Groot­ste Lim­burg­se be­drij­ven doen het goed in 2016

Maar werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­tie maakt zich zor­gen over span­nin­gen op ar­beids­markt

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Do­mi­niek CLAES

Met een groei van tel­kens ruim 4 pro­cent in om­zet én in aan­tal werk­ne­mers, en stij­ging van de net­to­winst met bij­na 30 pro­cent, mag 2016 be­stem­peld wor­den als een erg goed jaar voor de Lim­burg­se eco­no­mie. Althans voor de groot­ste 500 be­drij­ven, zo blijkt uit een ana­ly­se van jong­ste VKW Top 500. “Het is net geen grand cru ge­wor­den”, al­dus nieuw­bak­ken voor­zit­ter Marc Mey­laers van werk­ge­vers­or­ga­ni­sa­tie VKW Lim­burg. “Daar­voor ma­ken we ons te zeer zor­gen over de span­nin­gen op de ar­beids­markt.”

HAS­SELT -

Vo­rig jaar werd de ana­ly­se van de Top 500 nog uit­ge­voerd zon­der re­ke­ning te hou­den met Ford Genk, want dat zou de cij­fers al te zeer naar be­ne­den scheef­trek­ken. Voor de 32ste edi­tie die gis­te­ren werd voor­ge­steld, was dat niet meer no­dig. “De Lim­burg­se be­drij­ven heb­ben het gat dat Ford Genk NAAM H.Es­sers Ce­ge­ka Ape­ram Ten­ne­co

ZF Wind Po­wer In­frax Lim­burg Punch Po­wer­train No­li­ko Tes­sen­der­lo Che­mie Nit­to Bel­gi­um GE­MEEN­TE Genk Has­selt Genk Sint-Trui­den Lom­mel Has­selt Sint-Trui­den Bree Ham Genk heeft ge­sla­gen in am­per één jaar we­ten dicht fiet­sen. Dat mag toch een knap­pe pres­ta­tie ge­noemd wor­den”, stelt staf­me­de­wer­ker Max Van Der Lin­den vast. Lim­burgs groot­ste be­drij­ven heb­ben vo­rig jaar op zo­wat al­le vlak­ken een mooie voor­uit­gang we­ten boe­ken. In te­gen­stel­ling tot in

aan­tal werk­ne­mers

ver­schil 2015, toen de winst nog ge­mid­deld 13 pro­cent zak­te, ging ook die vo­rig jaar flink voor­uit. “On­danks de slech­te winst­cij­fers van 2015, zijn de Lim­burg­se be­drij­ven vo­rig jaar toch blij­ven in­ves­te­ren in ex­tra te­werk­stel­ling. En dat heeft ge­loond”, luidt één van de con­clu­sies van voor­zit­ter Marc Mey­laers.

Ar­beids­markt

“2016 was dan ook net geen grand cru. Daar­voor lo­pen de span­nin­gen op de ar­beids­markt te hoog op. Ik vraag mij af of de Lim­burg­se ar­beids­markt de groei van de Lim­burg­se be­drij­ven nog kan blij­ven voe­den.” Mey­laers roept daar­om op tot con­struc­tief over­leg tus­sen werk­ge­vers en werk­ne­mers. “We moe­ten ook op dat vlak een voor­sprong ne­men op het buitenland en naar een even­wicht zoe­ken tus­sen de ver­zuch­tin­gen van bei­de par­tij­en. Met een loop­gra­ven­oor­log ge­ra­ken we er niet, door naar el­kaar te luis­te­ren wel”, al­dus de VKW-voor­zit­ter.

Om­zet

De ge­za­men­lij­ke om­zet van de groot­ste 500 be­drij­ven groei­de vo­rig jaar met 4,12 pro­cent tot 32,4 mil­jard eu­ro, met­een het hoog­ste om­zet­cij­fer sinds het be­gin van de cri­sis in 2009. Wie dacht dat de naam Ford niet meer in de ta­bel­len voor­komt, ver­gist zich schro­me­lijk. Ford Lom­mel prijkt met een om­zet van 1,338 mil­jard eu­ro ste­vig op num­mer twee. “Dat heeft te ma­ken met het feit dat het be­drijf be­hal­ve de test­ac­ti­vi­tei­ten in Lom­mel - ook de im­port- en ex­port­ac­ti­vi­tei­ten van au­to’s in zijn om­zet NAAM Ami­no­labs Ford

Punch Po­wer­train ZF Wind Po­wer Ac­tief In­te­rim

NAAM Ape­ram

Ford Lom­mel Po­wer Tools SKF

Mo­bis Parts H.Es­sers Vy­no­va Punch Po­wer­train Me­lexis Ac­tief In­te­rim mag mee­re­ke­nen”, legt Max Van Der Lin­den uit.

Per­so­neel

GE­MEEN­TE Has­selt Lom­mel Sint-Trui­den Lom­mel Lummen

GE­MEEN­TE Genk Lom­mel Hoe­selt Ton­ge­ren Be­rin­gen Genk Tes­sen­der­lo Sint-Trui­den Tes­sen­der­lo Lummen Het aan­tal me­de­wer­kers klok­te vo­rig jaar af op 82.084. Dat zijn er 3.368 of 4,28 pro­cent meer dan in de vo­ri­ge edi­tie. Daar­mee wordt het vo­ri­ge re­cord van het pre-cri­sis­jaar 2008 met meer dan 2.000 werk­ne­mers ver­pul­verd. Al­weer een his­to­ri­sche ge­beur­te­nis. Op ver­ge­lijk­ba­re ba­sis (zelf­de be­drij­ven in de twee edi­ties) steeg het aan­tal werk­ne­mers zelfs met 3.685, of 4,75 pro­cent. om­zet­groei in % +104% +78% +54% +52% +47%

om­zet 2016 (in mil­joen eu­ro)

Winst­ge­vend­heid

Na een da­ling in 2015 van ge­mid­deld 13 pro­cent, steeg de ge­mid­del­de net­to­winst vo­rig jaar met net geen 30 pro­cent. Ook de af­schrij­vin­gen - die het in­ves­te­rings­rit­me weer­spie­ge­len - ste­gen met ge­mid­deld 8 pro­cent. Am­per 12 pro­cent van de Top 500-be­drij­ven maakt ver­lies, het laag­ste cij­fer sinds 2007. Daar te­gen­over staat dat de loon­kost per werk­ne­mer met 1,6 pro­cent is ge­ste­gen tot ge­mid­deld 60.226 eu­ro. Maar om­zet en toe­ge­voeg­de waar­de wis­ten ge­luk­kig ster­ker te stij­gen dan de loon­kost. An­de­re op­val­len­de ele­men­ten:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.