ME­DI­SCHE DIEN­STEN

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant - In­ge­stuurd door Ben­ny Jans

Op za­ter­dag 30 sep­tem­ber open­de vzw Bra Chi­que de nieu­we lo­ka­len voor Chi­ro Spra­ti­ke in Guig­oven.

Het werd een ei­gen­tijds en duur­zaam ge­bouw dat mo­du­lair is sa­men­ge­steld, op maat van de chi­ro, maar dat ook kan die­nen voor an­de­re ac­ti­vi­tei­ten van de dorps­ge­meen­schap. Pieter Ko­nings heet­te de pro­mi­nen­ten en de tal­rijk op­ge­ko­men ge­no­dig­den en sym­pa­thi­san­ten wel­kom. Na toe­spra­ken en de ope­ning werd de ge­vel­doek van Chi­ro Spra­ti­ke ont­huld, waar­na de lei­ding de be­stuur­ders be­dank­te met bub­bels. Tij­dens de aan­ge­bo­den re­cep­tie wer­den de aan­we­zi­gen door­heen de lo­ka­len ge­gidst. Na­dien was er nog een dorps­bar­be­cue.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.