Warm wa­ter on­der­ge­lo­pen Lim­burg­se mij­nen wordt mo­ge­lijk toch ener­gie­bron

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Ener­gie­mi­nis­ter Bart Tom­me­lein (Open Vld) be­kijkt of het wa­ter in de on­der­ge­lo­pen mijn­gan­gen ook bij ons kan ge­bruikt wor­den om ge­bou­wen te ver­war­men. Dat heeft hij ge­ant­woord op vra­gen van Vlaams volks­ver­te­gen­woor­di­ger Johan Da­nen (Groen). In on­ze reeks over 25 jaar mijn­slui­tin­gen liet ge­o­loog Mi­chiel Dusar vo­ri­ge week ver­staan dat er nog een groot po­ten­ti­eel aan aard­warm­te in de Lim­burg­se on­der­grond on­be­nut blijft. Vol­gens de ge­o­loog is er sinds de mijn­slui­tin­gen uit het ach­ter­ge­ble­ven ma­te­ri­aal ook een half mil­joen li­ter stook­olie ge­lekt in het mijn­wa­ter. Het wa­ter in de on­der­ge­lo­pen mijn­gan­gen is 30 tot 40 gra­den warm en kan die­nen om ge­bou­wen en hui­zen te ver­war­men. In het Ne­der­lands-Lim­burg­se Heer­len, ook een vroe­ge­re mijn­ge­meen­te, wor­den al en­ke­le ge­bou­wen ver­warmd met het war­me mijn­wa­ter. Te­gen 2018 wil men daar 800.000 m2 vloer­op­per­vlak­te ver­war­men met mijn­wa­ter. Da­nen vroeg aan mi­nis­ter Tom­me­lein of in Bel­gisch-Lim­burg ook wordt on­der­zocht of men het mijn­wa­ter kan ge­brui­ken als ther­mi­sche ener­gie­bron. En hij wil­de we­ten of de stook­olie­ver­vui­ling een hin­der­paal is voor het ge­bruik van

het mijn­wa­ter als ener­gie­bron. Mi­nis­ter Tom­me­lein liet ver­staan dat het ther­misch po­ten­ti­eel van het mijn­wa­ter nog on­vol­doen­de be­kend is. Het is dan ook niet mee­ge­no­men in het Warm­te­plan 2020. Voor de ver­vui­ling met stook­olie ver­wees hij naar zijn col­le­ga Jo­ke Schau­vlie­ge (CD&V). Tom­me­lein was wel po­si­tief over het pro­ject in Heer­len. “Mijn ka­bi­net is wel de­ge­lijk op de hoog­te van het pro­ject Mijn­wa­ter in Heer­len dat een mooi voor­beeld vormt van een ‘smart ther­mal grid’ (een slim warm­te­net, nvdr). De mo­ge­lijk­he­den om een der­ge­lijk sys­teem toe­pas­baar te ma­ken op de Vlaam­se mij­nen, zul­len we ver­der be­kij­ken”, al­dus de ener­gie­mi­nis­ter. En hij be­sloot met de woor­den: “Ik hoop dat het lukt in Lim­burg. Ik gun het hen van har­te.” Ook de Kem­pen­se volks­ver­te­gen­woor­di­ger Tin­ne Rom­bouts (CD&V) on­der­steun­de de vraag om het ther­misch po­ten­ti­eel van het mijn­wa­ter te on­der­zoe­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.