“Zon­der ons ma­ken de Ro­de Dui­vels mis­schien kans”

Ti­fo­si in zak en as nu Ita­lië voor het eerst in 60 jaar WK mis­loopt

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Joos MEESTERS

Lim­burg­se ti­fo­si zit­ten in zak en as: de squa­dra az­zur­ra zal voor het eerst sinds 1958 niet aan­we­zig zijn op een groot voet­bal­kam­pi­oen­schap. In de Ita­li­aan­se ca­fés van Genk was er gis­te­ren slechts één on­der­werp. “Voetbal is in Ita­lië ge­bo­ren. Dat we nu zelfs het WK niet ha­len is toch te erg voor woor­den?”

GENK -

“Ik kan de beel­den nog al­tijd niet be­kij­ken”, sak­kert Lu­ca Ca­ra­maz­za (22), ter­wijl het tv-scherm in Grand Ca­fé Set­tan­ta­tre aan de Genk­se Noord­laan on­op­hou­de­lijk de nacht­mer­rie van maan­dag­avond op­ra­kelt. Ita­lië raak­te niet ver­der dan een ge­lijk­spel te­gen Zwe­den en mag het WK van vol­gend jaar ver­ge­ten. “Gis­te­ren zat hier zes­tig, ze­ven­tig man naar de

Do­na­to DI LORETO match te kij­ken”, zegt pa­tron Re­na­to De Nuz­zo. “We ge­loof­den er nog in. Ik kan je zeg­gen dat er ach­ter­af tra­nen ge­vloeid zijn.” Bonds­coach Ven­tu­ra is kop van Jut bij Lu­ca, Tino en Björn, die aan de toog pro­be­ren te be­grij­pen wat er is mis­ge­lo­pen. “Het erg­ste wa­ren nog de tra­nen van Gi­gi Buf­fon ach­ter­af”, zegt Björn Co­lai­an­ni (29). Voor de 39-ja­ri­ge doel­man be­te­kent de uit­scha­ke­ling met­een ook zijn af­scheid van de na­ti­o­na­le ploeg. “Het was het ein­de van een idool. Ik voel­de me zo­als bij de dood van Mi­chael Jack­son.”

Een WK zon­der Buf­fon en co zal pijn doen. “Ik ga wel voor Bel­gië sup­por­te­ren, maar het zal niet het­zelf­de zijn”, zegt Lu­ca Ca­ra­maz­za (22). Re­na­to laat zijn han­dels­geest spre­ken. “Zelfs toen Ita­lië te­gen Bel­gië speel­de op het EK stond ik in een trui­tje van de Ro­de Dui­vels ach­ter de toog. ‘Land­ver­ra­der’, zei­den ze toen. (lacht) Maar ik heb ook veel Bel­gi­sche klan­ten. Ook zon­der Ita­lië zet­ten we tij­dens het WK een groot scherm.” Leed­ver­maak uit Bel­gi­sche hoek wordt be­ant­woord met een flin­ke sneer: “Zon­der Ita­lië heb­ben jul­lie mis­schien kans om we­reld­kam­pi­oen te wor­den.”

Veel Ita­li­a­nen sup­por­te­ren voor Ke­vin De Bruy­ne sinds hij bij Genk heeft ge­speeld of voor Dries Mer­tens die bij Na­po­li voet­balt

Over­lij­dens­be­richt

In Da Pi­ce­no aan de Za­veldriesstraat zijn en­ke­le stam­gas­ten in een ver­hit­te dis­cus­sie ver­wik­keld. “Ik ben ge­bo­ren in 1957”, zegt Pas­qua­le. “Zo­lang ik me her­in­ner, is Ita­lië al­tijd aan­we­zig ge­weest op kam­pi­oen­schap­pen. Voetbal is in Ita­lië ge­bo­ren. Dat we nu zelfs het WK niet ha­len is toch te erg voor woor­den.”

Sef­ko Ga­nic, de eni­ge Mon­tene­grijn in het ca­fé, heeft de dag van zijn le­ven. “De Vi­kin­gen heb­ben de Ro­mei­nen af­ge­maakt”, grijnst hij. “Zet maar een over­lij­dens­be­richt voor de Az­zur­ri in de krant. De Ita­li­a­nen heb­ben veel te lang in een roes ge­leefd. Met hun ou­de kno­ken. Ze zou­den be­ter de jeugd een kans ge­ven, zo­als Bel­gië doet.”

Ook hier lijkt een Ita­lo-Bel­gi­sche co­a­li­tie in de maak. “Veel Ita­li­a­nen sup­por­te­ren voor Ke­vin De Bruy­ne sinds hij bij Genk heeft ge­speeld of voor Dries Mer­tens die bij Na­po­li voet­balt. Als Bel­gië en Ita­lië ge­lijk­tij­dig spe­len, han­gen we hier nu al twee scher­men”, zegt

Mon­tene­grijn Sef­ko GA­NIC Do­na­to Di Loreto van Da Pi­ce­no. Ci­mi­no windt zich op: “Ik woon hier al vijf­tig jaar, dan is het toch nor­maal dat ik voor Bel­gië sup­por­ter?” “Ita­lië is al ver­ge­ten”, lacht een an­de­re stam­gast.

Va­kan­tie

Als Ita­lië op voor­bije kam­pi­oen­schap­pen aan­ge­moe­digd moest wor­den, leid­de Vin­cen­zo Bon­gior­no, pro­du­cent van Ita­li­aan­se li­keurs, door­gaans het feest­ge­druis in Genk. “Ik denk dat ik ko­men­de zo­mer maar eens met va­kan­tie ga. (lacht) We kun­nen tij­dens het WK wel voor de Ro­de Dui­vels sup­por­te­ren, maar die heb­ben het­zelf­de pro­bleem als Ita­lië: een we­reld­ploeg maar geen we­reld­coach.” Om de fes­ti­vi­tei­ten te re­gis­se­ren moe­ten de Bel­gi­sche sup­por­ters niet op hem re­ke­nen, zegt hij. “Al­hoe­wel, toen Ita­lië we­reld­kam­pi­oen is ge­wor­den, heb­ben we op C-Mi­ne ze­ven­hon­derd fles­sen pro­sec­co uit­ge­deeld. Mis­schien kun­nen we voor de Ro­de Dui­vels het­zelf­de doen, maar dan met on­ze li­keur van bloed­ap­pel­sie­nen?” (lacht)

De Vi­kin­gen heb­ben de Ro­mei­nen af­ge­maakt. De Ita­li­a­nen heb­ben veel te lang in een roes ge­leefd

FO­TO SVEN DIL­LEN

Vol­gens bar­man Re­na­to De Nuz­zo en zijn stam­gas­ten Lu­ca, Tino en Björn is bonds­coach Ven­tu­ra ver­ant­woor­de­lijk voor de Ita­li­aan­se uit­scha­ke­ling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.