Hoe word je pleeg­ou­der?

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Ie­der­een mag het zijn, van al­leen­staan­de moe­der of va­der tot les­bisch kop­pel. Van el­ke ge­loofs­over­tui­ging of af­komst. Maar hoe word je pleeg­ou­der?

In­fo­avond

“Wie ge­ïn­te­res­seerd is om pleeg­ou­der of pleeg­ge­zin te wor­den, komt best eens naar on­ze in­fo­avon­den. Die or­ga­ni­se­ren we ver­spreid over heel Lim­burg, de agen­da vind je op www.pleeg­zorg­vlaan­de­ren.be/ka­len­der. Dat is ge­heel vrij­blij­vend, je gaat geen en­ke­le ver­plich­ting aan door bin­nen te sprin­gen”, be­schrij­ven di­rec­teur Ann Van­ders­an­den en Ilo­na Za­wad­ka van Pleeg­zorg Lim­burg. “Aan het ein­de van de avond krijg je een vra­gen­lijst mee. Pas als je die in­ge­vuld aan ons te­rug­stuurt, be­schou­wen we jou als kan­di­daat-pleeg­ou­der.”

Scree­ning

En dan start het scree­ningstra­ject. “Het be­gint met drie ge­sprek­ken: wie zijn jul­lie, wat is jouw ge­schie­de­nis en ver­wacht je dat het een in­vloed zal heb­ben op hoe je als pleeg­ou­der zal zijn? Want het kan bij­voor­beeld dat je per­fect ge­schikt bent als ou­der, maar dat pleeg­ou­der­schap niets voor jou is. In de toe­komst komt daar nog een ge­sprek bij, met de ei­gen kin­de­ren van het ge­zin. Een se­lec­tie­team zal het dos­sier dan be­spre­ken en be­slis­sen of de vol­gen­de stap rich­ting pleeg­zorg kan wor­den ge­zet.”

Vor­ming

Als er groen licht volgt, staan vier avon­den vor­ming op het pro­gram­ma: over hech­ting, ou­der­schap de­len, in­le­vings­oe­fe­nin­gen en het ge­drag van het kind. “Op die avon­den zijn bij­voor­beeld ook bi­o­lo­gi­sche ou­ders aan­we­zig, wij vin­den het be­lang­rijk dat ze ver­tel­len over hun ge­voe­lens, hoe het pijn doet om een kind te moe­ten af­ge­ven. Het is no­dig dat pleeg­ou­ders dat kun­nen er­va­ren, het helpt hen ach­ter­af om het te be­grij­pen als ou­ders al eens dwars lig­gen. Na de vor­ming wordt al­les nog­maals be­spro­ken door het se­lec­tie­team en valt de be­slis­sing.”

“Als men­sen uit­ein­de­lijk niet ge­se­lec­teerd wor­den, gaan we hen heel na­druk­ke­lijk uit­leg­gen waar­om dat zo is. We wil­len ze­ker nie­mand kwet­sen of af­wij­zen. Wie wel ge­se­lec­teerd wordt, komt in een ‘pool van pleeg­ou­ders’ te­recht.”

Mat­ching

Van­af dan be­gint de mat­ching. “Al on­ze kin­de­ren heb­ben ui­ter­aard een rug­zak­je, dus die mat­ching is cru­ci­aal. Wat heeft het kind no­dig, daar draait het om. En na­tuur­lijk wel­ke vorm van pleeg­zorg de pleeg­ou­der wil. Als er een match ge­von­den is, wor­den de pleeg­ou­ders een eer­ste keer ‘voor­ge­steld’ aan het kind: met woor­den, nog niet in een ont­moe­ting. Daar­na mag het pleeg­ge­zin nog steeds na­den­ken of ze echt ge­ïn­te­res­seerd zijn om dit te doen of niet. Daar­na volgt een proef­con­tact, waar­bij de pleeg­ou­der even mee­draait in de voor­zie­ning. Het con­tact wordt lang­zaam, or­ga­nisch op­ge­bouwd. Van­af dan kan het kind een dag ko­men, een nacht, in het week­end. Hoe lang het duurt van we­ken tot maan­den - is af­han­ke­lijk van het kind, hij of zij moet er klaar voor zijn. Niet eer­der.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.