Im­mo-man van de al­ler­rijk­sten is een La­na­ke­naar

Rus­si­sche mil­jo­nairs zijn kind aan huis bij Ig­na­ce Meu­wis­sen (52)

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Kristof SIMOENS

LANAKEN

- In Parijs is zo­pas de vast­goed­deal van het jaar ge­slo­ten. Ach­ter die trans­ac­tie van 65 mil­joen eu­ro zit Ig­na­ce Meu­wis­sen (52), af­kom­stig uit Lanaken. Twin­tig jaar al gaat hij in op­dracht van rij­ke Rus­sen op zoek naar exclusief vast­goed. “Het be­gon met Gi­or­gio Ar­ma­ni, maar sinds ik Ro­man Abram­ovitsj van Chel­sea ken gaan er steeds meer deu­ren open.” Meu­wis­sen is een self­ma­de man, een telg van een Lim­burg­se in­du­stri­ë­le fa­mi­lie die goed ge­boerd heeft, een dur­ver en een door­drij­ver die ook nog eens van een flin­ke por­tie avon­tuur houdt. Tot hij in 1998 zijn fir­ma Pro­per­ty­4East op­richt­te, was hij een klas­sie­ke vast­goed­ma­ke­laar. “Ik had snel door dat er in Rus­land geld, veel geld te ver­die­nen was”, geeft hij rui­ter­lijk toe. “Via via kwam ik te we­ten dat Gi­or­gio Ar­ma­ni in Rome be­zig was met een vast­goed­pro­ject dat op rij­ke Rus­sen mik­te. Ik trok mijn stou­te schoe­nen aan, bluf­te me naar bin­nen en deed me be­lang­rij­ker voor dan ik echt was. Die durf werd be­loond en zo ben ik er­in ge­rold.”

Fa­mi­lie Man­de­la

Toch ver­liep de start al­les­be­hal­ve vlot. “Ik dacht dat we er met een goe­de web­si­te wel zou­den ko­men. Die lok­te el­ke maand mil­joe­nen be­zoe­kers, maar geen kan­di­daat­ko­pers, en­kel cu­ri­eu­zeneu­zen. Toen bleek dat ook mijn klan­ten niet op­ge­zet wa­ren – niet ie­der­een moet mijn slaap­ka­mer zien, hé! – moest ik op zoek naar een dis­cre­ter za­ken­mo­del.”

En dus richt­te Meu­wis­sen de Friends4East Foun­da­ti­on op, een fi­lan­tro­pi­sche stich­ting die een tien­tal ex­clu­sie­ve lief­da­dig­heid­s­events or­ga­ni­seert voor zijn spe­ci­fie­ke doel- groep. “On­langs nog in Mo­na­co, waar de kok van prins Al­bert het me­nu ver­zorg­de. En ooit heb­ben we er een­tje ge­or­ga­ni­seerd met een de­gusta­tie van wij­nen voor en met de fa­mi­lie Man­de­la. Hoe ex­clu­sie­ver, hoe lie­ver de Rus­sen het heb­ben. En om de con­tac­ten warm te hou­den, geef ik twee keer per jaar een luxe­ma­ga­zi­ne uit, waar­in ook ons nieuw­ste vast­goed aan bod komt. Mond-tot-mond­re­cla­me deed de rest.”

Kas­teel van Car­la Br­uni

Zo wist de La­na­ke­naar zich te ont­pop­pen tot hét aan­spreek­punt voor rij­ke Rus­sen die een luxe­flat in Mo­na­co of Lon­den wil­len hu­ren of ko­pen, als het al geen im­men­se ski­cha­let in het Zwit­ser­se Gstaad of in het mon­dai­ne As­pen in de Roc­ky Moun­tains is. Of die hun zin­nen heb­ben ge­zet op een exu­be­ran­te vil­la in Mar­bel­la of An­ti­bes aan de Fran­se Azu­ren­kust. Of die een droom­va­kan­tie­huis zoe­ken op de Ca­ra­ï­ben, in Mar­rak­ech of in Mi­a­mi. “Na­men kan en mag ik niet noe­men, maar het zijn door­gaans rij­ke oli­gar­chen en na­za­ten van voor­ma­li­ge Sov­jet­bon­zen. Mijn klan­ten heb­ben ge­mid­deld zes tot twaalf ei­gen­dom­men.” De voor­bije ja­ren ver­kocht Pro­per­ty­4East, met hoofd­kwar­tier in Luxem­burg en Mos­kou en in­tus­sen al zes­tien men­sen in dienst (van wie twaalf in Mos­kou), on­der meer het kas­teel waar Car­la Br­uni-Sar­ko­zy op­groei­de en de Pa­rij­se flat van de Fran­se mo­de­ont­wer­per Yves Saint Lau­rent. “We zijn ook de ex­clu­sie­ve ver­huur­der van het pri­véei­land van Da­vid Cop­per­field op de Ba­ha­ma's – 49.000 eu­ro per dag, met­een het duur­ste wat ik in por­te­feuil­le heb – en ver­hu­ren voor Ro­man Abram­ovitsj, de ei­ge­naar van FC Chel­sea, de Mil­len­ni­um Sui­tes in het Lon­den­se voet­bal­sta­di­on. Prijs: 1,7 mil­joen pond per jaar. Sinds we met hem za­ken doen, gin­gen al heel wat Rus­si­sche deu­ren open.”

Nog al­tijd in jeans

Het he­le avon­tuur heeft Meu­wis­sen, va­der van twee kin­de­ren, al­vast geen wind­ei­e­ren ge­legd. Hij ver­deelt zijn tijd tus­sen zijn ei­gen­dom­men in Luxem­burg, Mos­kou, Mar­rak­ech en Sankt Mo­ritz en rijdt in een May­bach. “Ik ga niet ont­ken­nen dat ik er warm­pjes in zit. Maar ik loop wel nog al­tijd rond in een jeans­broek en schenk veel aan goe­de doe­len, on­der meer aan GAIA”, voegt hij er snel aan toe. “En wil je er ook bij ver­tel­len dat ik van ’s och­tends vroeg tot ’s avonds laat aan de slag ben en dat die May­bach – mét chauf­feur – ei­gen­lijk mijn rij­dend kan­toor is? Om u een idee te ge­ven: de voor­bije drie maan­den heb­ben we 40.000 ki­lo­me­ter af­ge­legd.”

FO­TO HBVL

“Mijn klan­ten zijn door­gaans rij­ke oli­gar­chen en na­za­ten van voor­ma­li­ge Sov­jet­bon­zen”, zegt La­na­ke­naar Ig­na­ce Meu­wis­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.