“Ik ben nog jong, ik weet nog niet al­les”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA -

‘‘Mijn ou­ders zijn grap­pig, mijn fa­mi­lie ook. Dan valt het niet met­een op dat je zelf ook zo bent.’’

INSTAFAMOU­S | EL­KE MAAN­DAG DRIE NIEU­WE AFLEVERING­EN OP VTM GO

Ze noemt zich­zelf “een boe­rin­ne­ke uit de Kem­pen”, wij noe­men haar een naam om in de ga­ten te hou­den. Want Ja­de Min­t­jens (22) uit West­mal­le heeft de lach aan haar gat han­gen. Ter­wijl ze zich als co­me­di­an op­maakt om uit de scha­duw van haar man­ne­lij­ke voor­beel­den te tre­den, heeft ze als ac­tri­ce een eer­ste hoofd­rol te pak­ken in Instafamou­s op VTM GO. “Co­me­dy zou ik niet meer kun­nen mis­sen. Maar laat het ac­teer­werk ook maar ko­men.” De naam Min­t­jens doet in West­mal­le en om­stre­ken wel­licht een bel rin­ke­len. De broer van Ja­des oma be­gon de­cen­nia ge­le­den een meu­bel­fa­briek die lo­kaal we­reld­be­roemd is. Haar ei­gen ou­ders zijn eer­der mu­zi­kaal aan­ge­legd, dus is het niet vreemd dat Ja­de ook de ar­tis­tie­ke weg in­slaat. Het Eén-pro­gram­ma Voor de Leeu­wen, de ta­len­ten­jacht met Bart Pee­ters uit 2017, bleek de spring­plank naar een carrière als co­me­di­an. En in sep­tem­ber was ze een licht­punt in De Po­si­ti­vo’s, de luch­ti­ge Vtm-quiz met Jel­le Cley­mans. Nu geeft ze ge­stal­te aan Fleur, Vlaan­de­rens be­kend­ste in­flu­en­cer, in de VTM Go-reeks Instafamou­s. Li­ve op In­st­agram komt Fleur te­recht in een cho­que­rend on­ge­luk. Ze ont­waakt uit een co­ma met ge­heu­gen­ver­lies, zon­der vol­gers… “Ik zou zelf wel ‘instafamou­s’ wil­len zijn, want die in­flu­en­cers krij­gen van al­les gra­tis”, lacht Ja­de. “Maar he­laas zou ik geen goe­de in­flu­en­cer zijn. Die pos­ten alleen de per­fec­te plaatjes. Ter­wijl ik het als co­me­di­an niet zou kun­nen la­ten om ook fou­te foto’s op In­st­agram te zet­ten.” De wat ou­de­re ge­ne­ra­ties be­grij­pen vaak niet dat je met zo­iets je geld kunt ver­die­nen. Klopt. Ter­wijl in­flu­en­cen een echt vak is. Ik schrok er­van hoe se­ri­eus die men­sen daar­mee be­zig zijn, en wat het op­le­vert. Er wordt vaak de draak ge­sto­ken met in­flu­en­cers. Dat ze in de se­rie een uit­ver­gro­te ver­sie van zich­zelf spe­len, von­den ze zelf ook hilarisch. Het bulkt trou­wens van de BV’S in de se­rie. Ik was ver­rast door Fa­bri­zio uit Tempta­ti­on Is­land, die pri­ma ac­teer­de. Al voel­de ik me wel on­ge­mak­ke­lijk in die scè­ne. Ik heb het moei­lijk met men­se­lijk con­tact. Ik ben geen knuf­fe­laar. Dat ik zijn blo­te borst­kas moest aan­ra­ken, was euh… een uit­da­ging. Maar hij heeft dat pro­fes­si­o­neel aan­ge­pakt. Met Instafamou­s heb je je eer­ste hoofd­rol beet. En dat vind ik za­lig, want het was mijn

FOTO VTM

Als Fleur in Instafamou­s: “Ik zou zelf geen goe­de in­flu­en­cer zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.