HO­RE­CA vol­le­dig dicht

Ho­re­ca krijgt wel geld­ba­zoo­ka, maar ju­ri­di­sche strijd dreigt

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - KOEN BAUMERS

Door de dra­ma­tisch slech­te co­rona­cij­fers in ons land wer­den ste­vi­ge maat­re­ge­len ver­wacht, maar toch de­den pre­mier Alexan­der De Croo (Open Vld) en mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Frank Van­den­brou­c­ke (sp.a) gis­te­ren­avond nog ve­len schrik­ken. Voor­al de ho­re­ca: die wordt op­nieuw zwaar ge­trof­fen met een slui­ting van vier we­ken, al volgt na twee we­ken een eva­lu­a­tie. Voorts moe­ten we on­ze nau­we ‘knuf­fel­con­tac­ten’ be­per­ken tot één per­soon, komt er een nacht­klok van mid­der­nacht tot 5u en we­ten we nu al dat kerst­mark­ten en win­ter­dor­pen dit jaar niet kun­nen door­gaan. Over sport­wed­strij­den en eve­ne­men­ten werd nog niets be­slist: zij krij­gen een week res­pijt. En ook op de lang­ver­wach­te co­ro­na­ba­ro­me­ter is het nog wach­ten.

Ze gaan dicht. Zon­dag­avond om 23u slui­ten de tap­kra­nen en keu­kens van al­le ca­fés en res­tau­rants in ons land. En dat voor vier we­ken – ten­zij er in twee we­ken een mi­ra­kel ge­beurt. “Dit is een dood­steek”, zegt de ho­re­ca. Om dat te voor­ko­men, vuurt de re­ge­ring ook een geld­ba­zoo­ka af. Maar een ju­ri­di­sche strijd dreigt.

“Wie zich de voor­bije tijd niet aan de maat­re­ge­len heeft ge­hou­den, heeft een ver­plet­te­ren­de ver­ant­woor­de­lijk­heid. Ze tref­fen 61.000 on­der­ne­mers en fa­mi­lies uit de ho­re­ca. Ik hoop dat ze van­avond eens goed in de spie­gel kij­ken.”

Mat­thi­as De Ca­lu­we, CEO van Ho­re­ca Vlaan­de­ren, schuwt de gro­te woor­den niet. To­taal on­recht­vaar­dig vindt hij het, de ver­plich­te slui­ting van ca­fés en res­tau­rants. “Git­zwar­te vrij­dag”, zo noemt hij het, en “een dolk in het hart”. Niet-pro­por­ti­o­neel, niet-toe­wijs­baar en niet-be­we­zen, bo­ven­dien.

Het NSZ voor­spelt dat 16 ok­to­ber de ge­schie­de­nis zal in­gaan als “de dood­steek voor ve­le ho­re­ca-uit­ba­ters”. Co­me­os spreekt van “een blin­de maat­re­gel” en “een mo­ker­slag”, de Fé­dé­ra­ti­on des ca­fés van “een so­ci­a­le ge­no­ci­de”. De be­slis­sing om al­le ca­fés en res­tau­rants weer vol­le­dig te slui­ten van­af maan­dag, is

de re­den

waar­om het over­leg zo lang duur­de. “Ik ben me er zeer van be­wust dat het voor de on­der­ne­mers als bij­zon­der on­eer­lijk over­komt”, zei pre­mier Alexan­der De Croo (Open Vld). “We heb­ben er lang over ge­dis­cus­si­eerd: is het cor­rect om dat te vra­gen?”, zei mi­nis­ter Frank Van­den­brou­c­ke (sp.a). Vlaams mi­nis­ter-pre­si­dent (N-VA) Jan Jam­bon be­ves­tig­de: “Er zijn wat woor­den ge­wis­seld.”

“Geen be­wijs”

Hét ar­gu­ment van de ge­trof­fen ho­re­ca: er is geen we­ten­schap­pe­lijk be­wijs dat ca­fés en res­tau­rants broei­haar­den zijn voor het vi­rus. De her­o­pe­ning na de eer­ste slui­ting van drie maan­den, op 8 ju­ni, leid­de niet tot een nieu­we stij­ging. En bin­nen de ca­fés en res­tau­rants gel­den strik­te pro­to­col­len rond af­stand en mond­mas­kers. “Dit voelt aan als heel on­recht­vaar­dig”, zegt De Ca­lu­we. Ho­re­ca Wal­lo­nië dreigt zelfs met ju­ri­di­sche stap­pen. Ze wordt daar­in ge­sterkt door een uit­spraak van een Duit­se recht­bank. Daar wordt het op­ge­leg­de slui­tings­uur te­rug­ge­draaid, net om­dat de im­pact er­van niet be­we­zen kan wor­den.

“Maar het vi­rus treft de al­ler­zwak­sten in de sa­men­le­ving op een bij­zon­der har­de ma­nier”, zegt De Croo. “Als we er­ger wil­len voor­ko­men, moe­ten we nu ac­tie on­der­ne­men.”

Steun­maat­re­ge­len

Ho­re­ca Vlaan­de­ren schat het in­kom­sten­ver­lies tot nu toe al op 7 mil­jard. Nu de ca­fés en res­tau­rants nog eens dicht­gaan, zal dat cij­fer nog ver­der op­lo­pen. Maar om het bloed­bad van dol­ken en dood­ste­ken te voor­ko­men, be­looft de re­ge­ring om ze er­door te sleu­ren met een pak­ket aan steun­maat­re­ge­len. “We gaan al­les op al­les zet­ten, want we la­ten jul­lie niet los”, zegt De Croo.

Zo wordt het over­brug­gings­recht ver­lengd – zelf­stan­di­gen krij­gen dan 1.200 tot 1.600 eu­ro per maand. Ze blij­ven ook uit­stel krij­gen van maan­de­lijk­se voor­af­be­ta­lin­gen. En de Rsz-bij­dra­ge, 32% van het bru­to­loon van de werk­ne­mers, wordt kwijt­ge­schol­den.

De Vlaam­se re­ge­ring doet daar nog een schep boven­op: wie min­stens 60% om­zet­ver­lies lijdt – “en in de ho­re­ca gaat het om 100%”, zegt Jam­bon – krijgt 10% van zijn om­zet als steun. Be­doeld om vas­te kos­ten zo­als huur en le­nin­gen te dek­ken. Ge­deel­te­lijk toch, want die vas­te kos­ten wor­den op ge­mid­deld 15% van de om­zet ge­schat.

Maar niet alleen de on­der­ne­mers wor­den ge­trof­fen door de slui­ting. Ook de 135.000 obers, koks en bar­man­nen en -vrou­wen in loon­dienst krij­gen een knauw. Zij zul­len op­nieuw in tij­de­lij­ke werk­loos­heid te­recht­ko­men en val­len te­rug op 70% van hun loon.

FOTO BELGA

FOTO'S BELGA

Mi­nis­ter Frank Van­den­brou­c­ke (links) en pre­mier Alexan­der De Croo: “We la­ten de ho­re­ca niet los.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.