CO­LUMN Bal­da­dig­he­den

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Koen Van­me­che­len Kun­ste­naar

Ge­wel­dig was het af­ge­lo­pen week­end niet. Na de Brus­sel­se bal­da­dig­he­den klonk de schreeuw om een hard­han­di­ger po­li­tie­op­tre­den. Op straat zag ik een zeur­de­rig kind een fer­me op­voed­kun­di­ge tik krij­gen. Ge­weld kruidt re­a­li­teit en fic­tie. Ik her­in­ner­de me de le­gen­da­ri­sche scè­ne uit de film ‘The Shi­ning’ waar­in Jack Ni­chol­son aan de bar­man op­biecht hoe hij zijn ba­lo­ri­ge zoon heeft ge­sla­gen. Hij noem­de het een “kort­ston­dig ver­lies van mus­cu­lai­re co­ör­di­na­tie.” Die se­con­de waar­in woe­de zich ver­taalt in fy­siek ge­weld en de re­la­tie tus­sen ou­der en kind fi­naal kan­telt. Geen ou­der die nooit heeft ge­knar­se­tand. Nu voelt het ech­ter als­of de dij­ken gaan bre­ken. On­ze com­plexe, snel ver­an­de­ren­de, mul­ti­cul­tu­re­le maat­schap­pij heeft de tra­di­ti­o­ne­le re­la­tie tus­sen ou­der en kind, jon­ge­re en maat­schap­pij flink door­een­ge­schud. Au­to­ri­teit is zoek, on­ac­cep­ta­bel ge­drag geen ab­nor­ma­li­teit meer. Ou­ders heb­ben het soms ge­had met een kind dat veel ne­ga­tie­ve aan­dacht no­dig heeft. De goe­ge­meen­te voelt het­zelf­de met bal­da­di­ge jon­ge­ren.

Hoe we als ou­ders en bur­gers, als vol­was­se­nen en maat­schap­pij hier­op best kun­nen re­a­ge­ren, hield me en­ke­le da­gen be­zig. Wat met agres­sie, drug­ge­bruik, spij­be­len, cri­mi­na­li­teit, weg­lo­pen of zelf­moord­drei­ging? Mach­te­loos­heid ver­taalt zich mak­ke­lijk in een re­pres­sie­ve re­ac­tie. Of in toe­geef­lijk­heid. Bei­de re­ac­ties, zo we­ten we in­tus­sen, zijn ne­fast. Ne­ga­ti­vi­teit baart ne­ga­ti­vi­teit, toe­ge­ven leidt tot meer ei­sen. Maar wat werkt wel?

Het ant­woord vond ik bij non-vi­o­lent re­sis­tan­ce, ge­weld­loos ver­zet of NVR. Een mo­del dat door de Is­ra­ë­li­sche hoog­le­raar Haim Omer werd ont­wik­keld. In Lim­burg wordt het door de Wiek­slag ge­bruikt, een or­ga­ni­sa­tie bin­nen de Bij­zon­de­re Jeugd­zorg. NVR liet zich in­spi­re­ren door ge­weld­lo­ze me­tho­den van on­der an­de­re Gan­dhi en Lu­ther King. Het zorgt er via trai­ning van de ou­ders voor dat de thuis­si­tu­a­tie niet es­ca­leert.

Cru­ci­aal is hun voort­du­ren­de aan­we­zig­heid in het ge­zin als op­voe­der. En het be­sef dat op­voe­den wat an­ders is dan do­mi­ne­ren. Dui­de­lij­ke gren­zen wor­den ge­trok­ken, af­spra­ken ge­maakt, de pau­ze­knop wordt in­ge­drukt in­dien no­dig. On­danks al­le ru­zies wordt er ge­toond dat de lief­de­vol­le co­con rond het kind blijft. Niet door te be­lo­nen en te straf­fen. Zon­der wrok. Niet door te schreeu­wen, niet agres­sief. En dat sa­men met een net­werk van men­sen die kun­nen hel­pen. Zo wordt de re­la­tie lang­zaam en met suc­ces her­steld.

NVR lijkt me een stuk zin­ni­ger dan hard­han­dig­heid. Ook in Brus­sel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.