Ge­meen­ten we­ten niet hoe­veel CO2 ze juist uit­sto­ten

Tel­lin­gen van ver­keer in Lim­burg blij­ken on­be­trouw­baar

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Guy THUWIS

We we­ten niet hoe­veel CO2-uit­stoot we ver­oor­za­ken in Lim­burg. De tel­lin­gen van het ver­keer op on­ze we­gen zijn na­me­lijk mee­stal on­be­trouw­baar. Dat heeft Vlaams Par­le­ments­lid Rob Been­ders (sp.a) bij de be­voeg­de ad­mi­ni­stra­tie ver­no­men. Sinds dit jaar zijn er zelfs he­le­maal geen per­ma­nen­te ver­keers­tel­lin­gen meer op de Vlaam­se ge­west­we­gen in on­ze pro­vin­cie. Rob Been­ders start­te zijn on­der­zoek na­dat vo­ri­ge zo­mer be­kend raak­te dat de Lim­burg­se ge­meen­ten nog maar 1 pro­cent van hun CO2-uit­stoot ver­min­derd heb­ben in de pe­ri­o­de 2010-2015. “Ik was er niet goed van, want er ge­beurt echt wel veel in on­ze ge­meen­ten om de uit­stoot te­rug te bren­gen. Met am­per 1 pro­cent ver­min­de­ring kun je even­goed de hand­doek in de ring gooi­en.” Vol­gens de bur­ge­mees­ters­con­ve­nan­ten die in heel Eu­ro­pa wor­den af­ge­slo­ten, moe­ten de ge­meen­ten de CO2-uit­stoot te­gen 2020 met 20 pro­cent ver­la­gen. De nieu­we con­ve­nan­ten die nu wor­den af­ge­slo­ten, gaan voor een ver­min­de­ring van 40 pro­cent te­gen 2030.

Ge­zin­nen

De ge­meen­te­lij­ke CO2-uit­stoot slaat al­leen op het ener­gie­ver­bruik waar de ge­meen­ten iets aan kun­nen ver­an­de­ren. Het gaat dan om ver­keer, lo­ka­le in­du­strie, dien­sten, land­bouw, open­ba­re ver­lich­ting en het ver­bruik van ge­zin­nen. De uit­stoot van vlieg­tui­gen, sche­pen en zwa­re in­du­strie zit er niet bij. Op de mees­te pun­ten sco­ren de Lim­burg­se ge­meen­ten goed. Zo daal­de de uit­stoot van de ge­zin­nen (ver­war­ming en elek­tri­ci­teit) met 10 pro­cent. Maar het ver­keer, ver­ant­woor­de­lijk voor 36 pro­cent van de ge­meen­te­lij­ke CO2-uit­stoot, blijft de gro­te boos­doe­ner: de uit­stoot van au­to’s en vracht­wa­gens is in vijf jaar nog met 6 pro­cent toe­ge­no­men.

Tel­pos­ten

De ge­ge­vens over het ver­keer ko­men van het de­par­te­ment Mo­bi­li­teit en Open­ba­re Wer­ken dat de ge­meen­ten het aan­tal voer­tuig­ki­lo­me­ters per weg­ty­pe be­zorgt. Dat ge­beurt via het ver­keers­mo­del Pro­mo­via waar­in de ge­ge­vens van ver­keers­tel­lin­gen ver­werkt wor­den. Voor de au­to­snel­we­gen is er geen pro­bleem om­dat het Vlaams Ver­keers­cen­trum aan el­ke op- en af­rit per­ma­nen­te tel­lin­gen uit­voert. Maar voor al­le an­de­re weg­ty­pes zijn er geen be­trouw­ba­re ge­ge­vens over Lim­burg. “Het Agent­schap We­gen en Ver­keer heeft na­me­lijk zeer wei­nig tel­pos­ten in on­ze pro­vin­cie”, zegt Been­ders. “De mees­te ge­meen­ten heb­ben één tel­post of he­le­maal geen. Die krij­gen daar­om be­trouw­baar­heids­graad 3, wat be­te­kent: on­be­trouw­baar. Het aan­tal voer­tui­gen in Lim­burg werd dan maar be­re­kend op ba­sis van ge­mid­del­den voor al­le tel­pos­ten in Vlaan­de­ren. Dat zorgt er­voor dat de CO2-cij­fers te hoog zijn in Lim­burg, want je kunt de Vlaam­se ver­keers­stro­men niet ver­ge­lij­ken met de Lim­burg­se.” Na­vraag bij het Agent­schap We­gen en Ver­keer (AWV) leert dat de per­ma­nen­te tel­lin­gen op ge­west­we­gen dit jaar zelfs he­le­maal stop­ge­zet zijn. “De vas­te tel­lus­sen wor­den niet meer ge­bruikt om­dat de tech­no­lo­gie en de in­stal­la­ties ver­ou­derd wa­ren”, al­dus AWVwoord­voer­der Ve­va Da­ni­ëls. “We doen wel nog punc­tu­e­le me­tin­gen op spe­ci­fie­ke plaat­sen als we in­fra­struc­tuur­wer­ken plan­nen of ver­keers­lich­ten wil­len re­ge­len. Daar­naast on­der­zoe­ken we hoe we de per­ma­nen­te da­ta op een an­de­re ma­nier kun­nen me­ten.” Been­ders eist dat er juis­te cij­fers ko­men voor de ge­meen­ten. “Wij in­ves­te­ren in kli­maat­be­leid, maar we­ten niet of we het goed of slecht doen. El­ke ge­meen­te krijgt nu een rap­port op ba­sis van be­twist­ba­re cij­fers. De rap­por­ten cre­ë­ren een sfeer die mis­schien niet te­recht is. Door de ver­keer­de cij­fers ver­lie­zen de men­sen ook hun mo­ti­va­tie om iets te doen te­gen de kli­maat­ver­an­de­ring. Als men de cij­fers op ge­meen­te­lijk ni­veau niet kan me­ten, kan men be­ter een con­ve­nant af­slui­ten op pro­vin­ci­aal of Vlaams ni­veau.” Been­ders gaat de kwes­tie aan­kaar­ten bij de be­voeg­de mi­nis­ters Ben Weyts (N-VA, Mo­bi­li­teit), Jo­ke Schau­vlie­ge (CD&V, Om­ge­ving) en Bart Tom­me­lein (Open Vld, Ener­gie).

Ge­voe­lig

Ook de pro­vin­cie, die ver­ant­woor­de­lijk is voor de rap­por­te­ring aan de ge­meen­ten, is niet te spre­ken over de on­be­trouw­ba­re ver­keers­tel­lin­gen. “We doen on­ge­loof­lijk veel in­span­nin­gen om die cij­fers zo ac­tu­eel mo­ge­lijk te krij­gen”, zegt ge­de­pu­teer­de van Leef­mi­li­eu Lud­wig Van­den­ho­ve (sp.a). “Als Vlaan­de­ren ver­keers­cij­fers aan­le­vert, moe­ten die ook juist zijn, want de rap­por­ten lig­gen zeer ge­voe­lig bij de ge­meen­ten. Wij vra­gen drin­gend in­gre­pen van de Vlaam­se re­ge­ring, zo­dat de ve­le ge­meen­ten die kei­hard wer­ken om hun CO2-uit­stoot te re­du­ce­ren, over de juis­te cij­fers kun­nen be­schik­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.