For­se kri­tiek op be­per­king van in­spraak bur­gers in bouw­dos­siers

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Tim­mie VAN DIEPEN

Er komt for­se kri­tiek van­uit de op­po­si­tie en aca­de­mi­sche krin­gen op de be­slis­sing van de Vlaam­se meer­der­heid om in be­roep gaan te­gen bouw­plan­nen moei­lij­ker te ma­ken. En­kel wie be­zwaar heeft in­ge­diend in het aan­van­ke­lij­ke open­baar on­der­zoek kan la­ter nog bij een rech­ter in be­roep gaan te­gen de ei­gen­lij­ke ver­gun­ning. “Bur­gers wor­den op de­ze ma­nier mond­dood ge­maakt”, zegt op­po­si­tie­par­tij sp.a. Ook pro­fes­sor Mi­li­eu­recht Ber­nard Vanheusden (UHas­selt) trekt fors van leer: “De kans dat het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie de­ze wet ver­nie­tigt is groot. De pro­ce­du­res moe­ten snel­ler, maar dat mag geen re­den zijn om de in­spraak zo sterk te be­per­ken.”

Het wordt moei­lij­ker voor bur­gers om be­roep aan te te­ke­nen te­gen bouw­ver­gun­nin­gen. De com­mis­sie Leef­mi­li­eu van het Vlaams Par­le­ment keur­de dins­dag de nieu­we re­gels voor ruim­te­lij­ke or­de­ning goed, en de ver­stren­ging maakt deel uit van die nieu­we re­gels. Al­leen wie tij­dens het open­baar on­der­zoek al be­zwaar maak­te, kan nog be­roep aan­te­ke­nen te­gen een ver­gun­nings­aan­vraag. Pro­fes­so­ren en op­po­si­tie­par­tij­en waar­schu­wen: “Bur­gers wor­den op de­ze ma­nier mond­dood ge­maakt.” wor­stelt al lang met de vraag hoe gro­te bouw­pro­jec­ten snel­ler ge­re­a­li­seerd kun­nen wor­den. Nieu­we voet­bal­sta­di­ons, shop­ping­cen­tra en an­de­re me­ga­com­plexen ver­zand­den de af­ge­lo­pen ja­ren im­mers een voor een in een ein­de­loos ju­ri­disch ge­touw­trek. Dat wil de Vlaam­se meer­der­heid nu coun­te­ren door de toe­gang tot de be­roeps­pro­ce­du­re te be­per­ken. Wie tij­dens het open­baar on­der­zoek – aan­ge­kon­digd met het be­ken­de ge­le aan­plak­bil­jet – geen be­zwaar in­dient, ver­liest het recht om la­ter in be­roep te gaan te­gen de ver­gun­ning. Zo moet het aan­tal be­roeps­pro­ce­du­res da­len.

Ver­drag van Aar­hus

Maar die ver­stren­ging stuit op ver­zet van de Raad van Sta­te. Ons land is im­mers een van de on­der­te­ke­naars van het Ver­drag van Aar­hus, waar­in Eu­ro­pe­se lan­den af­ge­spro­ken heb­ben dat bur­gers in­spraak moe­ten krij­gen in mi­li­eu­dos­siers, om zo hun recht op een scho­ne leef­om­ge­ving te vrij­wa­ren. Een bre­de toe­gang tot de rech­ter is daar­bij es­sen­ti­eel.

“De ver­stren­ging, die door­werkt op het recht op toe­gang tot de rech­ter, strijdt met de aan­ge­haal­de in­ter­na­ti­o­na­le ver­plich­tin­gen”, zegt de Raad van Sta­te. “Het om­vor­men van het in­spraak­recht tot een in­spraak­plicht voor het recht op toe­gang tot de rech­ter vormt een te­kort­ko­ming aan de ver­plich­tin­gen van Bel­gië als Ver­drags­staat.”

Upla­ce en Ring­land

“Bur­gers en bur­ger­be­we­gin­gen wor­den op de­ze ma­nier mond­dood ge­maakt”, zegt Vlaams par­le­ments­lid Rob Been­ders (sp.a). “De ver­plich­ting om deel te neVlaan­de­ren men aan het open­baar on­der­zoek is zeer du­bi­eus en zal niet lei­den tot min­der pro­ce­du­res, maar net tot meer ju­ri­di­sche strijd.” Zo moe­ten de be­zwa­ren ‘ge­mo­ti­veerd’ zijn. Pro for­ma zeg­gen dat je te­gen een pro­ject bent om la­ter nog in be­roep te kun­nen gaan, mag niet. “Maar ner­gens is be­paald wat als pro for­ma moet wor­den be­schouwd”, zegt Been­ders. “Dat cre­ëert bij­ko­men­de rechts­on­ze­ker­heid, wat de kans op ju­ri­di­sche oor­lo­gen, tot bij het Grond­wet­te­lijk Hof of het Eu­ro­pees Hof voor Jus­ti­tie, al­leen maar gro­ter maakt. Dit zal dus noch tijd, noch ener­gie be- spa­ren.”

“Wat de meer­der­heid echt doet, is de klun­ge­len­de over­heid be­scher­men te­gen be­na­deel­de bur­gers die hun be­lan­gen wil­len vrij­wa­ren. De ach­ter­lig­gen­de re­de­ne­ring is dat Upla­ce er al lang had ge­staan als ze de am­be­tan­te bur­gers had­den kun­nen weg­hou­den uit de recht­bank. En dat Ring­land nooit zou zijn ge­groeid als Oos­ter­weel niet zo lang had aan­ge­sleept.”

Par­ti­ci­pa­tie

Meer­der­heids­par­tij­en N-VA, CD&V en Open Vld keur­den on­danks al­le kri­tiek de nieu­we re­gels gis­te­ren toch goed in de com­mis­sie Leef­mi­li­eu. De in­voe­ring wordt be­gin vol­gend jaar ver­wacht. “We wil­len de toe­gang tot de rech­ter niet be­moei­lij­ken, maar er net voor zor­gen dat bur­gers van in het be­gin be­trok­ken wor­den bij een pro­ject door deel te ne­men aan het open­baar on­der­zoek. Vol­gens ons is dit dus ook niet strij­dig met het ver­drag van Aar­hus”, zegt CD&V-par­le­ments­lid Lo­de Ceys­sens, een van de ar­chi­tec­ten van de nieu­we re­gels. “In­te­gen­deel, we sti­mu­le­ren de par­ti­ci­pa­tie en daar wordt uit­ein­de­lijk ie­der­een be­ter van.”

Wat de meer­der­heid echt doet, is de klun­ge­len­de over­heid be­scher­men te­gen be­na­deel­de bur­gers Rob BEEN­DERS (sp.a) Vlaams par­le­ments­lid

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.