Me­de­wer­kers IN-Z ma­ken ken­nis met tui­mel­wa­gen

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant -

In­ge­stuurd door So­fie Cools

Op vrij­dag­avond 6 ok­to­ber vier­de vzw IN-Z haar jaar­lijk­se per­so­neels­feest in Han­gar58 in Bok­rijk. Dat was met­een de ide­a­le ge­le­gen­heid voor de dien­sten mo­bi­li­teit en ge­zond­heid en pre­ven­tie om hun sa­men­wer­king rond ver­keers­vei­lig­heid kracht bij te zet­ten. Vzw IN-Z zet sinds en­ke­le ja­ren heel erg in op duur­za­me mo­bi­li­teit en stelt on­der an­de­re 250 E-bi­kes ter be­schik­king van hun per­so­neels­le­den om zich naar, tij­dens en van het werk te ver­plaat­sen. Het ko­men­de jaar zul­len de dienst mo­bi­li­teit en ge­zond­heid en pre­ven­tie nauw gaan sa­men­wer­ken. “Sa­men wil­len we ko­men tot min- der on­ge­val­len. Dit jaar zul­len we de fo­cus leg­gen op ver­keers­vei­lig­heid aan de hand van ver­schil­len­de ac­ties”, klinkt het.

Om een beet­je sym­bo­lisch de af­trap van the­ma ver­keers­vei­lig­heid te ge­ven, was VIAS (het vroe­ge­re BIVV) aan­we­zig op het per­so­neels­feest met een tui­mel­wa­gen en BOB-par­cours. Er­va­ren wat het is om een au­to-on­ge­val mee te ma­ken en het be­lang van het dra­gen van de vei­lig­heids­gor­del zet­te meer­de­re men­sen aan het den­ken. Ook de ac­ties rond Mu­sic for Li­fe zul­len dit jaar in het te­ken staan van ver­keers­vei­lig­heid, waar­bij de op­brengst ge­schon­ken zal wor­den aan de vzw Ou­ders van Ver­on­ge­luk­te Kin­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.