Eén tic­ket voor ze­ven lo­ca­ties

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - DOEN! - (grvr)

Met één tic­ket ver­schil­len­de lo­ca­ties uit het Ant­werp­se nacht­le­ven be­zoe­ken, dat is het con­cept van Full Cir­cle. Op­val­lend­ste lo­ca­tie dit jaar is de Num­ber One, waar de ico­ni­sche Ma­ria, al 35 jaar het ge­zicht van de zaak, voor het eerst een dj in haar fri­tuur krijgt. Euh, toch even pol­sen.

Het is don­der­dag­mid­dag en kalm in de Hoogstraat, de zij­straat te­gen­over de Ant­werp­se Gro­te Markt. Ook in fri­tuur Num­ber One, waar de im­mer ai­ma­be­le Ma­ria Van­lom­mel de laat­ste voor­be­rei­din­gen treft om aan haar shift te be­gin­nen. Of we en­ke­le vra­gen mo­gen stel­len over Full Cir­cle, het fes­ti­val dat op het ge­ni­a­le idee kwam om dit week­end ook in haar fri­tuur een dj te zet­ten. “Ja, ik heb die men­sen ge­spro­ken, maar wat is dat nu juist, die Full Cir­cle? Leg mij dat eens uit...”

Uw krant in­for­meert de be­kend­ste fri­tu­ris­te van Ant­wer­pen ter­wijl ze tus­sen­door een te­le­foon­tje af­werkt naar een gla­zen­ma­ker. “De le­ve­ran­cier heeft met zijn pi­rou­et­te­ke te­gen een van mijn ra­men ge­ze­ten. Dat moet ge­re­pa­reerd wor­den.”

Aan een raam dat nog on­ge­ha­vend is, heeft Ma­ria een aan­kon­di­ging ge­han­gen. Za­ter­dag 10/11/2018 is er uit­zon­der­lijk een dis­co­feest­je in het zaal­tje van Fri­tuur NR1. Dit kan mo­ge­lijks voor eni­ge hin­der zor­gen. Wij dan­ken u al­vast voor uw be­grip. “Ge moet de men­sen toch ver­wit­ti­gen, hé. Bij de bu­ren ben ik zelfs fly­ers gaan bus­sen. Ge moet toch iets la­ten we­ten als ge een dj tot 2u ’s nachts la­waai laat ma­ken?”

Weet u wel­ke dj pre­cies komt spe­len?

Wacht, hoe was de naam ook al­weer? Het staat op Fa­ce­book, hoor. (neemt haar smartpho­ne en be­gint vruch­te­loos te zoe­ken) Och man­ne­ke, die Fa­ce­book wordt zo vol­ge­la­den dat ge van­daag al niet meer te­rug­vindt wat er gis­te­ren stond. Ik word er een beet­je on­no­zel van.

Het is Re­né Op­se­dee, een dj die voor­al speelt in de toi­let­ruim­tes van fes­ti­vals.

Ja, just! Kent gij die? En zou die echt zo he­ten? Op­se­dee? En echt, wie speelt er nu in de toi­let­ten, al­lez (lacht).

Weet u wel­ke mu­ziek hij speelt?

Ik heb dat ge­vraagd, ja. Hij zou zo’n beet­je

Full Cir­cle vindt voor het twee­de jaar op rij plaats en speelt zich af in de groot­ste nacht­clubs en ‘off-the-grid­ve­nues’ van Ant­wer­pen. Voor één nacht gaan al­le deu­ren open met slechts één tic­ket. Naast be­ken­de nacht­clubs als Vaag, Am­pe­re en Ca­fé d’An­vers biedt het con­cept mu­ziek­do­cu­men­tai­res aan en een ‘high di­ning-ex­pe­rien­ce’ bij top­res­tau­rant The Ja­ne. In de na­mid­dag al wordt ge­start met een dj-ses­sie in pla­ten­win­kel Wal­ly’s Groove­world die via Dr­rip wordt uit­ge­zon­den. En fri­tuur Num­ber One doet dus ook mee. De vi­sie van de or­ga­ni­sa­tie: het nacht­le­ven be­staat uit meer dan al­leen maar dis­co­the­ken. Er komt ook cul­tuur en eten bij kij­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.