Herfst

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant -

In Has­selt viel er de voor­bije we­ken wel al­tijd iets te be­le­ven. Heel de maand au­gus­tus wa­ren er de Vir­ga Jes­se­fees­ten. En goed twee we­ken la­ter trok­ken we met z’n al­len naar de ker­mis. Het was ge­zel­lig en ook het weer zat mee. On­der­tus­sen heb­ben we de ziel uit ons lijf ge­lo­pen tij­dens Dwars door Has­selt, al dan niet ten voor­de­le van één of an­der goed doel. En nu ko­men de jaar­lijk­se Je­ne­ver­fees­ten er aan.

Dat be­te­kent na­tuur­lijk ook dat de herfst be­gon­nen is. Je merkt het trou­wens aan de herfst­kleu­ren die her en der op­dui­ken. Prach­ti­ge ta­fe­re­len als de zon schijnt. Dat doet me on­her­roe­pe­lijk te­rug­den­ken aan het la­ger on­der­wijs. De mooi ge­kleur­de bla­de­ren gaan ver­za­me­len, op pad­den­stoe­len­tocht trek­ken en zoe­ken naar de ka­bou­ter­tjes. Die laat­sten heb ik spij­tig ge­noeg nooit ge­von­den.

En als ik de­zer da­gen ’s och­tends in het don­ker en vaak in de mist naar het sta­ti­on wan­del, is het op­val­lend stil en een­zaam. En­kel een fiet­ser of de post­bo­de krui­sen mijn pad. Ik heb al­leen het ge­zel­schap van mijn ei­gen scha­duw. Door het spel on­der de straat­ver­lich­ting loopt mijn scha­duw mij dan weer eens langs­zij voor­bij, komt even voor mijn voe­ten lo­pen, om wat la­ter op­nieuw ach­ter mij aan te hol­len. Toch ko­men we sa­men aan in het sta­ti­on. Zal de rol­trap het doen, werkt de klok?

Ik hou wel van die rust. De­ze pe­ri­o­de van het jaar heeft iets ge­zel­ligs maar ook nos­tal­gisch. En dat laat­ste ge­voel werd nog aan­ge­wak­kerd toen ik een paar da­gen ge­le­den in een tuin­cen­trum rond­liep. Naast de kerst­ver­sie­ring zag ik er ta­fels vol met bloem­stuk­ken voor het kerk­hof. Ja­ja, bin­nen­kort trek­ken we er weer met z’n al­len naar­toe. Op 1 no­vem­ber wor­den de hei­li­gen her­dacht, een dag la­ter, op 2 no­vem­ber is het de beurt aan de ge­wo­ne zie­len. De tra­di­tie wil dat we dan ge­zel­lig sa­men­ko­men met de fa­mi­lie om boek­weit­koe­ken of pan­nen­koe­ken te eten en her­in­ne­rin­gen op te ha­len. De fles je­ne­ver komt stee­vast op ta­fel want als we on­ze voor­ou­ders mo­gen ge­lo­ven, moe­ten we voor el­ke zon­de van de over­le­de­ne een bor­rel drin­ken. Leu­ke tra­di­ties moet je in ere hou­den vind ik.

De je­ne­ver­fees­ten kun­nen dus niet be­ter ge­pland staan. Dit week­end drin­ken we niet al­leen op on­ze en jul­lie ge­zond­heid, maar ook op de zie­len­rust van die­ge­nen die er niet meer zijn. Drink wel met ma­te. Maar, zo­als Ma Wis­sels mij ooit zei: “Ge hebt gro­te en ge hebt klei­ne ma­ten!” Aan jul­lie de keu­ze.

Ge­niet met vol­le teu­gen van de je­ne­ver­fees­ten. En drink er een­tje voor ie­mand hier­bo­ven! Ge­zond­heid!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.