“Hy­per­mo­der­ne in­fra­struc­tuur is gro­te troef”

Licht­in­val. Een groe­ne om­ge­ving. De pa­ti­ënt die cen­traal staat. Dat zijn de uit­gangs­pun­ten van het gloed­nieu­we zie­ken­huis Maas en Kem­pen. Vol­gen­de week vindt de gro­te ver­hui­zing plaats. De ou­de cam­pus­sen van Bree en Maaseik smel­ten sa­men tot één mo­dern zi

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Op don­der­dag 28 sep­tem­ber ver­hui­zen de pa­ti­ën­ten van cam­pus Bree, een dag la­ter is het de beurt aan de pa­ti­ën­ten van het ou­de zie­ken­huis van Maaseik. Van­af maan­dag 2 ok­to­ber vin­den ook de raad­ple­gin­gen en ope­ra­ties plaats in het gloed­nieu­we Zie­ken­huis Maas en Kem­pen (ZMK). Het mo­dern­ste zie­ken­huis van Lim­burg. Met de nieuw­ste in­for­ma­tie- en com­mu­ni­ca­tie­tech­nie­ken, een au­to­ma­tisch voor­raad­sys­teem voor de me­di­ca­tie en een ope­ra­tie­kwar­tier met gi­gan­ti­sche di­gi­ta­le beeld­scher­men waar­op el­ke ope­ra­tie ge­volgd kan wor­den. 80 pro­cent van het ma­te­ri­aal, is gloed­nieuw.

Nieu­we di­rec­tie

“De span­ning neemt toe”, zegt al­ge­meen di­rec­teur Hans Ra­mae­kers. “We le­ven er al zo lang naar­toe. Tien jaar ge­le­den is de de­fi­ni­tie­ve be­slis­sing ge­no­men om het zie­ken­huis te bou­wen. Sinds toen is er niet meer ge­ïn­ves­teerd en wer­den nieu­we din­gen uit­ge­steld. We kij­ken er dus ge­wel­dig naar uit.”

Hans Ra­mae­kers is sinds een jaar di­rec­teur van zie­ken­huis Maas en Kem­pen. “Van 2002 tot 2011 ben ik hier al di­rec­teur ge­weest”, zegt hij. “Daar­na werd ik di­rec­teur in Turn­hout, ben ik een jaar OCMW-se­cre­ta­ris in Op­g­lab­beek ge­weest en nu zijn we te­rug. De vol­le­di­ge di­rec­tie van het zie­ken­huis is ver­nieuwd, be­hal­ve ver­pleeg­kun­dig di­rec­teur Johan Cox. Hij is de last man stan­ding.” (lacht)

Met de bouw van het nieuw zie­ken­huis heeft ZMK zijn toe­komst ver­ze­kerd. Meer nog: er zijn nog groei­mo­ge­lijk­he­den. “Het vast­goed­mo­del biedt mo­ge­lijk­he­den om elk ge­bouw in de toe­komst een­vou­dig en zon­der veel over­last uit te brei­den”, zegt Ra­mae­kers. “Er kan zo­wel in de breed­te als in de hoog­te bij­ge­bouwd wor­den.” “Van de zes ope­ra­tie­ka­mers wor­den er voor­lo­pig ook maar vijf ge­bruikt”, zegt ver­pleeg­kun­dig di­rec­teur Johan Cox. “We wil­len groei­en. Bij­ko­men­de dis­ci­pli­nes of spe­ci­a­li­sa­ties aan­trek­ken.”

”On­ze groot­ste troef is on­ze hy­per­mo­der­ne in­fra­struc­tuur: sta­te of the art­tech­no­lo­gie, die de men­sen de best mo­ge­lij­ke zorg zal bie­den”, stelt Ra­mae­kers. “Daar­mee zal het ge­mak­ke­lij­ker wor­den om nieu­we spe­ci­a­lis­ten aan te trek­ken, dan met de af­tand­se bouw van waar we ko­men. On­ze am­bi­tie is: kwa­li­teits­vol­le twee­de­lijns ba­sis­zorg aan­bie­den. Dat doen we in goe­de sa­men­wer­king met ons net­werk, met de zie­ken­hui­zen van Genk en Over­pelt. Zo wer­ken bij ons ver­schil­len­de dok­ters die ook aan het ZOL ver­bon­den zijn. Voor hart­chi­rur­gie en neu­ro­chi­rur­gie blij­ven we op Genk steu­nen. Nier­di­a­ly­se ho­pen we op ter­mijn naar hier te ha­len. Nier­pa­ti­ën­ten uit de re­gio moe­ten nu nog drie keer per week naar Genk voor hun dia­ly­se. Daar­over wil­len we ge­sprek­ken op­star­ten.”

Be­zet­ting

De be­zet­tings­graad van Zie­ken­huis Maas en Kem­pen is nu 70 pro­cent. Vol­gens de nor­men van de over­heid, zou dit 80 pro­cent moe­ten zijn. “Die 80 pro­cent ha­len is een uit­da­ging”, zegt Hans Ra­mae­kers. “Er is druk op de be­zet­tings­graad, door kor­te­re op­na­mes en meer am­bu­lan­te be­han­de­lin­gen. Door ver­be­te­ring van de chi­rur­gie, is er een da­ling van de lig­duur. Vroe­ger bleef een pa­ti­ënt met een lies­breuk vijf da­gen in het zie­ken­huis, nu is dat am­bu­lant. An­der­zijds is er ook de ver­grij­zing van de be­vol­king, waar­door de vraag naar ge­ri­a­trie stijgt.” “Eén van de din­gen die op ta­fel ligt, is ge­ri­a­tri­sche psy­chi­a­trie: de be­han­de­ling van ou­de­re pa­ti­ën­ten met psy­chi­a­tri­sche pro­ble­men”, zegt Cox. “On­ze re­gio is op dat vlak nog een blin­de vlek. We zijn be­zig met een nieu­we af­de­ling: 20 bed­den van het psy­chisch cen­trum van Mun­ster­bil­zen, die ge­de­lo­ka­li­seerd wor­den. De af­de­ling is voor­zien, al­les is in or­de, we wach­ten en­kel nog op een goed­keu­ring van Vlaams Mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Jo Van­deur­zen om de af­de­ling uit te bou­wen. Een spe­ci­a­li­sa­tie waar we nu al trots op mo­gen zijn, is dia­be­tes bij kin­de­ren. Naast ons is Has­selt het eni­ge zie­ken­huis in Lim­burg dat hier­in ge­spe­ci­a­li­seerd is. Wij doen dit al twin­tig jaar, zijn door en door ge­traind. We zien dan ook pa­ti­ën­tjes uit heel Vlaan­de­ren, zelfs van aan de zee die spe­ci­aal tot hier ko­men.”

Me­disch toe­ris­me

Zie­ken­huis Maas en Kem­pen ligt vlak­bij de grens met Ne­der­lands-Lim­burg. Toch denkt de di­rec­tie niet dat het nieuw zie­ken­huis mas­saal me­disch toe­ris­me van over de grens zal aan­wak­ke­ren. “Dat ge­beurt niet, in twee rich­tin­gen niet”, zegt Ra­mae­kers. “Sit­tard heeft een groot nieuw zie­ken­huis, maar we zien bij­na nie­mand naar daar gaan. Al zijn pa­ti­ën­ten uit Ne­der­land ze­ker wel­kom. We heb­ben ook een over­een­komst met een Ne­der­land­se zorg­ver­ze­ke­raar. Die stu­ren wel eens pa­ti­ën­ten door, maar het blijft be­perkt.”

We wach­ten op de goed­keu­ring van de mi­nis­ter om de nieu­we af­de­ling ge­ri­a­tri­sche psy­chi­a­trie uit te bou­wen

Johan Cox

Ver­pleeg­kun­dig di­rec­teur Johan Cox en al­ge­meen di­rec­teur Hans Ra­mae­kers.

Op za­ter­dag 16 en zon­dag 17 sep­tem­ber tus­sen 13 en 16 uur kan het gro­te pu­bliek een kijk­je gaan ne­men in het nieu­we Zie­ken­huis Maas en Kem­pen aan de Dies­ter­steen­weg in Maaseik.

Door Han­ne De Be­lie en Phi­lip Per­gens

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.