Prof Ber­nard Vanheusden (UHas­selt)

“Kans is groot dat Eu­ro­pees Hof dit ver­nie­tigt”

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Pro­fes­sor Mi­li­eu­recht Ber­nard Vanheusden (UHas­selt) is ver­rast dat de Vlaam­se meer­der­heid door­zet met haar plan­nen on­danks de ju­ri­di­sche kri­tiek. “Het Ver­drag van Aar­hus geeft dui­de­lijk aan dat er een rui­me toe­gang moet zijn tot de rech­ter. Dat is in de Eu­ro­pe­se recht­spraak al ver­schei­de­ne ke­ren be­ves­tigd. In Duits­land, waar een ge­lijk­aar­di­ge be­per­king werd in­ge­voerd, is de staat te­rug­ge­flo­ten door het Eu­ro­pees Hof van Jus­ti­tie en is de wet­ge­ving ver­nie­tigd. Als ie­mand die klacht wil in­die­nen te­gen de ver­gun­ning maar dat niet kan om­dat hij niet deel­nam aan het open­baar on­der­zoek, naar de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie stapt, is de kans groot dat het Eu­ro­pees Hof dit ver­nie­tigt.”

“Ik vind het jam­mer dat men op­nieuw uit­gaat van een con­flict­mo­del. De bur­ger wordt be­schouwd als ie­mand die wil pes­ten, eer­der dan hem te zien als een be­trok­ke­ne die het pro­ject mee wil stu­ren en daar ook recht op heeft.

Dat moet ook nog na het open­baar on­der­zoek kun­nen, want an­ders ver­wacht je wel heel ac­tie­ve bur­gers”, zegt

Vanheusden (fo­to), die ver­moedt dat er van­uit de be­drijfs­we­reld sterk is ge­lob­byd. “De pro­ce­du­res moe­ten snel­ler, maar dat mag geen re­den zijn om de in­spraak zo sterk te be­per­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.