In­ge­stuurd door Hil­da Ber­naers

Okra Ku­rin­gen Cen­trum houdt jaar­feest

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant -

Op vrij­dag 6 ok­to­ber kwa­men de le­den van Okra Ku­rin­gen Cen­trum sa­men in de Gild­e­zaal voor hun jaar­feest. Voor­zit­ter Syl­vain Su­rinx gaf eerst een over­zicht van de ac­ti­vi­tei­ten van het voor­bije jaar. Na de vie­ring van de 80en 90- ja­ri­gen, de 2 gou­den en de 4 dia­man­ten pa­ren werd in naam van Okra Has­selt een di­plo­ma over­han­digd aan vol­gen­de per­so­nen die 25 jaar lid zijn: Ma­ria Briers, Je­an­net­te De­ben, Ju­dith Ge­mis,

Ma­ria Gie­len, Rik Ja­cobs, Simone Ja­cobs, Au­gusta Mas­set en An­toon Theu­nis. Een spe­ci­a­le at­ten­tie was er voor Je­an­ne Sche­pers die al 50 jaar lid is van het tref­punt. Twee be­stuurs­le­den wer­den, na­mens de stad Has­selt, door sche­pen Gerald Cort­houts ge­hul­digd. Een bron­zen ere­te­ken was er voor af­scheid­ne­mend be­stuurs­lid Re­né Huy­brechts, meer dan 25 ja­ren be­stuurs­lid. Ger­mai­ne Vran­c­ken, 35 jaar be­stuurs­lid, ont­ving een zil­ve­ren ere­te­ken. De na­mid­dag werd af­ge­slo­ten met een ge­zel­lig sa­men­zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.