“Be­lang van de club pri­meert”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOETBAL - (thst)

KV Me­che­len moet op zoek naar een nieu­we voor­zit­ter. Na een voor­zit­ter­schap van meer dan vijf­tien jaar heeft Johan Tim­mer­mans zijn man­daat don­der­dag­avond vrij­wil­lig neer­ge­legd in de na­sleep van ope­ra­tie ‘Pro­pe­re Han­den’. De Raad van Be­stuur van KV aan­vaard­de het ont­slag en be­raadt zich over een op­vol­ger. “Het be­lang van de club, de spe­lers en de fans pri­meert”, luidt het in een of­fi­ci­eel sta­te­ment.

Hel­der is de he­mel bo­ven het AFAS Sta­di­on al een tijd­je niet meer. Toch kwam het nieuws bij veel sup­por­ters aan als een don­der­slag. In te­gen­stel- ling tot drie an­de­re be­stuurs­le­den hoofd­aan­deel­hou­der Oli­vier So­mers, spor­tief ver­ant­woor­de­lij­ke Ste­faan Van­roy en fi­nan­ci­eel di­rec­teur Thier­ry Stee­mans - was Tim­mer­mans niet in ver­den­king ge­steld in het on­der­zoek naar frau­de en match­fixing bin­nen de club. De af­scheid­ne­men­de voor­zit­ter werd vo­ri­ge maand wel on­der­vraagd door de speur­ders, maar mocht na dat ge­sprek on­mid­del­lijk het po­li­tie­kan­toor in Has­selt weer ver­la­ten. Over de in­houd van het ge­sprek kreeg Tim­mer­mans een zwijg­plicht op­ge­legd om het ver­de­re on­der­zoek niet te scha­den. Door zijn on­der­houd met de po­li­tie en het uit­lek­ken van be­zwa­ren­de ele­men­ten uit het on­der­zoeks­dos­sier be­slis­te Tim­mer­mans zelf een stap op­zij te zet­ten.

“Lou­ter het feit dat ik voor­zit­ter ben en een ge­sprek heb ge­had met de po­li­tie, zorgt voor on­rust en een ge­brek aan se­re­ni­teit”, zegt Tim­mer­mans op de web­si­te van de club. “Ik wil dan ook een stap op­zij­zet­ten, want voor mij pri­meert al­tijd het be­lang van KV Me­che­len, de spe­lers en de fans.”

Na­mens het Sup­por­ters­or­gaan re­a­geer­de Hans De Dec­ker op het af­tre­den van Tim­mer­mans. “We had­den dit to­taal niet zien aan­ko­men, ik ben zelf ook ge­schrok­ken”, al­dus De Dec­ker te­gen­over VRT. “Maar ik heb er

wel be­grip voor. Ik vind het een no­bel ge­baar van de voor­zit­ter dat hij mo­men­teel de club bo­ven zich­zelf stelt. Dat is toch knap, dat hij dat als club­man doet.”

Het af­scheid van Tim­mer­mans is een nieu­we klap voor KV als club. De 61-ja­ri­ge ad­vo­caat uit Me­che­len was een van de grond­leg­gers van het ‘nieu­we’ KV Me­che­len na de red­ding in 2003. On­der zijn voor­zit­ter­schap keer­de de club te­rug van der­de klas­se naar eer­ste klas­se en werd er een spaar­pot­je aan­ge­legd waar­mee de club kon be­gin­nen met de bouw van het nieu­we sta­di­on. Sinds de om­vor­ming van een vzw naar een nv eind vo­rig jaar werd Tim­mer­mans ook door de nieu­we be­stuur­ders aan­ge­steld als voor­zit­ter, maar werd zijn in­vloed bin­nen het be­stuur klei­ner. In in­ter­views had hij al meer­maals aan­ge­ge­ven dat het zijn be­doe­ling was om de fak­kel bin­nen de vijf jaar door te ge­ven aan een ge­schik­te op­vol­ger. Door het schan­daal komt het af­scheid er dus vroe­ger dan ver­wacht. “Ik heb dit man­daat al­tijd met veel fier­heid en en­ga­ge­ment uit­ge­oe­fend en ben er­van over­tuigd dat mijn op­vol­ger met de­zelf­de ener­gie en toe­wij­ding de Raad van Be­stuur zal voor­zit­ten. De toe­komst van KV moet on­ze ab­so­lu­te pri­o­ri­teit zijn en blij­ven. Ik zal dan ook de club die ik al meer dan vijf­tig jaar een zeer warm hart toe­draag, blij­ven steu­nen.”

Wie Tim­mer­mans moet op­vol­gen, is voor­lo­pig niet dui­de­lijk. De Raad van Be­stuur van de club, die gis­te­ren niet ver­der wil­de in­gaan op het nieuws, komt don­der­dag op­nieuw sa­men om de kwes­tie te be­spre­ken.

FO­TO GOYVAERTS/GMAX AG­EN­CY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.