Hoe groot is het Lim­burg-ge­voel bij bui­ten­land­se spe­lers?

Het Belang van Limburg - - Sport -

Rus­lan Ma­li­n­o­vs­kyi (Oe­kra­ï­ner, KRC Genk): “Wij zijn ons wel de­ge­lijk be­wust van de in­zet van de­ze wed­strijd.

Voor me­zelf is het al de der­de der­by. Ik won er vo­rig sei­zoen twee: eerst op Stayen, daar­na de fi­na­le van play-off 2 in Genk. Tel­kens hing er elek­tri­ci­teit in de lucht, dat zijn wed­strij­den die je als spe­ler niet wil mis­sen. Een der­by wil je win­nen voor je club en voor­al voor de sup­por­ters. Hen moe­ten we za­ter­dag ge­luk­kig ma­ken, daar werd de voor­bije da­gen ook al door de trai­ner op ge­we­zen.” “Ik heb heel mooie her­in­ne­rin­gen aan de vo­ri­ge match op Stayen. We speel­den goed voet­bal en ik maak­te één van mijn mooi­ste goals voor KRC Genk. Het kunst­gras ligt ons wel, ik houd me er ook to­taal niet in met mijn bles­su­re van vo­rig jaar in het ach­ter­hoofd. De bal gaat snel­ler rond, dat kan al­leen maar in ons voor­deel spe­len. Bo­ven­dien botst de bal an­ders dan op ge­woon gras, ide­aal om een doel­man te ver­ras­sen. Net zo­als je hun Se­lect-bal mak­ke­lij­ker een on­voor­spel­ba­re cur­ve kan mee­ge­ven. Ik zou graag mijn sta­tis­tie­ken op­krik­ken: ik scoor­de nog niet en gaf nog maar één as­sist. Vo­ri­ge week wa­ren mijn stil­lig­gen­de bal­len al iets be­ter, het bal­ge­voel komt stil­aan te­rug. Het is met mij zo­als met het team: het kan en moet nog be­ter en zui­ver­der. We lij­den te mak­ke­lijk bal­ver­lies, moe­ten nog agres­sie­ver zijn en be­ter pres­sen als ploeg. Zo moe­ten we en­ke­le ze­ges na me­kaar kun­nen pak­ken om in de juis­te flow te ge­ra­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.