Sanc­ties voor art­sen die veel ziek­te­ver­lof ge­ven

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Mag­gie De Block (Open Vld) wil art­sen aan­pak­ken die te veel ziek­te­brief­jes schrij­ven. Die veel­schrij­vers gaat ze er eerst uit­vis­sen en die krij­gen ver­vol­gens op­nieuw uit­leg over de re­gels. Ver­vol­gens kun­nen er sanc­ties vol­gen. “Som­mi­ge art­sen schrij­ven veel ziek­te­brief­jes voor lan­ge pe­ri­o­des “, zegt De Block. “Dat is ook niet goed voor de werk­ge­vers. We gaan die art­sen nu uit die sta­tis­tie­ken ha­len. Ui­ter­aard zit je met het be­roeps­ge­heim en vra­gen we niet om de in­di­vi­du­e­le dos­siers in te kij­ken. Maar we gaan hen wel de re­gels nog eens uit­leg­gen en zes maan­den hun voor­schrijf­ge­drag vol­gen. Voor het voor­schrij­ven van me­di­ca­tie doen we dit trou­wens al.” Als het niet be­tert, dan vol­gen er sanc­ties. De Block mikt niet op de con­tro­le-art­sen van de ziek­te­fond­sen. “De mu­tu­a­li­tei­ten heb­ben al een on­der­ling sys­teem om dit te con­tro­le­ren. Ziek­te­ver­lof kan niet die­nen voor van al­les en nog wat.” Het art­sen­syn­di­caat BVAS wijst er­op dat niet al­le dok­ters de­zelf­de soort pa­ti­ën­ten heb­ben. “Een dok­ter met een prak­tijk in een jon­ge ver­ka­ve­ling zal min­der ziek­te­ver­lof moe­ten voor­schrij­ven dan ie­mand in een mijn­ge­meen­te”, zegt voor­zit­ter Marc Moens. “We be­grij­pen de maat­re­gel, maar pret­tig vin­den we dit niet. Want we zul­len een dos­sier moe­ten op­stel­len om ons te ver­de­di­gen, mis­schien wel met een ad­vo­caat.”

Sa­lah Ab­de­slam mag naar bui­ten kij­ken

Uit vrees dat Sa­lah Ab­de­slam (28) voor zijn pro­ces zelf­do­ding pleegt, is zijn ge­van­ge­nis­re­gime ver­soe­peld. In het Fran­se dag­blad Le

Pa­ri­sien wordt zijn psy­cho­lo­gi­sche toe­stand om­schre­ven als neer­slach­tig, pa­ra­no­ï­de en licht­ge­raakt. Hij ver­blijft sinds april vo­rig jaar in de ge­van­ge­nis van Fleu­ry-Mé­ro­gis. Ie­de­re se­con­de wordt hij in de ga­ten ge­hou­den met ca­me­ra’s. Hij mag niet met an­de­re ge­de­ti­neer­den spre­ken. Hij mag nu wel met zijn be­zoe­kers – uit­slui­tend de naas­te fa­mi­lie – pra­ten zon­der dat er een vei­lig­heids­glas tus­sen hen staat. Hij zal wel­dra van­uit zijn cel ook naar bui­ten kun­nen kij­ken. Nu kan dat niet door een stuk plexi­glas. Sa­lah Ab­de­slam is de eni­ge over­le­ven­de ter­ro­rist van de aanslagen van 2015 in Pa­rijs waar­bij

130 men­sen stier­ven.(thv)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.