Ac­ties op til bij Nit­to in Genk

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Bij het be­drijf Nit­to in Genk gaan de vak­bon­den de ko­men­de da­gen een sta­kings­aan­zeg­ging in­die­nen, ten­zij di­rec­tie en vak­bon­den als­nog rond de ta­fel gaan zit­ten om op­nieuw over de cao te on­der­han­de­len. Na ze­ven we­ken on­der­han­de­len heb­ben de ar­bei­ders en be­dien­den bij de Genk­se pro­du­cent van in­du­stri­ë­le fo­lies en kleef­ban­den maan­dag­avond het ver­zoe­nings­voor­stel met 67 pro­cent af­ge­we­zen. “Het gaat erg goed met Nit­to, de werk­ne­mers wil­len een ver­ho­ging van hun koop­kracht die ver­der gaat dan de 1,1 pro­cent die sec­to­raal is over­een­ge­ko­men”, zegt ACV-se­cre­ta­ris Ed­dy Kel­lens. “De dis­cus­sie gaat over de ma­nier waar­op die 1,1 pro­cent wordt be­re­kend, en over de bo­nus. De vak­bon­den heb­ben het ver­zoe­nings­voor­stel niet ver­de­digd. Voor de di­rec­tie is dit ech­ter een fi­naal voor­stel. Van­daar dat wij de ko­men­de da­gen een sta­kings­aan­zeg­ging zul­len in­die­nen.” Dat be­te­kent dat er na ze­ven da­gen ac­ties mo­ge­lijk zijn.

Nit­to is noch­tans een be­drijf met een goe­de re­pu­ta­tie op het vlak van so­ci­aal over­leg. “Het is meer dan der­tig jaar ge­le­den dat wij hier nog een sta­kings­aan­zeg­ging heb­ben moe­ten in­die­nen. Wij staan dan ook open voor nieuw over­leg”, be­klem­toont Ed­dy Kel­lens. Bij de di­rec­tie was gis­te­ren nie­mand voor com­men­taar be­reik­baar. Bij Nit­to Bel­gi­um in Genk wer­ken ruim 600 men­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.