Lau­rent stuurt ziek­te­brief­je naar pre­mier

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Tim­mie VAN DIEPEN

Prins Lau­rent lijkt wei­nig zin te heb­ben in een nieu­we bol­was­sing van pre­mier Char­les Mi­chel. Na Lau­rents om­stre­den pas­sa­ge op de vie­ring van de 90ste ver­jaar­dag van het Chi­ne­se le­ger, droeg de re­ge­ring de pre­mier op om de prins of­fi­ci­eel te ho­ren. Maar zo ver is het nog al­tijd niet ge­ko­men. Lau­rent stuur­de een ziek­te­brief­je naar de pre­mier en liet we­ten zich lie­ver door zijn ad­vo­caat te la­ten ver­de­di­gen.

BRUS­SEL -

Zon­der toe­stem­ming van de re­ge­ring en ge­kleed in het uni­form van ka­pi­tein-ter-zee van de Bel­gi­sche ma­ri­ne, po­seer­de Lau­rent be­gin au­gus­tus op de vie­ring voor de 90ste ver­jaar­dag van het Chi­ne­se le­ger in de am­bas­sa­de in Brus­sel. Het was het zo­veel­ste in­ci­dent met de ei­gen­ge­rei­de prins, die eind vo­rig jaar nog op de vin­gers werd ge­tikt door pre­mier Mi­chel na­dat hij fors had uit­ge­haald naar ie­der­een die hem al ja­ren “be­schimpt” en “las­tig­valt”. Een week daar­voor was de prins ook door bui­ten­land­mi­nis­ter Di­dier Reyn­ders te­recht­ge­we­zen om­dat hij zon­der toe­stem­ming van de re­ge­ring een ont­moe­ting had ge­had met de pre­mier van Sri Lan­ka. Sinds een wet van 2013, waar­in de ge­drags­re­gels voor de ko­nink­lij­ke fa­mi­lie zijn op­ge­no­men, is de prins daar noch­tans toe ver­plicht. Pre­mier Mi­chel waar­schuw­de eind vo­rig jaar dan ook dat Lau­rent bij de vol­gen­de mis­stap zijn do­ta­tie zou ver­lie­zen.

Ad­vo­caat

Na de foto’s van de vie­ring in de Chi­ne­se am­bas­sa­de, be­slis­te de re­ge­ring op 1 sep­tem­ber dat pre­mier Mi­chel Lau­rent zo snel mo­ge­lijk moest ver­ho­ren over de kwes­tie. Maar dat is twee we­ken la­ter nog al­tijd niet ge­beurd. Vol­gens de woord­voer­der van de pre­mier heeft Lau­rent een ziek­te­brief­je la­ten be­zor­gen en ziet hij af van zijn recht om per­soon­lijk ge­hoord te wor­den. De prins zou zich lie­ver wil­len la­ten ver­te­gen­woor­di­gen door zijn ad­vo­caat. Vol­gens het ka­bi­net Mi­chel zal dat ge­sprek nog voor het ein­de van de maand plaats­vin­den.

In sa­men­spraak met ko­ning Fi­lip wil Mi­chel dat prins Lau­rent een “pro­por­ti­o­ne­le sanc­tie” krijgt, na wat de pre­mier de “frats te veel” noem­de. Wat die sanc­tie exact zal in­hou­den, is nog niet be­kend. In re­ge­rings­krin­gen cir­cu­leer­de en­ke­le we­ken ge­le­den de pis­te om 10 pro­cent van zijn do­ta­tie in te hou­den. Aan­ge­zien Lau­rent een jaar­lijk­se do­ta­tie van 308.000 eu­ro krijgt, zou dat neer­ko­men op een boe­te van ruim 30.000 eu­ro. Het gaat so­wie­so om een een­ma­li­ge sanc­tie, want om de vol­le­di­ge do­ta­tie af te ne­men is een nieu­we wet no­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.