Eer­ste ve­ga­nis­ti­sche kerst­markt in… Me­at­pack

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - ECONOMIE - (rvre)

Ant­wer­pen heeft met Ve­gan Vi­bes een gloed­nieu­we vzw die het be­lang van plant­aar­di­ge en dier­vrien­de­lij­ke pro­duc­ten in de verf wil zet­ten. Dat doen ze de­ze kerst­pe­ri­o­de met hun eer­ste eve­ne­ment: de eer­ste ve­ga­nis­ti­sche kerst­markt van Ant­wer­pen.

Braad­wor­sten of ham­bur­gers krij­gen een plant­aar­dig al­ter­na­tief, je­ne­ver en glüh­wein kun­nen wél op de ve­ga­nis­ti­sche kerst­markt van Ve­gan Vi­bes. Op 9 de­cem­ber wordt Me­at­pack, een voor­ma­lig slacht­huis no­ta be­ne, om­ge­to­verd tot kerst­markt met kerst­mu­ziek en de no­di­ge ver­sie­ring. “Wij zor­gen voor een veer­tig­tal kra­men met uit­slui­tend dier­vrien­de­lij­ke pro­duc­ten die dag”, zegt me­de-or­ga­ni­sa­tor Tom Staf­ford, die drie jaar ge­le­den op kerst­dag be­sloot om ve­ge­ta­rier te wor­den en la­ter ve­ga­nist werd.

“Er zijn enorm veel dier­vrien­de­lij­ke pro­duc­ten voor­han­den van­daag, maar die zijn vaak nog te wei­nig be­kend. Met on­ze vzw wil­len we die pro­duc­ten in de verf zet­ten. Op de kerst­markt zul­len er veel eet­kra­men zijn met ve­gan-ge­rech­ten, maar we no­di­gen ook ver­ko­pers uit van plant­aar­di­ge pro­duc­ten die leuk kun­nen zijn om als kerst­ca­deau te ge­ven, zo­als pro­duc­ten uit ana­nas­leer of wol van los­lo­pen­de scha­pen. Ver­der komt er een spea­kers cor­ner met le­zin­gen over het klimaat, mi­ni­ma­lis­me en an­de­re eco­lo­gi­sche on­der­wer­pen.”

Dat het ve­ga­nis­me nog niet echt in­ge­bur­gerd is op de klas­sie­ke Ant­werp­se kerst­markt, vindt Tom jam­mer.

Bel 03-210 03 69 of mail stads­krant@ga­zet­va­na­nt­wer­pen.be “Wij res­pec­te­ren al­le me­nin­gen en fo­cus­sen ons met ons eve­ne­ment op men­sen die open­staan voor het ve­ga­nis­me. Het zou wel heel fijn zijn als we in de toe­komst zou­den kun­nen sa­men­wer­ken met de Ant­werp­se kerst­markt.”

FO­TO JAN VAN DER PERRE

Me­de-or­ga­ni­sa­tor Tom Staf­ford in Me­at­pack, het voor­ma­li­ge slacht­huis, waar het eve­ne­ment zal plaats­vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.