Wie be­slist de Lim­burg­se der­by vol­gens on­ze ana­lis­ten?

Van­avond 20.30 uur STVV-KRC Genk

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Koen SNOEKX

Het was nog nooit zo vei­lig op on­ze Lim­burg­se we­gen dan in de eer­ste helft van 2017. De eer­ste zes maan­den van dit jaar stier­ven er in het Lim­burg­se ver­keer 14 men­sen. Vo­rig jaar wa­ren er dat in de­zelf­de pe­ri­o­de nog 20, in 2010 zelfs nog 42. Ook het aan­tal let­se­lon­ge­val­len op Lim­burg­se we­gen was in de eer­ste helft van dit jaar his­to­risch laag: 1.387. Tien jaar ge­le­den wa­ren er dat nog 2.056. Wel op­mer­ke­lijk: het aan­tal on­ge­val­len met vracht­wa­gens nam in de eer­ste zes maan­den van 2017 dan weer fors toe, met liefst 20,3 pro­cent. Wel­licht is dat te ver­kla­ren door­dat er ook be­dui­dend meer

vracht­ver­keer is op de Lim­burg­se we­gen. Er vie­len nog nooit zo wei­nig ver­keers­do­den op de Lim­burg­se we­gen als in de eer­ste helft van 2017. Uit de ver­keers­vei­lig­heids­ba­ro­me­ter van VI­AS In­sti­tu­te, de nieu­we naam van het BIVV, blijkt dat er in de eer­ste zes maan­den van dit jaar in Lim­burg 1.387 on­ge­val­len met een let­sel ge­beur­den, dat zijn er 7 per dag. Tien jaar ge­le­den wa­ren er dat nog 2.056, of­te­wel 11 per dag. Ook vie­len er nog nooit zo wei­nig do­den in het Lim­burg­se ver­keer dan in de eer­ste helft van 2017: 14, te­gen­over 20 vo­rig jaar. Over het he­le land wa­ren er

in de eer­ste zes maan­den van dit jaar 230 ver­keers­do­den te be­treu­ren. Een his­to­risch re­cord en een da­ling van 13 pro­cent in ver­ge­lij­king met de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar toen er nog 264 ver­keers­do­den vie­len.

Oor­za­ken

Hoe de te­rug­val van het aan­tal ver­keers­do­den en let­se­lon­ge­val­len in Lim­burg, en bij uit­brei­ding het he­le land, te ver­kla­ren is? “Eén spe­ci­fie­ke oor­zaak is er niet”, zegt Stef Wil­lems van VI­AS. “Het gaat om een com­bi­na­tie van fac­to­ren. Au­to’s zijn vei­li­ger ge­wor­den en ook aan de in­fra­struc­tuur wordt ge­werkt. Daar­naast wor­den er ook maat­re­ge­len ge­no­men, zo­als meer tra­ject­con­tro­les, het ver­la­gen van de snel­heid op ge­west­we­gen naar 70 km/uur en de stren­ge­re aan­pak van re­ci­di­vis­ten.” Toch is een hoe­ra­stem­ming nog niet met­een aan de or­de. “El­ke dag zijn er nog steeds 130 men­sen die ge­wond ra­ken of ster­ven in het ver­keer in ons land en dat is nog steeds veel te veel”, zegt Wil­lems. “Ons streef­doel is om het aan­tal do­den in het ver­keer in ons land te­gen 2020 te­rug te bren­gen naar 420. Er is dus nog een lan­ge weg af te leg­gen.”

Vracht­wa­gens

Nog op­val­lend in Lim­burg: het aan­tal ver­keers­on­ge­val­len neemt dan wel af, er wa­ren in de eer­ste helft van 2017 wel fors meer let­se­lon­ge­val­len met vracht­wa­gens: 71 te­gen­over 59 in de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar, of een stij­ging van liefst 20,3 pro­cent.

Wel­licht is dat te ver­kla­ren door­dat het vracht­ver­keer in Lim­burg op één jaar tijd fors is toe­ge­no­men. “Cij­fers over het aan­tal vracht­wa­gens dat door Lim­burg rijdt zijn er niet, maar wel het aan­tal ki­lo­me­ters dat al die vracht­wa­gens sa­men ge­mid­deld op één dag af­leg­gen”, zegt Pe­ter Bruy­nin­ckx, woord­voer­der van het Vlaams Ver­keers­cen­trum. “Uit die cij­fers blijkt dat op één ge­mid­del­de werk­dag tus­sen ja­nu­a­ri en ju­ni 2017 al­le vracht­wa­gens sa­men op de Lim­burg­se snel­we­gen 1.267.125 ki­lo­me­ter af­leg­den. Dat is liefst 84.207 ki­lo­me­ter meer dan op een ge­mid­del­de werk­dag in 2016 toen het to­ta­le aan­tal ki­lo­me­ters van al­le vracht­wa­gens sa­men 1.182.918 be­droeg.”

Stef WIL­LEMS, VI­AS In­sti­tu­te

“De Roeck”

“Po­zue­lo”

“Bo­li”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.