“We wil­len al­tijd win­nen”

Het Belang van Limburg - - Sport - (ma­tr) FOTO JEFFREY GAENS

Met een zes op zes en een in­druk­wek­kend doel­sal­do van +7 doet HeurTon­ge­ren het ver­ba­zing­wek­kend goed.

“Het loopt in­der­daad vlot­ter dan ver­wacht maar al­les staat nog op een zak­doek”, nu­an­ceert trai­ner Ste­ve Hos­te. “De cij­fers zijn wat ze zijn maar om van een ab­so­luut ge­luk­te start te spre­ken, is het nog wat te vroeg”, waar­schuwt Hos­te (foto) voor té over­dre­ven op­ti­mis­me. “Ons uit­gangs­punt is el­ke week het­zelf­de. We wil­len el­ke wed­strijd win­nen, maar we moe­ten niet el­ke match win­nen. Mis­schien gaan we af en toe eens klet­sen krij­gen maar het min­ste wat we kun­nen doen is on­ze huid duur ver­ko­pen.” De coach was vo­ri­ge za­ter­dag een aan­dach­tig toe­schou­wer bij de spek­ta­kel­wed­strijd Bil­zen-WW - Zaventem. “Eer­lijk ge­zegd: ik was niet on­der de in­druk van on­ze vol­gen­de te­gen­stan­der. Zaventem wordt af­ge­schil­derd als een ti­tel­kan­di­daat maar die me­ning deel ik niet. Ik vond Bil­zen de be­ter voet­bal­len­de ploeg, maar het drie­tal voor­in bij Zaventem maak­te het ver­schil. De rest van de ploeg kon mij niet be­ko­ren en speelt en­kel in func­tie van de aan­val­lers. Ik weet hoe ik ze kan be­spe­len, ho­pe­lijk vindt het plan ook zijn uit­wer­king tus­sen de lij­nen. We moe­ten in elk ge­val geen schrik heb­ben.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.