloed werd wel co­ca­ï­ne aan­ge­trof­fen”, luidt het. “Daar word je niet be­paald sla­pe­rig van.” De recht­bank doet op 23 no­vem­ber uit­spraak in het dos­sier.

FO­TO RR

Eliel B., Mo­ha­med S., Tij­a­ni D. en La­mi­ne N.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.