5.200 eu­ro boe­te voor na­maak­par­fums op Zwar­te Markt

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

De Has­selt­se straf­rech­ter heeft een 35-ja­ri­ge Ser­vi­ër die in Overpelt woont, ver­oor­deeld voor het ver­ko­pen van 152 fles­jes na­maak­par­fum op de Zwar­te Markt in Tes­sen­der­lo. De man liep op 15 no­vem­ber 2015 te­gen de lamp na een con­tro­le op de Zwar­te Markt in Tes­sen­der­lo. Hij ver­kocht er par­fums van be­ken­de mer­ken als Guc­ci, Hu­go Boss, Lan­cô­me, Cal­vin Klein, Ca­cha­rel en Pa­co Ra­ban­ne voor 20 tot 25 eu­ro per fles­je. In wer­ke­lijk­heid kos­ten ze nor­maal een veel­voud. De da­der claim­de ze ge­kocht te heb­ben aan 12 eu­ro per stuk van een per­soon die van zijn stock af wou en niet te we­ten dat het om na­maak ging. De rech­ter veeg­de het ar­gu­ment van ta­fel om­dat het vol­gens de con­tro­leur op het zicht al­leen al dui­de­lijk was dat het om nep­pro­duc­ten ging. Dat de der­ti­ger niet in­ge­schre­ven was in het han­dels­re­gis­ter en de Kruis­punt­bank van On­der­ne­min­gen deed zijn ge­loof­waar­dig­heid even­eens geen deugd. De rech­ter leg­de hem een boe­te van 3.000 eu­ro op, waar­van 2.400 eu­ro met uit­stel. Aan de ge­trof­fen mer­ken moet de da­der in to­taal 2.282 eu­ro be­ta­len. Op het pro­ces had­den ze een to­ta­le ver­goe­ding van 112.500 eu­ro ge­vraagd. De rech­ter ging hier niet op in om­dat de be­na­deel­den niet kon­den aan­to­nen dat ze door de fei­ten zo’n aan­zien­lijk ver­lies ge­le­den had­den. Tot slot zijn al­le in be­slag ge­no­men fles­jes par­fum ver­beurd ver­klaard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.