Te­rug naar het ou­de nest

Tim Drijko­nin­gen is TD en coach bij Wa­ra Genk

Het Belang van Limburg - - Sport - Rob KWANTEN

Wa­ra Genk vaar­digt dit sei­zoen op­nieuw een he­ren­team af in Li­ga B en twee­de divisie A. En dat on­der de vleu­gels van een nieu­we tech­nisch di­rec­teur. Tim Drijko­nin­gen (32) zal die func­tie com­bi­ne­ren met die van T1 van het team in twee­de divisie. Drijko­nin­gen gids­te de he­ren van Ma­vo Dil­sen-Stok­kem de af­ge­lo­pen sei­zoe­nen naar een plaats in de sub­top van eer­ste pro­vin­ci­a­le. “Er wa­ren twee jaar ge­le­den al con­tac­ten met Genk, maar toen was het nog te vroeg om Dil­senStok­kem te ver­la­ten. Nu ben ik er wel klaar voor. Ik had ook aan­bie­din­gen om T1 te wor­den in Li­ga A, maar ik wil me­zelf niet te vroeg ver­bran­den. Ik heb ook het ge­voel dat de cir­kel rond is. Ik heb heel mijn jeugd bij Genk ge­speeld en ben de schoon­zoon van Wil­ly Huys­kens, voor­ma­lig club­se­cre­ta­ris en nog steeds nauw be­trok­ken bij de club. Het voelt goed om te­rug te ke­ren op het ou­de nest.”

Pro­fes­si­o­na­li­se­ren

Drijko­nin­gen, vroe­ger als li­be­ro nog ac­tief bij Hees-Bil­zen, Eis­den en Geet­bets, heeft groot­se plan­nen. “Genk heeft mij de op­dracht ge­ge­ven om de club en in het bij­zon­der de jeugd­wer­king ver­der te pro­fes­si­o­na­li­se­ren. De com­mu­ni­ca­tie tus­sen spe­lers, trai­ners en ou­ders moet veel be­ter. De club heeft ook veel nieu­we trai­ners aan boord ge­haald. Voor hen heb ik al­vast de tech­ni­sche lij­nen uit­ge­schre­ven. Voor Sport Vlaan­de­ren geef ik ook de op­lei­din­gen in­struc­teur B en trai­ner B. In­tus­sen ben ik er al in ge­slaagd om die op­lei­din­gen ook in Genk te la­ten door­gaan. Ver­der on­der­zoe­ken we ook de pis­te om een CEV be­ach­vol­ley­bal­tor­nooi in Genk te or­ga­ni­se­ren. Am­bi­ti­eus, maar met de no­di­ge sub­si­dies en een goe­de sa­men­wer­king met de stad is dat niet on­haal­baar.” De am­bi­ties voor de twee na­ti­o­na­le he­ren­teams zijn vol­gens Drijko­nin­gen ver­ge­lijk­baar. “Bei­de teams mik­ken op het be­houd. Als we veel pun­ten pak­ken in de heen­ron­de kun­nen we mis­schien wat bij­stu­ren, maar over pro­mo­tie wordt niet ge­spro­ken. Op kor­te en mid­del­lan­ge ter­mijn is ons pri­mai­re doel om zo­veel mo­ge­lijk jeugd­spe­lers te la­ten door­stro­men naar de Li­ga-ploeg. Jo­ran Pe­ters, die we weg­pluk­ten bij Maaseik, zal er­va­ring op­doen bij mijn ploeg in twee­de divisie. Maar hij heeft de kwa­li­tei­ten om door te groei­en naar Li­ga-ni­veau. Als we on­ze jeugd goed blij­ven kne­den, moet het mo­ge­lijk zijn om van Genk op lan­ge ter­mijn een se­mi-pro­fes­si­o­ne­le club te ma­ken. Een bee­tje naar het voor­beeld van Haas­ro­deLeu­ven (Eu­roMil­li­ons Le­a­gue, nvdr). Ik zal er ook op toe­zien dat we fi­nan­ci­eel ge­zond blij­ven en niet het­zelf­de pad als Ant­wer­pen be­wan­de­len.”

XX

Foto MI­CHEL STEENSELS

Tim Drijko­nin­gen: “Ik had ook aan­bie­din­gen om T1 te wor­den in Li­ga A, maar ik wil me­zelf niet te vroeg ver­bran­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.