“Mijn ap­pli­ca­tie helpt men­sen ge­luks­mo­ment­jes te vin­den”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - STAD RAND - (jas)

Wat maakt jou ge­luk­kig? Dat is de cen­tra­le vraag van ‘De gelukzaaiers’, de ap­pli­ca­tie die Thijs Van den Bran­de gaat ont­wik­ke­len. “Het idee is an­der­half jaar ge­le­den ont­staan met de vraag ‘hoe kun­nen we Ant­wer­pen aan­ge­na­mer ma­ken’”, zegt Thijs. Daar is de vraag uit­ge­ko­men ‘wat maakt de Ant­wer­pe­naar ge­luk­kig’. Mijn ap­pli­ca­tie helpt men­sen die vraag te be­ant­woor­den. De be­doe­ling is ook om het erg con­creet te ma­ken. In mijn ge­val, is dat bij­voor­beeld een kof­fie drin­ken met zicht op de Schel­de. Dat is mijn ge­luks­mo­ment­je. Via de app kan je dat mo­ment de­len met an­de­ren om er sa­men van te ge­nie­ten. Zo cre­ëer je ge­luks­er­va­rin­gen en ont­moe­tings­mo­men­ten. Ge­luk is een ab­stract be­grip. Zijn we ge­luk­kig? Heb­ben we doel­stel­lin­gen in ons le­ven? Het zijn vra­gen die te­gen­woor­dig steeds meer de kop op­ste­ken. De ge­luks­vraag komt vroeg of laat naar bo­ven. Door men­sen te la­ten na­den­ken over wat hen ge­luk­kig maakt en daar heel con­creet ac­tie rond te on­der­ne­men, hoop ik dat de app ook echt iets kan be­te­ke­nen. Het con­cept is klaar en met de steun van de stad kun­nen we nu star­ten met pro­gram­me­ren. Ik hoop in de len­te van vol­gend jaar de app te kun­nen lan­ce­ren.”

FO­TO VICTORIANO MORENO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.