Be­bloe­mings­ac­tie Genk hul­digt de bes­te bloe­men­tui­nen

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant -

In­ge­stuurd door Fran­çois Meeu­wis­sen

De be­bloe­mings­ac­tie van de stad Genk was ook dit jaar weer een vol­tref­fer. Tij­dens het Be­kro­nings­feest zo­pas zet­te de stad met ple­zier een aan­tal Gen­ke­naars in de bloe­me­tjes. Al meer dan der­tig jaar sti­mu­leert het stads­be­stuur de Gen­ke­naars met de Be­bloe­mings­ac­tie om hun stad op te fleu­ren. Bij­na 300 in­wo­ners schre­ven zich in voor de ac­tie en lie­ten hun tuin, ter­ras of bal­kon be­oor­de­len in de hoop zo een prijs in de wacht te sle­pen.

“On­ze dienst Groen­be­heer en Rei­ni­ging le­vert el­ke dag prach­tig werk om het open­baar do­mein met groen en bloem te ver­fraai­en. Maar ook ve­le van on­ze in­wo­ners heb­ben groe­ne vin­gers”, ver­telt sche­pen Ali Cag­lar. “Voor hun bij­dra­ge wil­len we hen heel graag be­dan­ken.” De fa­mi­lie Dries­kens-Brands uit Ter­mien werd ex­tra be­loond voor hun in­zet. Zij slaag­den er im­mers in om voor het vijf­de jaar op rij goud te be­ha­len. Drie ge­zin­nen ont­vin­gen de Zil­ve­ren Pluim voor hun in­zet, voor net dat tik­kel­tje meer in hun tuin. Voor het twee­de jaar op rij werd er ook een bloem van het jaar ver­ko­zen. Tij­dens de Be­bloe­mings­ac­tie vol­gend jaar zal de Mil­li­on Bells ex­tra aan­dacht krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.