Bij­na ner­gens in Eu­ro­pa va­ca­tu­res zo moei­lijk in­ge­vuld als in Bel­gië

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Bij­na ner­gens in Eu­ro­pa ra­ken de va­ca­tu­res zo moei­lijk in­ge­vuld als in ons land. Dat blijkt uit cij­fers van de Eu­ro­pe­se sta­tis­tiek­dienst Eu­ro­stat over de zo­ge­naam­de va­ca­tu­re­graad. Niet en­kel VKW Lim­burg ziet de span­nin­gen op de ar­beids­markt als de groot­ste uit­da­ging voor de eco­no­mie voor de ko­men­de ja­ren (zie ar­ti­kel hier­bo­ven). Ook vol­gens de Eu­ro­stat wordt het hoe lan­ger hoe moei­lij­ker voor be­drij­ven om de va­ca­tu­res in­ge­vuld te krij­gen.

In het twee­de kwar­taal wa­ren er op hon­derd ba­nen in ons land 3,3 va­cant. In de Eu­ro­pe­se Unie ligt die va­ca­tu­re­graad en­kel in Ts­je­chië ho­ger, zo blijkt uit meest re­cen­te cij­fers van Eu­ro­stat. De va­ca­tu­re­graad meet het aan­tal va­ca­tu­res op het to­ta­le aan­tal ba­nen. In het twee­de kwar­taal van 2017 be­droeg dat cij­fer in de eu­ro­zo­ne 1,9 pro­cent, en in de Eu­ro­pe­se Unie 2 pro­cent. De va­ca­tu­re­graad voor Bel­gië be­droeg 3,3 pro­cent, te­gen 3,2 in het eer­ste kwar­taal. En­kel in Ts­je­chië (3,6 pro­cent) ligt die va­ca­tu­re­graad nog ho­ger. Dat va­ca­tu­res in ons land moei­lijk in­ge­vuld ra­ken, geldt zo­wel voor de bouw en de in­du­strie (va­ca­tu­re­graad van 3,1 pro­cent) als voor de dien­sten­sec­tor (4,7 pro­cent).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.