“Prij­zen­kast is nog leeg”

Lim­burg Uni­ted gaat in de Su­per­cup op zoek naar een eer­ste trofee

Het Belang van Limburg - - Sport -

Van­avond om 20.30 uur strij­den Oos­ten­de en Hu­bo Lim­burg Uni­ted in de Ver­sluys Dô­me om de bpost Su­per­cup. Uni­ted kwa­li­fi­ceer­de zich voor die wed­strijd als ver­lie­zend fi­na­list in de Be­ker van Bel­gië om­dat Oos­ten­de zo­wel de ti­tel als de “De Su­per­cup is voor ons ze­ker geen ge­wo­ne voor­bei­dings­wed­strijd”, is LU-voor­zit­ter Maar­ten Bo­styn for­meel. “We zijn een jon­ge club. We heb­ben wel een prij­zen­kast, maar daar staat nog niets in (lacht). Voor ons is het heel fijn dat we te­gen de te klop­pen ploeg van de af­ge­lo­pen sei­zoe­nen mo­gen strij­den voor een eer­ste trofee. Daar kij­ken we ab­so­luut naar uit. Ze­ker om­dat er bin­nen de Pro Bas­ket­ball Le­a­gue in­span­nin­gen ge­daan wor­den om die Su­per­cup op te waar­de­ren. Dat ap­pre­ci­ë­ren we als club. We gaan pro­be­ren om zo vroeg op het sei­zoen al een eer­ste prijs te pak­ken

Voor­zit­ter Maar­ten BO­STYN en te­ge­lij­ker­tijd is het een eer­ste waar­de­me­ter.”

Bull­shit

“Op de web­si­te van Oos­ten­de staat dat het een over­gangs­sei­zoen is

BAS­KET­BAL

be­ker won. De Su­per­cup is de of­fi­ci­ë­le start van het sei­zoen en op één week voor de com­pe­ti­tie­start is het ook de eer­ste waar­de­me­ter. Mees­se­man ver­liest op­nieuw - In de hal­ve fi­na­les van de play-offs van de WNBA leed Em­ma Mees­se­man (4 pun­ten, 6 re­bounds, 2 as­sists) met de Was­hing­ton Mys­tics een twee­de ne­der­laag. Ze ver­loor met 93-83 van de Min­ne­so­ta Lynx. In de best-of-5 moe­ten Mees­se­man en co. zon­dag in ei­gen mid­den win­nen, an­ders is de uit­scha­ke­ling een feit. Ser­vië be­reikt fi­na­le EK bas­ket - Ser­vië heeft zich vrij­dag ge­plaatst voor de fi­na­le van het EK bas­ket­bal voor man­nen­teams. De Ser­vi­ërs ver­sloe­gen Rus­land met 87-79 in de hal­ve fi­na­les in het Turk­se Istan­boel. Zon­dag neemt het team van Aleksandar Djord­je­vic het in de fi­na­le op te­gen Slo­ve­nië, dat don­der­dag Span­je klop­te. Eer­ste pro­vin­ci­a­le he­ren: Mi­ners B - Leopoldsburg 65-83 - De thuis­ploeg kon ge­lij­ke tred hou­den voor de kust­ploeg. Dat is bull­shit. Dat is ty­pisch Da­rio Gjerg­ja. Be­kijk hun spe­lers­kern maar eens”, is coach Ron­nie McCol­lum op zijn hoe­de voor de kust­ploeg.

Bij Lim­burg Uni­ted is er ove­ri­gens één man die de Su­per­cup al eens won. In 2005 ver­sloeg Odell Hod­ge met Bree in sport­cen­trum Stor­meeuw in Knok­ke-Heist (18 jaar de thuis­ha­ven van de Su­per­cup) Leu­ven Be­ars met 75-70. “Als we za­ter­dag win­nen is het in­der­daad mijn twee­de over­win­ning in de Su­per­cup. Een­tje als spe­ler en een­tje als di­rec­tor”, mij­mert de spor­tief ma­na­ger van de club. tot 18-18, maar moest de rol los­sen in het twee­de en het der­de kwart te­gen de col­lec­tief ster­ke­re bu­ren uit Leopoldsburg.

HAND­BAL

Sint-Trui­den Eu­ro­pees - Kan­sen op kwa­li­fi­ca­tie voor de twee­de ron­de van de EHF-Eu­ro­pa­be­ker zijn er na de 46-19-ne­der­laag in Blom­ber­gLip­pe voor lands­kam­pi­oen Sint-Trui­den niet meer. Voor de re­turn van zon­dag (14.30u) in Sint-Trui­den re­cu­pe­reert coach Jo Del­pi­re Sa­ri­na Lee­nen. Ka­ren Ma­cours (kruis­band­let­sel) is voor lan­ge­re tijd out. Has­selt door in be­ker - In de be­ker van Bel­gië heeft Has­selt (man­nen) zich vlot­jes ge­plaatst voor de vier­de De Lim­bur­gers spe­len za­ter­dag in de her­kan­sing van de ver­lo­ren be­ker­fi­na­le op­nieuw zon­der Jo­nas Del­a­li­eux (bloed­uit­stor­ting) en ook Dar­nell Sny­ers ligt nog in de lap­pen­mand. De nieu­we Ame­ri­kaan­se spel­ver­de­ler Joe Ra­hon train­de vrij­dag een eer­ste keer mee en zal op het wed­strijd­blad staan. Ook naar zijn de­buut is het uit­kij­ken.

Fan­dag

Zon­dag houdt Lim­burg Uni­ted in de Al­ver­berg­sport­hal zijn tra­di­ti­o­ne­le fan­dag. Naar jaar­lijk­se ge­woon­te speelt de Lim­burg­se eer­ste­klas­ser ron­de van de be­ker van Bel­gië. Ini­tia won in Ee­klo met 25-41.

VOL­LEY­BAL

Eer­ste divisie: der­by’s - De eer­ste speel­dag in eer­ste divisie bij de da­mes heeft twee der­by’s in pet­to. Al­ken trekt naar Die­pen­beek, ti­tel­kan­di­daat Dil­sen-Stok­kem naar Wel­len. “Dil­sen-Stok­kem heeft zich ver­sterkt om kam­pi­oen te wor­den, maar wij heb­ben de kwa­li­teit om hen pun­ten af­han­dig te ma­ken”, zegt Mi­chel Groven, ploeg­ver­ant­woor­de­lij­ke bij Wel­len. Ma­vo-trai­ner Pas­cal Go­ra is op zijn hoe­de: “We star­ten het sei­zoen met een van de moei­lijk­ste ver­plaat­sin­gen. Door ziek­tes en bles­su­res was on­ze voor­be­rei­ding ver­re van ide­aal, maar we zijn net op tijd com­pleet.”

JU­DO

Twee keer Bel­gisch zil­ver, één keer brons - Bel­gië heeft twee zil­ve­ren me­dail­les en één bron­zen dan zijn laat­ste oe­fen­wed­strijd. De­ze keer is Bas­ket T71 Du­de­lan­ge de te­gen­stre­ver, de Luxem­burg­se eer­ste­klas­ser die ge­coacht wordt door Lim­bur­ger Pas­cal Meurs. De fan­dag be­gint om 14.00 uur, al zijn er om 9.15 uur, 11.15 uur en 13.15 uur ook jeugd­mat­chen. Om 17.45 uur is er een sig­neer­ses­sie en ge­le­gen­heid om foto’s te ne­men met de spe­lers.

Dit is geen ge­wo­ne voor­be­rei­dings­wed­strijd, we gaan pro­be­ren om zo vroeg op het sei­zoen al een prijs te pak­ken

XXplak be­haald op de eer­ste dag van het Eu­ro­pees kam­pi­oen­schap ju­do voor ju­ni­o­ren in het Slo­veen­se Ma­ri­bor. Eer­ste­jaars Loïs Pe­tit (18) bij de -44 kg en Jor­re Ver­strae­ten (19) bij de -60 kg won­nen al­le­bei zil­ver en nog bij de -60 kg was er brons voor laat­ste­jaars Na­ou­fal Ez Zer­rad (20).

My­ri­am Bla­vier (20) leek bij de -52 kg sterk op weg naar een vier­de Bel­gi­sche me­dail­le, maar in de hal­ve fi­na­le ver­loor ze met wa­za-ari van de Is­ra­ë­li­sche Be­ti­na Te­melko­va.

TRIATLON

Tay­lor Knibb ver­lengt we­reld­ti­tel bij ju­ni­o­res - De Ame­ri­kaan­se Tay­lor Knibb heeft vrij­dag in het Ne­der­land­se Rot­ter­dam haar we­reld­ti­tel triatlon bij de ju­ni­o­res ver­lengd. Na 750 m zwem­men, 20 km fiet­sen en 5 km lo­pen fi­nish­te de 19-ja­ri­ge Knibb in 1u01:22. De Bel­gi­sche Lau­ra Swan­net werd 20ste, Ki­a­ra Le­naertz 33ste.

Foto SVEN DILLEN

Dar­nell Sny­ers ligt nog in de lap­pen­mand, op de ploeg­voor­stel­ling don­der­dag kon hij niet zon­der kruk­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.