“De bal niet weg­knal­len”

Het Belang van Limburg - - Sport - (da­pa) FOTO JEFFREY GAENS

Zo­mer­trans­fer Di­on Wat­son (foto) vond tij­dens de 1-3-ze­ge in Wom­mel­gem voor het eerst de weg naar doel in het geel­blauw van KVK Wel­len. Hij open­de daar­mee ook met­een zijn con­to voor dit sei­zoen. “Voelt lek­ker na­tuur­lijk, zo'n eer­ste doel­punt bij je nieu­we team”, zegt Wat­son en­thou­si­ast. De aan­val­ler steekt zijn am­bi­tie niet on­der stoe­len of ban­ken. “Ik hoop er dit jaar nog ze­ker 15 bij te ma­ken en daar­mee bij te dra­gen aan een top 5-plaats. Dat moet, als we ge­spaard blij­ven van bles­su­res en al­le neu­zen in de­zelf­de rich­ting wij­zen, ze­ker luk­ken.” De Ne­der­land­se Ame­ri­kaan ver­ruil­de de­ze zo­mer Vos­se­laar voor Wel­len. “Lim­bur­gers zijn blijk­baar war­me­re men­sen dan Ant­wer­pe­na­ren, ik voel me hier veel meer thuis”, gaat Wat­son ver­der. “Het is ook de eer­ste keer dat ik zo'n jon­ge trai­ner heb en het klikt pri­ma. Hij staat heel dicht bij de groep, het voelt net of hij één van de spe­lers is. De trai­ner wil ook bal­len zo­als het hoort, niet het leer van ach­ter­uit weg­knal­len, maar op­bou­wen. Het kunst­gras leent zich daar na­tuur­lijk ide­aal voor.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.