Va­der en zoon be­schul­di­gen el­kaar

Ver­dach­ten van moord op Sa­ra Lae­re­mans blij­ven in de cel

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND - BART VAN DEN LANGENBERGH

Glenn M. (27) uit Ize­gem heeft vol­gens zijn va­der de moord op zijn ex Sa­ra Lae­re­mans (21) in Geel al­leen ge­pleegd. Va­der Pa­tri­ce M. (52) be­ken­de wel dat hij die be­wus­te nacht in ok­to­ber 2017 sa­men met zijn zoon aan het ap­par­te­ment van Sa­ra was. “Maar hij stond bui­ten toen ze werd om­ge­bracht”, zegt zijn ad­vo­caat. Glenn M. blijft al­les ont­ken­nen.

Drie fa­mi­lie­le­den zit­ten sinds vo­ri­ge maand in de cel op ver­den­king van en me­de­plich­tig­heid aan de moord op Sa­ra Lae­re­mans op 22 ok­to­ber 2017. Zij ver­sche­nen gis­te­ren voor de raad­ka­mer in Turn­hout. Die ver­leng­de de aan­hou­ding van Glenn M. en zijn va­der. De be­han­de­ling van het dos­sier van moe­der In­ge M. (46) is uit­ge­steld naar vrij­dag 16 no­vem­ber.

Sa­ra had op de be­wus­te dag af­ge­spro­ken om met haar moe­der te ont­bij­ten. Maar om- dat de jon­ge vrouw niet op­daag­de, trok haar moe­der naar haar ap­par­te­ment. Daar trof ze het ge­wurg­de li­chaam van haar doch­ter aan.

Wel mee­ge­re­den

Haar ex-man Glenn M. kwam in het vi­zier, om­dat de part­ners be­trok­ken wa­ren in een vecht­schei­ding en het hoe­de­recht over de kin­de­ren nog niet ge­re­geld was. De on­der­zoe­kers ver­den­ken Glenn M. van de moord op zijn ex, maar die ont­kent dit. Hij be­weert nog al­tijd dat niet hij, maar zijn va­der die nacht in Geel is ge­weest.

Die va­der, Pa­tri­ce M., ver­klaar­de ech­ter dat hij sa­men met zijn zoon Glenn die nacht aan­we­zig was aan het ap­par­te­ment van Sa­ra in Geel. “Hij ont­kent in al­le toon­aar­den dat hij het slacht­of­fer om het le­ven heeft ge­bracht”, zegt mees­ter Pie­ter­jan He­re­mans na­mens Pa­tri­ce M. “Hij is met zijn zoon wel mee­ge­re­den naar Geel zon­der het be­sef dat er iets te ge­beu­ren stond. Hij is mee­ge­gaan om­dat zijn zoon nog eens met Sa­ra wil­de pra­ten. Toen Sa­ra om het le­ven werd ge­bracht, stond mijn cli­ënt bui­ten. Maar hij is wel bin­nen­ge­roe­pen door zijn zoon en daar heeft hij het le­ven­lo­ze li­chaam aan­ge­trof­fen. Ze zijn daar­na met de trein rich­ting Ize­gem ge­re­den.”

De ver­kla­ring van Pa­tri­ce M. gaat een stap­je ver­der dan het ver­schaf­fen van een vals ali­bi aan zijn zoon.

“Ver­der on­der­zoek zal moe­ten uit­wij­zen of hij an­de­re straf­ba­re fei­ten heeft be­gaan of dat er mis­schien een ze­ke­re vorm van me­de­plich­tig­heid is, maar hij heeft het slacht­of­fer niet ver­moord”, al­dus de raads­man. “Hij is op­ge­lucht dat hij zijn ver­haal kan ver­tel­len om­dat hij daar­mee in zijn maag zat.”

De va­der be­ves­tig­de ook dat zijn vrouw, In­ge M., op het mo­ment van de fei­ten wel thuis in Ize­gem was.

FO­TO BERT DE DEKEN

Ver­dach­te Glenn M.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.