“Vijf ge­bou­wen, elk met een ei­gen ka­rak­ter”

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

Vijf apar­te ge­bou­wen, die één ge­heel vor­men. Vijf vleu­gels, elk met hun ei­gen func­tie. Dat is het con­cept van het nieu­we zie­ken­huis Maas en Kem­pen in Maaseik. Een ver­we­zen­lij­king van het Ne­der­land­se ar­chi­tec­ten­bu­reau dJGA, sa­men met het Bel­gi­sche Ar­te. Bei­de ge­spe­ci­a­li­seerd in het zie­ken­huis­we­zen. Het gloed­nieu­we Zie­ken­huis Maas en Kem­pen is het mo­dern­ste zie­ken­huis van Lim­burg. Het eer­ste laag­bouw­zie­ken­huis van Vlaan­de­ren ook, want ho­ger dan twee of drie ver­die­pin­gen is het niet. De vijf ge­bou­wen zijn met el­kaar ver­bon­den via brug­gen en licht­stra­ten. “Je moet het zien als vijf vin­gers, die ver­we­ven zijn met de na­tuur”, zegt ar­chi­tect Lie­ven De Vad­der (foto) van Ar­te. “Elk ge­bouw heeft zijn ei­gen ka­rak­ter: het is een ver­uit­wen­di­ging van zijn func­tie. De in­kom­hal is af­ge­werkt met hout en veel glas. Het zo­ge­naam­de ho­tel­ge­bouw, waar de pa­ti­ën­ten­ka­mers zijn, heeft een wit­te ge­vel met zwar­te bak­ste­nen. De hot floor, waar spoed en het ope­ra­tie­kwar­tier lig­gen, is tech­ni­scher met pa­ne­len. De fa­briek, met de keu­ken en on­der­steun­de dien­sten, heeft een in­du­stri­ë­le look.” “Daar ko­men geen pa­ti­ën­ten en is de af­wer­kings­graad dus ook min­der”, zegt ar­chi­tect Mau­rits Al­gra, van het Rot­ter­dam­se bu­reau dJGA. “De po­li­kli­niek, waar de con­sul­ta­ties zijn, ziet er ten­slot­te uit als een kan­toor­ge­bouw. Het con­cept, die groep van vijf ge­bou­wen, is een ma­nier van den­ken die in Ne­der­land al va­ker wordt toe­ge­past.” Op­val­lend zijn ook de ve­le ra­men in het zie­ken­huis: niet en­kel de gi­gan­ti­sche gla­zen in­kom­hal, maar ook de ka­mers, het ope­ra­tie­kwar­tier en de gan­gen heb­ben gro­te ra­men. “De aan­we­zig­heid van veel dag­licht is een be­wus­te keu­ze”, zegt De Vad­der. “Het uit­gangs­punt is het cre­ë­ren van een zo­ge­noemd he­al­thy en­vi­ron­ment: een kli­maat waar de pa­ti­ënt zich op zijn ge­mak voelt.”

“Als een pa­ti­ënt naar een zie­ken­huis komt, mag hij niet nog meer ver­ward ra­ken”, zegt Al­gra. “Het ge­bouw moet vrien­de­lijk én lees­baar zijn. Door de ra­men weet een pa­ti­ënt al­tijd waar hij is. Voor een af­spraak moet hij niet meer door­heen het he­le zie­ken­huis lo­pen. Al­le con­sul­ta­ties zijn in de po­li­kli­niek: aan de in­gang naar rechts.”

FOTO BOUMEDIENE BELBACHIR

Groen in het hart van het zie­ken­huis, dank­zij de bin­nen­tuin.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.