“Rus­sisch nep­nieuws be­dreigt de de­mo­cra­tie in Ne­der­land”

Be­schul­di­gin­gen rich­ting Mos­kou wor­den steeds ster­ker

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Marc VAN DE WEYER

In Ne­der­land ver­sprei­den Rus­si­sche in­lich­tin­gen­dien­sten sys­te­ma­tisch val­se in­for­ma­tie. Dat schreef de Ne­der­land­se mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Kas­ja Ol­long­ren gis­te­ren aan de Twee­de Ka­mer. In een snoei­har­de toe­spraak een avond eer­der be­schul­dig­de de Brit­se pre­mier The­re­sa May Rus­land ook al van het rond­spui­en van nep­nieuws. Twee be­zorg­de stem­men in het aan­zwel­len­de koor over Rus­lands fa­ke news-pro­pa­gan­da­slag in de Eu­ro­pe­se (so­ci­a­le en an­de­re) me­dia. Pro­pa­gan­da ma­ken, on­rust sto­ken, zich in an­der­mans ver­kie­zin­gen men­gen: het was niet eer­der zo ge­mak­ke­lijk en het is niet eer­der op zo’n schaal ge­beurd. Dat het Rus­land van Vla­di­mir Poe­tin be­zig is om de pu­blie­ke opi­nie en de po­li­tie­ke ont­wik­ke­lin­gen in het Wes­ten te be­ïn­vloe­den, zorgt sinds de ver­kie­zing van Do­nald Trump voor con­flict­stof in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Maar ook Eu­ro­pa is ge­a­lar­meerd.

Ver­kie­zin­gen

De Ne­der­land­se re­ge­ring ziet er zelfs een be­drei­ging voor de ei­gen de­mo­cra­tie in. Dat blijkt uit de brief die mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Kas­ja Ol­long­ren (D66) gis­te­ren aan de Twee­de Ka­mer stuur­de. “Het is van be­lang dat de maat­schap­pij zich be­wust is dat de di­gi­ta­le drei­ging zich in de vol­le breed­te ook in Ne­der­land kan ma­ni­fes­te­ren.” Rus­land maakt ge­bruik van “di­gi­ta­le mid­de­len” om “be­sluit­vor­mings­pro­ces­sen, beeld­vor­ming en de pu­blie­ke opi­nie” te be­ïn­vloe­den, al­dus de mi­nis­ter. Bij die pro­ces­sen za­ten ook de Ka­mer­ver­kie­zin­gen dit jaar, waar Rus­land met nep­nieuws de uit­slag tracht­te te ma­ni­pu­le­ren, schrijft Ol­long­ren, zon­der con­creet te wor­den. Ver­der zijn er nog al­tijd ou­der­wet­se spi­on­nen aan de slag: “Rus­si­sche in­lich­tin­gen­of­fi­cie­ren die zich in uit­een­lo­pen­de ge­le­din­gen van de sa­men­le­ving be­ge­ven om on­der val­se vlag in­for­ma­tie te ver­za­me­len die voor Rus­land van be­lang is.”

MH17

Als voor­beeld van een fa­ke news-dos­sier waar­in de Rus­sen zeer ac­tief zijn, noemt Ol­long­ren het MH17-pro­ces, rond de Ma­lei­si­sche Boei­ng die in ju­li 2014 bo­ven Oe­kra­ï­ne werd af­ge­scho­ten. 298 men­sen kwa­men daar­bij om, de mees­ten Ne­der­lan­ders. Daar­in was van het be­gin spra­ke van Rus­si­sche des­in­for­ma­tie, maar steeds dui­de­lij­ker ook van echt nep­nieuws, al­dus Ol­long­ren: “Zo is een ge­fin­geer­de web­si­te in Rus­land waar­ge­no­men. De si­te wek­te de in­druk een of­fi­ci­ë­le Ne­der­land­se over­heids­si­te te zijn. De ver­vals­te web­si­te be­vat­te on­der meer des­in­for­ma­tie over MH17.” Pro-Rus­si­sche mis­lei­ding rond het MH17-dos­sier neemt vreem­de vor­men aan. Af­ge­lo­pen week­end raak­te het Ka­mer­lid Pie­ter Omt­zigt (CDA) in op­spraak om­dat hij op een bij­een­komst met na­be­staan­den een ‘ge­tui­ge’ twij­fel liet ui­ten over de Rus­si­sche schuld aan het neer­ha­len van de Boei­ng. De man bleek nooit in de buurt van de ramp­plek ge­weest te zijn maar wel ban­den met de proMos­kou-re­bel­lie in Oost-Oe­kra­ï­ne te heb­ben.

Ca­ta­lonië

Maan­dag­avond voeg­de de Brit­se pre­mier The­re­sa May zich bij de strijd te­gen Rus­sisch nep­nieuws. “We we­ten wat jul­lie doen”, priem­de de pre­mier tij­dens de tra­di­ti­o­ne­le toe­spraak in de Ci­ty een be­schul­di­gen­de vin­ger naar Mos­kou. “Poe­tin pro­beert van in­for­ma­tie een wa­pen te ma­ken. Staats­me­dia ma­ken ge­bruik van nep­nieuws en ge­fo­to­shop­te beel­den om on­e­nig­heid te zaai­en in het Wes­ten en on­ze in­sti­tu­ties te on­der­mij­nen,” al­dus May, die het hac­ken van het Deen­se de­fen­sie­mi­nis­te­rie en de Duit­se Bonds­dag als voor­beel­den van de Rus­si­sche cy­beroor­log noem­de.

Ze had even­eens de Rus­si­sche in­men­ging in de Ca­ta­laan­se cri­sis kun­nen noe­men. De Spaan­se re­ge­ring toon­de vo­ri­ge week aan dat fo­to’s van ge­won­de bur­gers tij­dens het re­fe­ren­dum op 1 ok­to­ber vijf jaar oud wa­ren. De ver­sprei­ders ope­reer­den van­uit Rus­land.

Er is nog al­tijd één Wes­ter­se lei­der die geen Rus­sisch fa­ke news ziet. Dit week­end nog zei Do­nald Trump dat hij Poe­tin ge­looft als die zegt geen en­ke­le rol te heb­ben ge­speeld in de Ame­ri­kaan­se ver­kie­zings­cam­pag­ne.

Fo­to BELGA

Als voor­beeld van een fa­ke news-dos­sier waar­in de Rus­sen zeer ac­tief zijn, wordt het MH17-pro­ces ge­noemd, rond de Boei­ng die in ju­li 2014 bo­ven Oe­kra­ï­ne werd neer­ge­haald.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.