IN­DIA

New Del­hi

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Gis­te­ren werd Gin­cy door haar adop­tie­ou­ders naar Brus­sels Air­port ge­bracht, dag op dag der­tig jaar na­dat Mauri­ce Pi­ro­net en Jo­sé Be­lien haar had­den ge­a­dop­teerd. “Ik kreeg er toen een broer en een zus­je bij”, zegt Gin­cy. “Re­gi­na was net als ik ge­bo­ren in In­dia, maar dan in het zui­den. Ik stam uit Guwa­ha­ti, in de streek Tez­pur, in het noord­oos­ten. Da­vid was de bi­o­lo­gi­sche zoon. He­laas is hij acht jaar ge­le­den ge­stor­ven door een mo­tor­on­ge­val.” “Mijn zus is vijf jaar ou­der dan ik. Zij heeft nooit in­te­res­se ge­had om te­rug te gaan. Ik be­grijp dat wel. We heb­ben de al­ler­lief­ste ou­ders die je je maar kan wen­sen. We heb­ben al­les ge­kre­gen, nooit iets ge­mist. Mijn zus heeft in­tus­sen ook een part­ner, en kin­de­ren. Haar le­ven speelt zich he­le­maal hier af. Mis­schien is het net daar­om dat ik nú te­rug ga. Ik ben nog aan niets of nie­mand ge­bon­den. Maar bin­nen­kort ont­moet ik mis­schien wel ie­mand die me hier houdt. Daar­om heb ik ‘Ray of Ho­pe’ ge­con­tac­teerd.”

Wees­huis

‘Ray of Ho­pe’ nam in 2012 de wer­king over van De Vreug­de­zaai­ers, de adop­tie­dienst die hon­der­den kin­de­ren uit In­dia een nieu­we thuis heeft be­zorgd in ons land. De or­ga­ni­sa­tie krijgt ge­re­geld vra­gen van adop­tie­kin­de­ren die meer wil­len we­ten over hun oor­sprong, en gaat dan in het ge­boor­te­land op zoek naar in­for­ma­tie, fa­mi­lie­le­den of an­de­re mo­ge­lij­ke con­tact­per­so­nen. Op die ma­nier kun­nen de adop­tie­kin­de­ren ge­richt naar de plaats van hun af­komst te­rug­rei­zen.

Van­daag komt Gin­cy aan in het stad­je met het wees­huis waar ze als pas­ge­bo­ren ba­by heeft ver­ble­ven. Span­nend. “Ik ga om me­zelf te­rug te vin­den. Niet dat ik hier iets ge­mist heb. Ik ga ook niet met de hoop om mijn na­tuur­lij­ke ou­ders te­rug te vin­den. Ik weet niets over hen. Ik weet niet waar­om ik in een wees­huis ben be­land. Als ze nog le­ven, dan zou een ont­moe­ting kun­nen te­gen­val­len. Zo’n te­leur­stel­ling wil ik ver­mij­den.”

Moe­der Te­re­sa

“Ik hoor wel eens dat ik ge­luk­kig mag zijn dat ik in Bel­gië ben mo­gen op­groei­en. Dat ben ik ook. Maar het kan hier ook heel hec­tisch zijn en er wordt veel ge­klaagd, door Bel­gen die niet we­ten hoe goed ze het wel heb­ben. Ik zou graag de an­de­re kant van het ver­haal le­ren ken­nen. Stel je voor dat ik al­tijd in In­dia was ge­ble­ven. Zou ik daar op mijn ma­nier ook ge­luk­kig zijn ge­weest?”

De eerste week reist Gin­cy al­leen. Vol­gen­de week krijgt ze ge­zel­schap van zes an­de­re ge­a­dop­teer­de jon­ge­ren uit ons land. “Dan gaan we sa­men in Cal­cut­ta op be­zoek in een twee­de wees­huis, uit­ge­baat door de zus­ters van Moe­der Te­re­sa. Daar heb­ben we al­le­maal een tijd­je ge­ze­ten voor we naar Eu­ro­pa kwa­men”, zegt Gin­cy. “Dat zal weer emo­ti­o­neel wor­den. Maar het gaat ons ook ster­ker ma­ken.” “Vrien­den maak­ten zich on­ge­rust toen ik over mijn reis­plan­nen sprak. Ik heb geen angst. Ik neem me voor om er el­ke dag een stuk­je met mijn

Ik ga niet met de hoop om mijn na­tuur­lij­ke ou­ders te­rug te vin­den. Als ze nog le­ven, dan zou een ont­moe­ting kun­nen te­gen­val­len. Zo’n te­leur­stel­ling wil ik ver­mij­den

XGin­cy PI­RO­NET be­le­ve­nis­sen te pos­ten op mijn blog. Daar kan je me dus vol­gen tij­dens mijn zoek­tocht in In­dia. ‘Laat gaan wat was, ac­cep­teer wat is, om­arm wat komt.’ Dat wordt de lei­draad van de reis naar mijn roots.”

htt­ps://gin­cy1210.word­press.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.