“Com­pu­ter­tas werd niet ge­con­tro­leerd”

On­ze jour­na­list Kristof Liberloo in het Jan Brey­del­sta­di­on

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Gis­te­ren­avond, om­streeks 18 uur. We be­von­den ons aan de ene kant van het sta­di­on en on­ze pers­kaart om bin­nen te ge­ra­ken moesten we he­le­maal aan de an­de­re zij­de nog op­pik­ken. Dus wil­den we een bin­nen­weg ne­men. Maar dat was bui­ten een at­ten­te ste­ward met oor­tje ge­re­kend. Uit­ein­de­lijk be­ge­leid­de de man ons per­soon­lijk door­heen Jan Brey­del. Al­leen ver­der stap­pen kon niet. “Ze zijn erg strikt op dit mo­ment”, zei de man in knaloran­je hes­je vrien­de­lijk. Wis­ten wij toen veel. Ner­gens viel eni­ge vorm van ner­vo­si­teit op te mer­ken. Van een aan­slag was geen spra­ke. Of het moet tij­dens de match ge­weest zijn, een aan­slag op een of an­de­re en­kel of kuit van een Ro­de Dui­vel. Wel von­den we het vreemd dat nie­mand on­ze com­pu­ter­tas con­tro­leer­de toen we het sta­di­on bin­nen­stap­ten. We dach­ten nog heel even: “Als van­daag ie­mand zich als jour­na­list ver­momt en kwa­de be­doe­lin­gen heeft, dan…” Een mi­nuut­je la­ter was die ge­dach­te al­weer ge­wist.

Het viel het ons ook op dat er erg veel le­ge zit­jes te tel­len vie­len in de Brug­se voet­bal­tem­pel. Heel on­ge­woon voor een wed­strijd van de na­ti­o­na­le ploeg. Als Ke­vin De Bruy­ne en an­de­re Ro­me­lu Lu­kaku’s in ei­gen land te be­won­de­ren val­len, wil ie­der­een daar­bij zijn. Pas na 23 uur werd ons he­le­maal dui­de­lijk waar­om het Jan Brey­del­sta­di­on erg laat als­nog ge­vuld raak­te. Toen KBVB-woord­voer­der Ste­fan Van Loo­ck na de pers­con­fe­ren­tie van Ro­ber­to Mar­ti­nez het woord nam voor “een erg be­lang­rij­ke me­de­de­ling”. Hij zag er be­zorgd uit en sprak ook zo. Dat een aan­slag op een be­paald ogen­blik heel waar­schijn­lijk was ge­weest. Maar die kwam er niet. Al­leen Ro­me­lu Lu­kaku ont­plof­te. Zo­als het hoort. Met spor­tief suc­ces.

Wij draai­den om­streeks twee uur van­nacht thuis enigs­zins op­ge­lucht de ei­gen in­rit op. Ge­luk­kig bleef het dan toch ge­woon bij een avond­je voetbal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.