“Mijn nich­ten en ik moe­ten af­was­sen, ter­wijl on­ze ne­ven rus­tig kun­nen eten”

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

jon­gens

van de meis­jes Tif­fa­ny Van Eeck­houdt is niet ver­baasd over de re­sul­ta­ten van de en­quê­te. “Ik ben al vaak ge­noeg met dis­cri­mi­na­tie ge­con­fron­teerd”, zegt ze. “Tij­dens fa­mi­lie­fees­ten zijn het bij­voor­beeld tel­kens op­nieuw mijn nich­ten en ik die moe­ten op­die­nen en af­was­sen, ter­wijl mijn ne­ven rus­tig kun­nen eten.” “Ook wat uit­gaan be­treft, krij­gen de jon­gens veel meer vrij­heid. Als ik na 20 uur iets wil gaan drin­ken met vrien­din­nen krijg ik te ho­ren dat het op zo’n uur veel te ge­vaar­lijk is om nog al­leen

van de meis­jes bui­ten te ko­men. Mijn broer moet niet eens ver­tel­len waar hij naar­toe gaat.” Van­daag durft Van Eeck­houdt op te mer­ken “dat de jon­gens ook wel­eens mo­gen hel­pen”. Maar toen ze jon­ger was, zweeg ze. “Op mijn vijf­tien­de ver­tel­de ik aan mijn leer­kracht LO dat ik van een at­le­tiek­car­ri­è­re droom­de. Hij zei bot­weg dat dit me nooit zou luk­ken om­dat vrou­wen in die we­reld al­leen iets kun­nen be­rei­ken als ze steen­goed zijn. Ik was zo on­der de in­druk dat ik mijn droom heb op­ge­bor­gen. Nu heb ik zo­veel spijt dat ik niet meer te­rug­ge­voch­ten heb.”(aro)

van de meis­jes

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.