Sint-Trui­den voert for­se strijd te­gen drugs in de fruit­streek

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Ru­ben STEEGEN/Jo­zef CROUGHS

Sint-Trui­den: stad van het bloe­sem­toe­ris­me, stad van het fruit en … stad met een knoert van een he­ro­ï­ne­pro­bleem. De ge­meen­te kampt al “van ouds­her” met een op­val­lend groot aan­tal he­ro­ï­ne­ver­slaaf­den, die op hun beurt drugs­dea­lers- en -run­ners naar Zuid-Lim­burg lok­ken. Be­gin de­ze week nog rol­de de po­li­tie een Ne­der­land­se ben­de op die he­le­maal van­uit Rot­ter­dam min­der­ja­ri­ge drugs­run­ners naar Sint-Trui­den stuur­de. Per dag ver­pats­te de ben­de tot wel 4.000 eu­ro aan co­ca­ï­ne en he­ro­ï­ne in de fruit­streek. Het lan­de­lij­ke Sint-Trui­den mag dan maar 40.000 in­wo­ners tel­len, het lo­ka­le drugs­cir­cuit kan zich me­ten met dat van een groot­stad. Do­de­lij­ke slacht­of­fers na een over­do­sis zijn in de bloe­sem­ge­meen­te al lang geen uit­zon­de­ring meer en met de re­gel­maat van de klok klist de po­li­tie er drugs­run­ners, -dea­lers en -ge­brui­kers. In 2016 no­teer­de de lo­ka­le re­cher­che in de zo­ne Sint-Trui­den/Gin­ge­lom/Nieu­wer­ken maar liefst 326 drugs­fei­ten, een stij­ging met net geen twin­tig pro­cent ten op­zich­te van 2015. De arm der wet deed wat hij kon, maar het was ja­ren­lang dwei­len met de kraan open. Voor el­ke

dea­ler die werd op­ge­pakt, kwam er een an­de­re in de plaats. Vaak van over de grens, uit Ne­der­land.

30 eu­ro per gram

Met he­ro­ï­ne – goed voor een straat­waar­de van zo’n 30 eu­ro per gram – valt im­mers grof geld te ver­die­nen. Ze­ker in Sint-Trui­den, dat meer dan hon­derd ge­ken­de he­ro­ï­ne­ver­slaaf­den telt. Het wer­ke­lij­ke aan­tal ligt ver­moe­de­lijk nog een pak ho­ger. Haast al­le­maal kwa­men ze de af­ge­lo­pen ja­ren in con­tact met po­li­tie of ge­recht. Een ver­sla­ving on­der­hou­den is een kos­te­lij­ke af­fai­re, die na ver­loop van tijd vaak en­kel nog met (krui­mel)dief­stal­len kan wor­den be­kos­tigd. “Het gaat dan veel­al om klei­ne­re cri­mi­ne­le fei­ten zo­als fiets­dief­stal­len”, weet korps­chef Ste­ve Pro­vost, die sinds ja­nu­a­ri 2014 aan het hoofd staat van de po­li­tie­zo­ne Sint-Trui­den/ Gin­ge­lom/Nieu­wer­ker­ken. “Toen ik hier be­gon, was ook ik ver­baasd door de drugs­pro­ble­ma­tiek in de streek. Een dui­de­lij­ke ver­kla­ring waar­om uit­ge­re­kend de­ze re­gio zo veel he­ro­ï­ne­ver­slaaf­den telt, is er bij mijn we­ten niet.”

Mid­den­klas­se

Vol­gens Mar­cel Van­hex, voor­ma­lig di­rec­teur van de Lim­burg­se Cen­tra voor Al­co­hol en an­de­re Drugs­pro­ble­men (CAD), is het drugs­pro­bleem in Lim­burg eind ja­ren 70, be­gin ja­ren 80 ont­staan. Niet in mar­gi­na­le mi­li­eus, maar in de mid­den­klas­se: bij re­bel­le­ren­de zo­nen van dok­ters, ad­vo­ca­ten en mid­den­stan­ders. “Waar­om net Sint-Trui­den van­daag nog zo’n ac­tie­ve drugs­sce­ne kent, we­ten we ei­gen­lijk niet”, geeft hui­dig CAD­di­rec­teur Geert Van­ham toe. De cij­fers spre­ken boek­de­len. Liefst 28 pro­cent van de men­sen die in Sint-Trui­den door het CAD wor­den be­ge­leid, zijn ver­slaafd aan opi­a­ten (he­ro­ï­ne, mor­fi­ne,…). Ter ver­ge­lij­king: het ge­mid­del­de in Lim­burg be­draagt 16 pro­cent. Zelfs in Has­selt ligt het aan­deel he­ro­ï­ne­ver­slaaf­den met 26 pro­cent la­ger dan in SintTrui­den. “We we­ten dat drugs­pro­ble­men sa­men­han­gen met an­de­re maat­schap­pe­lij­ke fe­no­me­nen zo­als ar­moe­de en psy­chi­sche kwets­baar­heid”, zegt Van­ham. “Ook in de Lim­burg­se mijn­ge­meen­ten zien we bij­voor­beeld meer he­ro­ï­ne­ver­slaaf­den.”

Klei­ne gar­na­len

Be­gin dit jaar sloeg korps­chef Pro­vost nog alarm om­wil­le van de stroe­ve sa­men­wer­king met de Ne­der­land­se po­li­tie in de strijd te­gen drugs. “We van­gen wel de klei­ne

Geert VAN­HAM Cen­trum voor Al­co­hol- en an­de­re Drugs­pro­ble­men (CAD) gar­na­len, maar de kop­stuk­ken – vaak af­kom­stig uit Ne­der­land – blij­ven bui­ten schot”, klonk het toen. Van­daag, een paar da­gen na­dat met hulp van de Ne­der­land­se po­li­tie een Rot­ter­dam­se drugs­ben­de werd op­ge­rold, klinkt de korps­chef op­ti­mis­ti­scher. “In het ver­le­den was de aan­pak van Ne­der­land­se drugs­ben­des die hier ac­tief wa­ren geen pri­o­ri­teit voor on­ze noor­der­bu­ren, maar daar is ver­an­de­ring in ge­ko­men. Met suc­ces, want dank­zij on­ze sa­men­wer­king heb­ben we nu een flin­ke klap uit­ge­deeld. Drie Ne­der­land­se kop­stuk­ken zijn in­ge­re­kend.” Toch maakt Pro­vost zich wei­nig il­lu­sies: het Trui­en­se drugs­pro­bleem is hier­mee niet van ta­fel. “Een ver­slaaf­de zal nu niet plots stop­pen met ge­brui­ken. Maar we mer­ken wel dat het aan­bod in de stad na zo’n suc­ces­vol­le ac­tie een tijd­je min­der groot is. Dea­lers hou­den zich koest of blij­ven weg, waar­door ge­brui­kers moe­ten uit­wij­ken naar ste­den zo­als Maas­tricht om aan hun waar te ge­ra­ken.”

Over­last

Niet­te­min blijft de strijd te­gen il­le­ga­le drugs een ab­so­lu­te pri­o­ri­teit voor de po­li­tie­zo­ne Sint-Trui­den/ Gin­ge­lom/Nieu­wer­ken. “De over­last die de drugs­pro­ble­ma­tiek met zich mee­brengt, is de laat­ste tijd af­ge­no­men. Maar we blij­ven in­zet­ten op con­tro­les. Zo plukt on­ze re­cher­che re­gel­ma­tig ver­dach­te voer­tui­gen uit het ver­keer waar­van we ver­moe­den dat er drugs­dea­lers in­zit­ten. Daar­naast is er ook een be­lang­rij­ke pre­ven­tief luik, waar­voor we on­der meer sa­men­wer­ken met het CAD, het Cen­trum voor Ver­slaaf­den­zorg Ka­tar­sis en het par­ket.”

In 2016 werd in Sint-Trui­den bo­ven­dien het LIM-pro­ject op­ge­start, een uniek proef­pro­ject dat drug­ge­brui­kers niet met­een be­straft, maar hen de kans geeft om pro­fes­si­o­ne­le hulp te zoe­ken. “Zo ver­mijd je een ver­de­re es­ca­la­tie van het ge­bruik”, zegt Van­ham.

Drugs­pro­ble­men han­gen sa­men met an­de­re maat­schap­pe­lij­ke fe­no­me­nen zo­als ar­moe­de. Zo zien we ook in de Lim­burg­se mijn­ge­meen­ten meer he­ro­ï­ne­ver­slaaf­den

Af­kic­ken met me­tha­don

Het CAD be­ge­leidt van­daag 52 Trui­en­se he­ro­ï­ne­ver­slaaf­den. “Naast psy­cho­lo­gi­sche en maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning krij­gen zij me­tha­don, een sub­sti­tuut voor he­ro­ï­ne dat geen roes op­wekt, maar wel de li­cha­me­lij­ke af­kick­ver­schijn­se­len on­der­drukt. Het geeft de ver­slaaf­de een ze­ke­re rust zo­dat hij of zij op­nieuw kan in­ves­te­ren in werk, ge­zond­heid en een thuis.”

Om ook de jeugd te be­rei­ken zet de stad daar­naast zwaar in op pre­ven­tie in scho­len. “Drugs he­le­maal uit de sa­men­le­ving ban­nen zal waar­schijn­lijk nooit luk­ken, maar de laat­ste ja­ren heb­ben we dui­de­lijk voor­uit­gang ge­boekt”, zegt bur­ge­mees­ter Veer­le Hee­ren (CD&V). Een van de meest zicht­ba­re wa­pen­fei­ten is de in­stal­la­tie van ca­me­ra’s op be­ken­de over­last­plek­ken. “De aan­we­zig­heid van dea­lers en ge­brui­kers op be­paal­de plaat­sen cre­ëer­de bij de be­vol­king soms een on­vei­lig­heids­ge­voel. Te­gen het ein­de van dit jaar moet ons net­werk van 42 slim­me ca­me­ra’s zijn uit­ge­rold.”

FOTO SHUTTERSTOCK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.