Hoe wordt u ge­luk­kig oud?

Dos­sier ‘Hap­py Aging’ van­af maan­dag in on­ze krant

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Joos MEESTERS

Hoe word je ge­zond en ge­luk­kig oud? Over die vraagt buigt on­ze krant zich van­af maan­dag zes da­gen lang in het dos­sier ‘Hap­py Aging’. Van ge­luk tot geld, el­ke dag gaan we met in­ter­views en re­por­ta­ges die­per in op één the­ma. En een team van ex­per­ten duidt de re­sul­ta­ten van een ex­clu­sie­ve en­quê­te die on­der­zoeks­bu­reau iVOX deed in op­dracht van Het Be­lang van Lim­burg. Lim­burg was ja­ren­lang een jon­ge pro­vin­cie, maar daar komt de ko­men­de ja­ren ver­an­de­ring in. Te­gen 2040 zal Lim­burg bij de meest ver­grijs­de pro­vin­cies van Vlaan­de­ren ho­ren. Hoe dat komt, leest u in on­ze maan­dag­krant. Maar wat zijn de ge­vol­gen van die for­se toe­na­me van het aan­tal ou­de­ren in on­ze sa­men­le­ving? Van dins­dag tot en met za­ter­dag fo­cus­sen we op even­veel as­pec­ten van een ge­luk­ki­ge en aan­ge­na­me ou­de dag. Niet en­kel in de krant, maar ook op on­ze web­si­te.

Uw me­ning

We tu­ren in de gla­zen bol naar de toe­komst van on­ze ge­zond­heids­zorg. Ter­wijl de dis­cus­sie over het pen­si­oen in al­le he­vig­heid woedt, krijgt u prak­ti­sche tips om uw ei­gen fi­nan­ci­ë­le toe­komst vei­lig te stel­len. We stel­len en­ke­le op­mer­ke­lijk kra­ni­ge en le­vens­lus­ti­ge tach­tig­plus­sers voor en gaan op zoek naar ge­luk in het woon­con­cept van de toe­komst. Stad of plat­te­land? Ex­per­ten schet­sen de im­pact van de ver­grij­zing op on­ze huis­ves­ting.

Naast die in­ter­views en re­por­ta­ges heb­ben we ook naar uw me­ning ge­polst. Hoe ziet u uw ou­de dag? Hoe oud hoopt u te wor­den? Waar wil u uw ou­de dag door­bren­gen? Wel­ke in­vloed heeft uw leef­tijd op uw ge­luk? En wat met uw re­la­tie en seks­le­ven? Dat komt u te we­ten dank­zij de en­quê­te die on­der­zoeks­bu­reau iVOX uit­voer­de bij dui­zend Vla­min­gen, waar­van de helft Lim­bur­gers.

Tot slot geeft el­ke dag een ex­pert zijn of haar ul­tie­me tip voor een ge­zon­de en ge­luk­ki­ge ou­de dag.

Xhb­vl.be/hap­py­a­ging

X

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.