Vlieg­tuig­je met Lim­burg­se pi­loot maakt nood­lan­ding in buurt van Sport­pa­leis

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

ANT­WER­PEN - Een vlieg­tuig­je heeft vrij­dag­na­mid­dag een nood­lan­ding moe­ten ma­ken in Park Spoor Oost in Bor­ger­hout, niet ver van het Ant­werp­se Sport­pa­leis. De er­va­ren pi­loot Vin­cent Car­pen­tier (51) uit Hech­tel wist het toe­stel - een his­to­ri­sche re­pli­ca - zon­der brok­ken of ge­won­den neer te zet­ten. Car­pen­tier was met het vlieg­tuig­je on­der­weg naar Bras­schaat, waar dit week­end het Fly­ing Fes­ti­val plaats­vindt op het ter­rein van de lo­ka­le mo­tor­vlieg­club. “On­der­weg be­gon de mo­tor te sput­te­ren”, ver­telt hij. “Een her­start was on­mo­ge­lijk, dus heb ik naar een ge­schik­te lo­ca­tie ge­zocht om een nood­lan­ding te ma­ken. Ge­luk­kig had ik die wel snel ge­von­den.” Het be­wus­te vlieg­tuig is on­der­deel van de col­lec­tie van het mu­se­um Stam­pe & Ver­ton­gen op de lucht­ha­ven van Deur­ne. Het gaat om een re­pli­ca - ge­bouwd in de ja­ren ze­ven­tig - van een Nieuport 28 uit de Eer­ste We­reld­oor­log.

“Op zich is het nog een jon­ge mo­tor met wei­nig uren”, zegt Car­pen­tier. “Het vlieg­tuig heeft al­tijd in het mu­se­um ge­staan en is pri­ma

on­der­hou­den. Het kreeg nog niet zo lang ge­le­den een vol­le­dig on­der­houd en was tech­nisch ge­keurd. Wat er juist is mis­ge­gaan, zul­len we nu moe­ten uit­zoe­ken.”

Zeer er­va­ren pi­loot

Dat Vin­cent Car­pen­tier, uit Hech­tel, het vlieg­tuig­je zon­der brok­ken wist neer te zet­ten, is niet ge­heel toe­val­lig. De man is be­roeps­pi­loot op lijn­vluch­ten en was in het ver­le­den in­struc­teur voor de F-16-pi­lo­ten van de lucht­macht. Car­pen­tier: “Net om de­ze re­den vlie­gen we nooit bo­ven de stad: daar is het een stuk moei­lij­ker om een plaats voor een nood­lan­ding te vin­den. En als het toch moet, dan vlie­gen we zeer hoog, zo­dat we nog een tijd­je kun­nen zwe­ven.” Uit voor­zorg kwa­men de hulp­dien­sten mas­saal ter plaat­se.

FOTO SARE

Vin­cent Car­pen­tier (in­zet) uit Hech­tel maak­te een per­fec­te nood­lan­ding. Op de ach­ter­grond; het Ant­werp­se Sport­pa­leis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.