“Rap­port Pa­na­ma Pa­pers had be­ter ge­kund”

Ex­pert die aan­be­ve­lin­gen schreef kri­tisch voor aan­be­ve­lin­gen com­mis­sie

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Li­li­a­na CASA­GRAN­DE

“Als de po­li­ti­ci min­der ide­o­lo­gi­sche dis­cus­sies had­den ge­voerd dan wa­ren de aan­be­ve­lin­gen van de com­mis­sie over de Pa­na­ma Pa­pers be­ter ge­weest.” Dat zegt Mark De­la­no­te, de pro­fes­sor fis­caal recht (UGent) die als ex­pert de oor­spron­ke­lij­ke aan­be­ve­lin­gen schreef. De po­li­ti­ci heb­ben die deels over­ge­no­men in hun rap­port. “Ik had ook ver­wacht dat meer­der­heid en op­po­si­tie hier sa­men zou­den uit­ge­ra­ken. Maar dat is jam­mer ge­noeg niet ge­beurd.”

Ge­wo­ne/ern­sti­ge frau­de

Een van de za­ken die be­ter had­den ge­kund, is het on­der­scheid tus­sen ge­wo­ne en ern­sti­ge frau­de, vindt De­la­no­te. “Het Grond­wet­te­lijk Hof had al ge­zegd dat het be­drag – of de om­vang – van de frau­de een be­lang­rijk cri­te­ri­um is, net als het ge­bruik van val­se stuk­ken. De po­li­ti­ci heb­ben dat voor­stel niet over­ge­no­men, en dus zijn er nog geen dui­de­lij­ke cri­te­ria voor ern­sti­ge frau­de.”

Af­ko­pen/ge­van­ge­nis­straf

De dis­cus­sie over het re­ge­len van ern­sti­ge frau­de via een min­ne­lij­ke schik­king in plaats van door een ge­van­ge­nis­straf, is voor De­la­no­te zin­loos. “Want daar is nu al een wet over. En die zegt dat je voor ge­wo­ne frau­de tot 2 jaar cel kan krij­gen en voor ern­sti­ge frau­de tot 5 jaar. Ze had­den zich wel vra­gen kun­nen stel­len over de ver­vol­ging,

De meer­der­heid staat op in­ter­na­ti­o­naal ni­veau op de hand­rem in de strijd te­gen frau­de en fis­ca­le ont­wij­king

Pe­ter VANVELTHOVEN

want in de prak­tijk wordt nie­mand naar de ge­van­ge­nis ge­stuurd.”

Bank­ge­heim

Over het bank­ge­heim is nog flink wat po­li­tiek ge­kis­se­bis ge­weest. “Ook een ide­o­lo­gi­sche dis­cus­sie”, zegt De­la­no­te. “Want al­leen voor de amb­te­na­ren van de in­kom­sten­be­las­tin­gen is er nog een bank­ge­heim. Die kun­nen al­leen als er een aan­wij­zing van be­las­ting­ont­dui­king is, vra­gen om re­ke­nin­gen in te kij­ken. En dat ter­wijl de­ge­nen die de btw con­tro­le­ren de re­ke­nin­gen wel al mo­gen be­kij­ken. Ze moe­ten daar wel aan hun baas toe­stem­ming voor vra­gen. Men had dus wat er nog rest van het bank­ge­heim ook op kun­nen hef­fen.”

Sp.a is ook voor­stan­der van het op­hef­fen van het bank­ge­heim, Open Vld niet. “Wij vin­den dat je nog een re­den moet heb­ben om re­ke­nin­gen in te kij­ken”, zegt Luk Van Bie­sen

(Open Vld).

Ban­kiers­eed

CD&V is te­vre­den met de ethi­sche aan­be­ve­lin­gen, want die zijn er ook. “De ban­kiers­eed is voor ons be­lang­rijk”, zegt Roel De­seyn (CD&V). “Die ver­sterkt de in­di­vi­du­e­le ver­ant­woor­de­lijk­heid. Want we heb­ben veel ban­kiers in de com­mis­sie ho­ren zeg­gen dat zij van niets we­ten, dat ze zelf niet ver­ant­woor­de­lijk zijn en dat het de zaak is van het vo­ri­ge ma­na­ge­ment of van fi­li­a­len.”

Eu­ro­pe­se richt­lijn

CD&V wil ook dat Van Overtveldt stren­ger is voor wie in het bui­ten­land winst maakt. “Nu heb je in Eu­ro­pa twee strek­kin­gen. Ener­zijds de­ge­nen die zeg­gen dat ie­der­een die min­der dan 15 pro­cent be­taalt op zijn winst, dat vol­gens de bin­nen­land­se re­gels moet doen. An­der­zijds de Brit­ten die zeg­gen dat je die bui­ten­land­se winst al­leen on­der­zoekt als die ver­dacht is. Van Overtveldt is voor die twee­de school, ter­wijl wij voor de eer­ste zijn.”

“In de dis­cus­sie over hoe ons land zich in­ter­na­ti­o­naal moet op­stel­len, kiest de meer­der­heid voor de hand­rem”, vindt Pe­ter Vanvelthoven (sp.a).

Aan­tal amb­te­na­ren

Van CD&V mag het aan­tal amb­te­na­ren op Fi­nan­ci­ën ook stij­gen. “Want die ver­dien je te­rug. Zelf­de voor het ge­spe­ci­a­li­seerd per­so­neel bij Jus­ti­tie. Daar zijn niet al­le re­ge­rings­par­tij­en het mee eens”, zegt De­seyn. “Wij wil­len op ex­tra per­so­neel in elk ge­val niet zo­maar een per­cen­ta­ge plak­ken zo­als de so­ci­a­lis­ten vra­gen”, zegt Luk Van Bie­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.