Bel­gië is ze­ven­de rijk­ste land

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Bel­gië staat op de ze­ven­de plaats van de rijk­ste lan­den op aar­de. Dit jaar be­draagt het ge­mid­del­de in­ko­men van de Belg 278.100 dol­lar (236.540 eu­ro). Al­leen Zwit­ser­land, Au­stra­lië, de VS, NieuwZee­land, Noor­we­gen en De­n­e­mar­ken doen be­ter. Dit jaar steeg het aan­tal dol­lar­mil­jo­nairs in ons land tot 340.000, een stij­ging met 34.000 te­gen­over vo­rig jaar. Dit blijkt uit het jaar­lijk­se on­der­zoek naar rijk­dom in de we­reld van de Zwit­ser­se fi­nan­ci­ë­le groep Cré­dit Suis­se. Vol­gens dat rap­port be­zit de rijk­ste 1 pro­cent van de we­reld­be­vol­king de helft van de glo­ba­le rijk­dom. De kloof tus­sen de­ze su­per­rij­ken en de ge­wo­ne ster­ve­lin­gen neemt toe. De su­per­rij­ken boe­ren goed. In 2008, op het hoog­te­punt van de fi­nan­ci­eel-eco­no­mi­sche cri­sis, con­tro­leer­den ze ‘am­per’ 42,5 pro­cent van ’s we­relds rijk­dom. Dit jaar is dat op­ge­lo­pen tot 50,1 pro­cent. In geld klinkt het nog in­druk­wek­ken­der: die 1 pro­cent is goed voor 120.000 mil­jard eu­ro.

De toe­na­me van de rijk­dom van de hap­py few zorg­de het voor­bije jaar voor de cre­a­tie van 2,3 mil­joen nieu­we dol­lar­mil­jo­nairs, waar­door hun aan­tal steeg tot 36 mil­joen. Tij­dens de cri­sis bij­na tien jaar ge­le­den daal­de het aan­tal dol­lar­mil­jo­nairs, maar van­daag zijn er bij­na drie maal zo­veel als in 2000. De toe­na­me van de rijk­dom is voor­al het ge­volg van de fors ge­ste­gen aan­de­len­prij­zen die tij­dens de fi­nan­ci­ë­le cri­sis nieu­we diep­te­pun­ten op­zoch­ten en door de toe­ge­no­men prij­zen voor niet-fi­nan­ci­ë­le goe­de­ren als hui­zen. Te­gen­over die su­per­rij­ken staat een gro­te groep ar­men, voor­al in de ont­wik­ke­lings­lan­den, stelt Cré­dit Suis­se vast. De 3,5 mil­jard ar­me vol­was­se­nen heb­ben elk een ver­mo­gen van min­der dan 10.000 dol­lar (8.500 eu­ro). Meer dan 90 pro­cent van de ar­men in India en Afri­ka moe­ten het per jaar met min­der dan die 10.000 dol­lar uit­zin­gen.

Goed nieuws is dat de rijk­dom over­al in de we­reld stijgt, met 4,9 pro­cent per vol­was­se­ne. Cré­dit Suis­se waar­schuwt er­voor dat de jon­ge­ren, de zo­ge­naam­de mil­le­ni­als, min­der snel rijk kun­nen wor­den dan hun ou­ders. Dit is te wij­ten aan de toe­ge­no­men in­ko­mens­on­ge­lijk­heid, stren­ge­re re­gels voor bouw­le­nin­gen, duur­de­re hui­zen­prij­zen en ver­min­der­de in­ko­mens­mo­bi­li­teit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.