Nieuw va­kan­tie­park met 136 huis­jes en zwem­vij­ver

Pro­ject­ont­wik­ke­laar in­ves­teert 15 mil­joen eu­ro en vraagt ver­gun­ning aan

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Ge­meen­te - Geert VAN BAE­LEN

Sea Coast nv uit Nieuw­poort heeft de ver­gun­ning aan­ge­vraagd om op de vroe­ge­re cam­ping Mus­schen­nest een va­kan­tie­park te re­a­li­se­ren. Vlak­bij de dorps­kern van Ek­sel wil de pro­ject­ont­wik­ke­laar 136 va­kan­tie­wo­nin­gen bou­wen met on­der meer ook een zwem­vij­ver. De ini­ti­a­tief­ne­mer hoopt nog voor de zo­mer te be­gin­nen met de bouw­wer­ken van va­kan­tie­park Exels­hof, dat an­der­half jaar la­ter dan zou moe­ten ope­nen. Iets meer dan tien jaar ge­le­den werd het laat­ste huis­je van de to­taal ver­loe­der­de cam­ping Mus­schen­nest af­ge­bro­ken. Die vrij­ge­ko­men ruim­te wil Sea Coast nv nu in­vul­len. De ge­meen­te be­ves­tigt dat de in­ves­teer­der de no­di­ge gron­den heeft ver­wor­ven en op ter­mijn zelfs een be­schei­den uit­brei­ding kan re­a­li­se­ren.

Eer­de­re plan­nen draai­den op niets uit toen in­ves­teer­ders af­haak­ten. Maar het vast­goed­be­drijf uit Nieuw­poort – dat zich over heel Bel­gië be­zig­houdt met de bouw van wo­nin­gen en ap­par­te­men­ten, en va­kan­tie­par­ken aan de kust – wordt be­schouwd als een sol­va­be­le ini­ti­a­tief­ne­mer. “Nu zijn de plan­nen wel con­creet. Het open­baar on­der­zoek is ge­start”, zegt bur­ge­mees­ter Jan Da­le­mans (HE). “Op een op­per­vlak­te van bij­na 5 hec­ta­re wil Sea Coast 136 va­kan­tie­wo­nin­gen bou­wen, waar­van 44 gro­te­re ver­blij­ven met drie slaap­ka­mers, en 92 klei­ne­re met twee slaap­ver­trek­ken. De wo­nin­gen wor­den per vier ge­clus­terd met heel wat open ruim­te er­tus­sen.”

Daar­naast be­vat­ten de plan­nen ook be­perk­te rand­re­cre­a­tie. “Zwaar­te­punt daar­bij is een zwem­vij­ver, geen over­dekt zwem­bad voor al­le dui­de­lijk­heid. Daar­naast ko­men er pe­tan­que­ba­nen en een fiets­ver­huur­punt dat wordt ge­ïn­te­greerd in de be­staan­de ho­re­ca­zaak Exels­hof. Die zaak zal ook deel gaan uit­ma­ken van het park. Er komt aan de in­gang een par­king voor 140 wa­gens, waar­van een tien­tal staan­plaat­sen voor kam­peer­wa­gens.”

Koop­wo­nin­gen

Alain CLOET Sea Coast nv Alain Cloet, zaak­voer­der van Sea Coast nv, is en­thou­si­ast over de lo­ca­tie en ziet po­ten­ti­eel in de om­ge­ving van Bos­land. De na­bij­heid van Cen­ter Par­cs met De Vos­se­me­ren in Lom­mel en Er­per­hei­de in Peer ziet hij net als een troef. De pro­ject­ont­wik­ke­laar in­ves­teert 15 mil­joen eu­ro in Hech­tel-Ek­sel. “Een nieuw ca­fé be­gin je best waar al ca­fés lig­gen”, be­kijkt hij het fi­lo­so­fisch. De va­kan­tie­ver­blij­ven wor­den te koop aan­ge­bo­den, de ruim­te rond­om blijft ge­meen­schap­pe­lijk. “Toe­kom­sti­ge ei­ge­naars, die rond de 100.000 eu­ro in­ves­te­ren, kun­nen er zelf ge­bruik van ma­ken of ver­hu­ren. We mik­ken op fa­mi­lies met kin­de­ren die even de stad wil­len ont­vluch­ten om in de na­tuur te ont­span­nen.”

Het park zal be­reik­baar zijn via de Wind­mo­len­straat en de Nieuwstraat, maar de buurt vreest voor ver­keers­druk­te. Vol­gens Cloet on­te­recht. “Het is geen va­kan­tie­park met vas­te wis­sel­mo­men­ten waar 130 wa­gens op het­zelf­de mo­ment ver­trek­ken, ter­wijl er al­weer nieu­we gas­ten toe­ko­men. Hier zal het ver­keer zich zo sprei­den dat er van over­last geen spra­ke is. Er zal ook geen con­stan­te be­zet­ting van 100 pro­cent zijn.”

Dat va­kan­tie­par­ken De Vos­se­me­ren en Er­per­hei­de ook in de buurt lig­gen?

Een nieuw ca­fé be­gin je best waar al ca­fés lig­gen

Mo­bi­li­teits­stu­die

De ge­meen­te heeft aan de in­ves­teer­der een mo­bi­li­teits­stu­die ge­vraagd. Raf Truy­ens (CD&V), sche­pen van Mo­bi­li­teit: “We wil­len zicht krij­gen op de ver­wacht­te ver­keers­im­pact en even­tu­e­le bij­ko­men­de maat­re­ge­len ne­men. Buurt­be­wo­ners kun­nen hun be­mer­kin­gen en be­zwa­ren in­die­nen, waar­na nog even­tu­e­le aan­pas­sin-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.